Nahrávám...

Úvod / Média / Detail

Komunikace a propagace KHS MSK Ostrava v roce 2018, část I.


Zveřejněno: 11. 12. 2018

KHS MSK Ostrava v roce 2018 postupuje v oblasti komunikace a propagace v souladu s dokumentem „Plán komunikace a propagace“ ze dne 14.3.2018. „Plán“ je plněn v návaznosti na aktuální zjištění získaná v rámci státního zdravotního dozoru, v návaznosti na okamžité potřeby OOVZ, reaguje taktéž na požadavky odborné, popř. i laické veřejnosti.

Běžnou komunikaci s médii na základě jejich iniciativy zajišťuje po konzultaci s odbornými pracovníky jednotlivých odborů a s ředitelkou KHS MSK tiskový mluvčí (59 poskytnutých informací). Na žádost sdělovacích prostředků ve speciálních odborných záležitostech vystupují přímo ředitelka KHS MSK i další odborní pracovníci v televizních a rozhlasových přenosech stanic regionálních i celoplošných. Odborným garantem veškeré komunikace s médii je ve smyslu platných interních předpisů ředitelka KHS MSK.

KHS MSK poskytovala laické i odborné veřejnosti pravidelně informace o aktuální situaci v oblasti ochrany veřejného zdraví v regionu prostřednictvím všech typů sdělovacích prostředků. Aktuální informace jsou k dispozici na webových stránkách www.khsova.cz, též jsou uveřejňovány na facebooku. Dále realizovala anglickou verzi webových stránek. Ve sledovaném období vydala celkem 84 tiskových zpráv, z toho 17 zpráv o ARI a 17 zpráv ke koupacím vodám, dále zpracovala 125 písemných informací na web o aktuálním dění v oblasti ochrany veřejného zdraví a publikovala 8 článků v odborných časopisech. Zaměstnanci KHS MSK aktivně prezentovali ve sledovaném období na různých akcích (semináře, konference) celkem 172 příspěvků.

V roce 2018 KHS MSK pořádala tři celostátní konference - vysoce ceněnou konferenci s mezinárodní účastí Slezské dny preventivní medicíny v Ostravici, které se zúčastnilo celkem 250 účastníků, kteří přednesli 51 odborných sdělení, dalších 19 příspěvků bylo prezentováno v posterové sekci. Dále organizovala úspěšné Pachnerovy dny hygieny práce v Karlově Studánce a tradiční konferenci - již 16. pracovní dny v problematice vody. Pořádala též pro odbornou veřejnost semináře na různá aktuální témata dle zaměření jednotlivých odborů (např. pro ústavní hygieniky a stomatologické sestry, pro provozovatele stravovacích zařízení, hygienické minimum pro pracovníky školního stravování, hygienické minimum pro provozovatele služeb péče o tělo, pro provozovatele zotavovacích akcí pro děti, pro bezpečnostní techniky).

Byla vydána ročenka a zpravodaj KHS MSK, v nichž jsou přehledně shrnuty výsledky SZD, zdravotní ukazatele obyvatel MSK a údaje o infekčních a neinfekčních onemocněních. Tyto materiály slouží rovněž jako podklady pro tvorbu zdravotní politiky v regionu a byly poskytnuty k dispozici všem zainteresovaným složkám, byla zajištěna distribuce úřadům ORP a do zdravotnických zařízení.Zpět