Nahrávám...

PG Local monitoring

Úvod / Odborná činnost / PG Local monitoring

POMPIDOU GROUP MULTIDISCIPLINÁRNÍ LOKÁLNÍ MONITORING DROGOVÉ PROBLEMATIKY - ("PG LOCAL MONITORING") je jedním z projektů Pompidou Group při Radě Evropy. (Koordinátorem projektu je Mr.Ruud Bless).

V rámci České republiky má projekt PG Local Monitoring odbornou garanci a podporu Národního monitorovacího střediska pro drogy a drogové závislosti při Úřadu vlády ČR.(Vedoucím NMS je MUDr. Viktor Mravčík)

V regionálním měřítku má projekt podporu Krajského úřadu MS kraje. (Krajskou protidrogovou koordinátorkou je Mgr. Denisa Ministrová)

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě se na projektu PG Local Monitoring bude podílet metodologicky a koordinačně s cílem realizovat projekt PG Local Monitoring v Moravskoslezském kraji a to jako projekt pilotní pro Českou republiku. (Ředitelkou KHS MS kraje se sídlem v Ostravě je MUDr.Helena Šebáková. Koordinací projektu byla pověřena MUDr. Hana Orlíková.)


Úvod do tématu


MONITORING je soustavné sledování, pozorování a kontrolování změn v čase za účelem reagovat na změny a hodnotit efekt změn.

MONITORING DROGOVÉ PROBLEMATIKY vyžaduje důsledný a pravidelný sběr dat a jejich průběžné vyhodnocování s cílem získat informace o "drogové scéně" a jejím vývoji. Monitoring požaduje vysvětlení změn, umožní zhodnotit účinnost intervencí, rozsah negativních důsledků užívání drog pro jednotlivce a společnost.

Drogový monitoring využívá epidemiologickou metodu práce. Drogový monitoring je v podstatě surveillance prováděná za účelem zmapovat modely užívání drog (tedy odpovědět na otázky kdo užívá drogy, jaké drogy, kdy, kde a jak), dále upřesnit postoje, názory a zhodnotit intervence (prevence, léčba, právně represivní aspekt) atd.

Na poli "drogové epidemiologie" bylo již učiněno mnohé, na čemž může monitoring drogové problematiky stavět - je to zejména podrobně propracovaný a stále se rozvíjející registr problémových uživatelů drog, částečně i intoxikace a občasně prováděné průřezové dotazníkové studie u mládeže.

V konečném efektu by monitorování drogové problematiky mělo přispívat k podpoře správného vývoje protidrogové politiky

LOKÁLNÍ MONITORING DROGOVÉ PROBLEMATIKY - má záběr lokální, tzn. pokrývá rozsah města, okresu či regionu.

MULTIDISCIPLINÁRNÍ LOKÁLNÍ MONITORING DROGOVÉ PROBLEMATIKY: Funkční lokální monitoring vyžaduje fungující propojení klíčových institucí, organizací a odborníků, zabývajících se drogovou problematikou či angažujících se v boji proti drogám. Patří zde léčebná centra pro drogové závislosti, nízkoprahová centra, kontaktní a poradenská centra, policie, věznice, soud a jiné zainteresované instituce, organizace a odborníci apod.

Monitorování je úkolem dlouhodobým. K objektivnímu posouzení změn a posunů v čase je potřeba stanovit referenční "BASELINE", se kterou se srovnává posun v pozitivním či negativním směru. Jako "baseline" je nejčastěji stanoven výchozí stav.

Na začátku je potřeba podchytit a zmapovat existující DATOVÉ ZDROJE, zhodnotit co a jakou informaci nám data mohou poskytnout, vytipovat potřeby personální, materiální aj. pro formování a další rozvoj sítě PG Lokálního Monitoringu.

STANDARDNÍ INDIKÁTORY: Data poskytovaná členy sítě a využívaná experty v protidrogové politice by měla pokrýt záběr tzv. standardních indikátorů drogové scény - jako jsou charakteristika uživatele drog, prevalence a rozšíření užívání drog v populaci, injekční užívání, problémoví uživatelé drog, nemocnost a úmrtnost v souvislosti s drogou, léčba uživatelů drog, nabídka a poptávka, nové trendy, trestné činy a přestupky v souvislosti s drogami, charakteristika drogových trhů apod.