Nahrávám...

Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky

Úvod / Občanům / Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky

K 1.5.2004 došlo ke změně legislativy v oblasti nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky (dále jen NCHLaP).

Povinnosti všech, kteří nakládají (tj. používají při práci, skladují, prodávají nebo jakkoliv jinak manipulují) s NCHLaP, klasifikovanými jako vysoce toxické, toxické, žíravé, karcinogenní (věta R 45 a R 49), mutagenní (věta R 46) a toxické pro reprodukci, jsou stanoveny v § 44a a § 44b zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých dalších zákonů, v platném znění. Uvedený zákon byl doplněn zákonem č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých předpisů.

Citovaná ustanovení stanovují i zcela nové povinnosti při nakládání s NCHLaP, např. vypracování písemných pravidel bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky. Vzhledem k tomu, že § 44a odst. 10 zákona č. 258/2000 Sb. pouze rámcově upravuje obsah pravidel, pak pravidla předkládaná k projednání právnickou osobou nebo fyzickou osobou oprávněnou k podnikání jsou zpracována nedostatečně, obsahují buď málo kvalitních informací, nebo naopak příliš mnoho balastních informací.

Pro usnadnění zpracování pravidel předkládáme návod na jejich vypracování:

Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky.

Obecně: pravidla mají být stručné, jasné a zcela konkrétní

Měly by obsahovat alespoň:

 1. Identifikace pracoviště, pro které jsou pravidla vydávána, jeho stručný popis, účel a způsob použití NCHLaP.
  - zcela krátce napsat, že se jedná např. o pracoviště laboratoří, kde se NCHLaP používají k analytickým účelům, nebo jako surovina v uzavřeném technologickém procesu výroby výrobku x.
 2. Výčet nebezpečných vlastností u všech používaných NCHLaPVýčet nebezpečných vlastností musí obsahovat alespoň:
  • klasifikaci
  • výstražný symbol nebezpečnosti (písemné označení)
  • R věty (včetně slovního vyjádření)
  • S věty (včetně slovního vyjádření)
 3. Základní zásady bezpečné manipulace a skladování, zaměřené na ochranu zdraví a životního prostředí
  • popsat, jakým způsobem zaměstnanci manipulují s NCHLaP, jak mohou být chemickým látkám a přípravkům exponováni (včetně odpovídajícího vybavení zaměstnanců předepsanými osobními ochrannými pracovními prostředky s ohledem na technické vybavení pracoviště a úroveň větrání, úroveň PEL a NPK-P). OOPP musí být zcela konkrétní, nestačí napsat např. vhodné ochranné rukavice, ale nutno uvést i materiál rukavic, odolný vůči chemikálií, se kterou se manipuluje
  • popsat hlavní zásady ochrany zdraví při manipulacích s NCHLaP, např. v laboratořích nutno určité reakce provádět pouze ve funkčních digestořích, nebo popsat ochranu zdraví při odběrech vzorků z technologického zařízení chemické výroby apod.
  • popsat, jakým způsobem jsou zajištěna opatření při skladování NCHLaP, uvedená v bezpečnostním listu, tj. pokud BL uvádí, že přípravek není možno vystavit ultrafialovému záření - sluneční paprsky, uvést, jakým způsobem je toto při skladování přípravku v daném sklade dodrženo (nikoliv pouze uvádět zákazy a příkazy, ale dodržení těchto příkazů a zákazů ve skladu, kde je přípravek skladován)
 4. Příznaky akutní a chronické otravy
  • uvést ty nejdůležitější příznaky, které jsou pro otravu více - méně typické, u žíravin lze příznaky uvést pro celou skupinu
  • nestačí pouze citovat slovní znění R vět
 5. Předlékařská první pomoc
  • musí být zaměřena alespoň na tzv. přerušení expozice, může obsahovat i obecní zásady poskytování první pomoci, včetně vybavení a uložení lékárničky s prostředky pro poskytování první předlékařské pomoci
  • Při první předlékařské pomoci se postupuje podle zásad, uvedených v Acta hygienica, epidemiologica et microbiologica č. 1/2001, zpracované doc. MUDr. Danielou Pelclovou, CSc. z Toxikologického informačního střediska při Klinice nemocí z povolání VFN a LF UK, na Bojišti 1, Praha.
   AHEM 1/2001 je přístupný na internetové adrese:
   http://www.szu.cz/uploads/documents/knihovna_SVI/pdf/2001/full_2001_01.pdf —› AHEM —› 1/2001.

   V zásadě platí (konkrétní 1. pomoc dle výše citované publikace):
   Požití T a T+: vyvolat zvracení (pokud není kontraindikace, např. bezvědomí, poruchy vědomí, žíraviny, látky s R 65 apod.) a podat aktivní uhlí - desetinásobek požité látky. Tam, kde je nutné, podat antidota.
   Požití žíravin: vypláchnout ústa vodou, nedát nic pít, jenom pokud to přinese postiženému úlevu tak co nejméně, do nejvyššího množství 1 až 2 dcl vody, lékař. Nepodávat aktivní uhlí, jediná výjimka je, pokud je látka C a zároveň T (fenol).
   Požití ostatních, málo škodlivých, např. Xn: podat aktivní uhlí v množství desetinásobku požité látky, lékař
   Potřísnění kůže: pouze omývat vodou, pokud možno 30 - 35°C teplou, a to až 15 minut, u silných alkálií i 1 hod. Nepoužívat neutralizační roztoky (více škody než úžitku)
   Potřísnění očí: vypláchnout oko pitnou vodou cca 15 minut, vždy k lékaři.
   Nadýchání: vyvést do nezamořeného prostředí (čerstvý vzduch), pokud látky vysoce dráždivé, inhalace kyslíku. V případě ropných látek nutný lékařský dohled dle výše expozice 24 až 48 hod.

 6. Postup při nehodě, včetně vybavení zaměstnanců OOPP pro případ nehody, vybavení pracoviště asanačními prostředky i jejich uložení.
  • neplést nehodu s havárií (pro havárií jsou zpracovány havarijní řády), nehodou je např. vylití litru chemické látky v laboratoři, nebo rozsypání malého množství

Pravidla právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání projedná s místně příslušným územním pracovištěm KHS MSK podle místa pracoviště a KHS MSK provede o projednání písemný protokol.

Zveřejněno: 21.10.2004