Nahrávám...

Úvod / Média / Detail

V zákrytu stínů – úkol pro rok 2018 v ochraně zaměstnanců při práci


Zveřejněno: 1. 7. 2019

Oddělení hygieny práce II Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, působící v okrese Ostrava, si dalo v roce 2018 za úkol zkontrolovat úroveň ochrany zdraví zaměstnanců při práci u zaměstnavatelů, kteří působí v areálu hutního komplexu ArcelorMittal Ostrava a.s., nebo své zaměstnance přímo umisťují na pracoviště výše zmíněné společnosti, k zajištění svých pracovních činností.

Tento úkol pro rok 2018 byl zvolen z několika důvodů. Prvním byl fakt, že postupem času došlo k usídlování nových firem v tomto obrovském areálu a těmto nebyla v minulosti věnována příliš velká pozornost z důvodu neoznámení činnosti kontrolním orgánům (oznamování činnosti není zakotveno v právním předpisu). Dalším důvodem byl fakt, že hutní komplex pro zajištění některých činností při své výrobě již nemá dostatek svých zaměstnanců, nebo z jiných důvodů nechce tyto činnosti vykonávat, a proto poptává tyto zaměstnance u jiných zaměstnavatelů jako dodavatelskou službu. V neposlední řadě přispělo i to, že kontrolní orgán ze své činnosti získal informace, že u takovýchto zaměstnavatelů nemusí být úroveň ochrany zdraví zaměstnanců zajišťována v souladu a v rozsahu požadavků právních předpisů.

Celkem bylo za rok 2018 kontrolními pracovníky provedeno 15 kontrol (u 10 právních subjektů), jejichž předmětem byla především kontrola hodnocení rizik, kategorizace prací, pracovnělékařských služeb a parametrů pracovního prostředí. Ve dvou případech byla také provedena kontrola nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi. Porušení právních předpisů bylo zjištěno v 8 případech. Ve všech osmi případech bylo zjištěno porušení právních předpisů v oblasti vyhledávání a zjišťování úrovně rizikových faktorů pracovních podmínek vyskytujících se na pracovišti. Ve dvou případech bylo navíc zjištěno porušení právních předpisů v oblasti provádění pracovnělékařských prohlídek.

Závěrem můžeme říci, že úkol byl zvolen správně, odhalil mezery zaměstnavatelů v plnění povinností v oblasti ochrany zdraví zaměstnanců při práci, a to ve více jak polovině případů. Takovýto výsledek naznačuje, že v úkolu je potřeba i nadále pokračovat, případně úkol rozšířit o další areály velkých společností v kraji.

S ohledem na charakter průmyslu v našem kraji a vývoj nemocí z povolání je zřejmé, že míra rizika ohrožení zdraví zaměstnanců při práci je stále vysoká. Orgán ochrany veřejného zdraví se touto problematikou bude i nadále prioritně zabývat.Zpět