Nahrávám...

Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi

Úvod / O nás / Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi

Povinnost právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby vydat Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými směsmi (dále jen pravidla) vyplývá z ustanovení § 44a odst. 7 zákona č. 258/2000 Sb.,o ochraně veřejného zdraví a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 258/2000 Sb.).

Pravidla je nutno vydat pouze pro některé nebezpečné vlastnosti chemických látek a směsí, a to v případě, že nebezpečné chemické látky a směsi (dále jen NCHLaS) jsou klasifikovány jako:

 • vysoce toxické (za vysoce toxické jsou považovány i látky a směsi, které mají dle nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č. 1272/2008 přiřazenou třídu nebezpečnosti a kategorii: akutní toxicita kategorie 1 a 2 / Acute Tox. 1 a 2/ s větou H 300, H 310 a H330)
 • toxické (za toxické jsou považovány i látky a směsi, které mají dle nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č. 1272/2008 přiřazenou třídu nebezpečnosti a kategorii: akutní toxicita kategorie 3 /Acute Tox. 3/ s větou H 301, H 311 a H331, nebo toxicita pro specifické cílové orgány po jednorázové nebo opakované expozici kategorie 1 /STOT SE 1 a STOT RE 1/ s větou H 370 a H 372)
 • žíravé (za žíravé jsou považovány i látky a směsi, které mají dle nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č. 1272/2008 přiřazenou třídu nebezpečnosti a kategorii: žíravost kategorie 1 /Skin Corr.1/ s větou H 314)
 • karcinogenní 1. a 2. kategorie (za karcinogenní jsou považovány i látky a směsi, které mají dle nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č. 1272/2008 přiřazenou třídu nebezpečnosti a kategorii: karcinogenita kategorie 1A a 1B / Carc. 1A a 1B/ s větou H 350)
 • mutagenní 1. a 2. kategorie (za mutagenní jsou považovány i látky a směsi, které mají dle nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č. 1272/2008 přiřazenou třídu nebezpečnosti a kategorii: mutagenita v zárodečných buňkách kategorie 1A a 1B / Mut. 1A a 1B/ s větou H 340)
 • toxické pro reprodukci 1 a 2. kategorie (za toxické pro reprodukci jsou považovány i látky a směsi, které mají dle nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č. 1272/2008 přiřazenou třídu nebezpečnosti a kategorii: toxicita pro reprodukci 1A a 1B / Repr. 1A a 1B/ s větou H 360)

Vzhledem k tomu, že § 44a odst. 7 zákona č. 258/2000 Sb. pouze rámcově upravuje obsah pravidel, pak pravidla předkládaná k projednání jsou zpracována nedostatečně, obsahují buď málo kvalitních informací, nebo naopak příliš mnoho balastních informací.

Pro usnadnění zpracování pravidel předkládáme návod na jejich vypracování:

Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými směsmi.

Obecně: pravidla mají být stručné, jasné a zcela konkrétní

Měly by obsahovat alespoň:

 1. Identifikace pracoviště, pro které jsou pravidla vydávána, jeho stručný popis, účel a způsob použití NCHLaS.
  - zcela krátce napsat, že se jedná např. o pracoviště laboratoří, kde se NCHLaS používají k analytickým účelům, nebo o pracoviště výroby, skladování, používání, kde se používají určité NCHLaS
 2. Výčet nebezpečných vlastností u všech používaných NCHLaS. Výčet nebezpečných vlastností musí obsahovat alespoň:
  • klasifikaci
  • výstražný symbol nebezpečnosti (písemné označení)
  • H věty (včetně slovního vyjádření)
  • P věty (včetně slovního vyjádření)
 3. Základní zásady bezpečné manipulace a skladování, zaměřené na ochranu zdraví a životního prostředí
  • popsat, jakým způsobem zaměstnanci manipulují s NCHLaS, jak mohou být chemickým látkám a přípravkům exponováni (včetně odpovídajícího vybavení zaměstnanců předepsanými osobními ochrannými pracovními prostředky s ohledem na technické vybavení pracoviště a úroveň větrání, úroveň PEL a NPK-P). OOPP musí být zcela konkrétní, nestačí napsat např. vhodné ochranné rukavice, ale nutno uvést i materiál rukavic, odolný vůči chemikálií (např. odolné žíravinám), se kterou se manipuluje
  • popsat hlavní zásady ochrany zdraví při manipulacích s NCHLaS, např. v laboratořích nutno určité reakce provádět pouze ve funkčních digestořích, nebo popsat ochranu zdraví při odběrech vzorků z technologického zařízení chemické výroby apod.
  • popsat, jakým způsobem jsou zajištěna opatření při skladování NCHLaS, uvedená v bezpečnostním listu, tj. pokud BL uvádí, že látku nebo směs není možno vystavit ultrafialovému záření - sluneční paprsky, uvést, jakým způsobem je toto při skladování přípravku v daném skladě dodrženo (nikoliv pouze uvádět zákazy a příkazy, ale dodržení těchto příkazů a zákazů ve skladu, kde je látka nebo směs skladována)
 4. Příznaky akutní a chronické otravy
  • uvést ty nejdůležitější příznaky, které jsou pro otravu více - méně typické, u žíravin lze příznaky uvést pro celou skupinu
  • nestačí pouze citovat slovní znění H vět
 5. Předlékařská první pomoc
  • musí být zaměřena alespoň na tzv. přerušení expozice, může obsahovat i obecní zásady poskytování první pomoci, včetně vybavení a uložení lékárničky s prostředky pro poskytování první předlékařské pomoci (součástí lékárničky musí být i antidota), uvést kde je na pracovišti umístěn zdroj pitné pro poskytování první pomoci).
  • Při první předlékařské pomoci se postupuje podle zásad, uvedených v Acta hygienica, epidemiologica et microbiologica č. 1/2001, zpracované doc. MUDr. Danielou Pelclovou, CSc. z Toxikologického informačního střediska při Klinice nemocí z povolání VFN a LF UK, na Bojišti 1, Praha.
   AHEM 1/2001 je přístupný na internetové adrese:
   http://www.szu.cz/uploads/documents/knihovna_SVI/pdf/2001/full_2001_01.pdf a dále zásad uvedených na stránkách Pracovního lékařství http://www.pracovni-lekarstvi.cz./files/prvni_pomoc.doc

   U kombinací různých tříd nebezpečnosti se postupuje:

   • v případě NCHLaS s přiřazenou třídou nebezpečnosti akutní toxicita kat. 1 a 2 a zároveň žíravost kat. 1: vyvolat zvracení a podat aktivní uhlí (v případě, že pro látku jsou k dispozici antidota - nevyvolávat zvracení a podat antidota)
   • v případě NCHLaS s přiřazenou třídou nebezpečnosti akutní toxicita kat. 3 a zároveň žíravost kat. 1: nevyvolávat zvracení, podat antidota nebo aktivní uhlí
   • v případě NCHLaS s přiřazenou třídou nebezpečnosti pouze karcinogenita, mutagenita v zárodečných buňkách a toxicita pro reprodukci (bez akutní toxicity): nevyvolávat zvracení, podat aktivní uhlí
   • v případě NCHLaS s přiřazenou třídou nebezpečnosti toxicita pro specifické cílové orgány po jednorázové expozici: vyvolat zvracení a podat antidota nebo aktivní uhlí
   • v případě NCHLaS s přiřazenou třídou nebezpečnosti toxicita pro specifické cílové orgány po jednorázové expozici: nevyvolávat zvracení a podat antidota nebo aktivní uhlí
 6. Postup při nehodě, včetně vybavení zaměstnanců OOPP pro případ nehody, vybavení pracoviště asanačními prostředky i jejich uložení.
  • neplést nehodu s havárií (pro havárií jsou zpracovány havarijní řády), nehodou je např. vylití litru chemické látky v laboratoři, nebo rozsypání malého množství

Pravidla právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání projedná s místně příslušným územním pracovištěm KHS MSK podle místa pracoviště a KHS MSK vydá sdělení o projedenání pravidel.