Nahrávám...

Závodní preventivní péče

Úvod / / Závodní preventivní péče

Pracovnělékařské služby jsou zdravotní služby, které je zaměstnavatel povinen ve smyslu § 224 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů zajistit pro své zaměstnance. Pracovnělékařské služby blíže upravuje zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů a dále vyhláška č.79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče).

  Zákon č. 373/2011 Sb.
 • definuje pracovnělékařské služby (PLS) jako zdravotní služby preventivní, jejichž součástí je hodnocení vlivu pracovní činnosti, pracovního prostředí a pracovních podmínek na zdraví, provádění preventivních prohlídek a hodnocení zdravotního stavu za účelem posuzování zdravotní způsobilosti k práci, poradenství zaměřené na ochranu zdraví při práci a ochranu před pracovními úrazy, nemocemi z povolání a nemocemi souvisejícími s prací, školení v poskytování první pomoci a pravidelný dohled na pracovištích a nad výkonem práce nebo služby a zároveň stanoví, že tyto služby pro zaměstnance zajišťuje zaměstnavatel
 • stanovuje povinnost zaměstnavateli uzavřít písemnou smlouvu s poskytovatelem PLS
 • ukládá zaměstnavateli povinnost respektovat závěry lékařských posudků, vybavit zaměstnance při odeslání k lékařské prohlídce údaji o druhu a režimu práce a pracovních podmínkách, a dále uhradit služby PLP
 • zaměstnanci ukládá povinnost podrobit se prohlídkám PLP
 • určuje povinnosti poskytovateli PLS informovat zaměstnavatele i zaměstnance o možných vlivech pracovních podmínek na zdraví, provádět pravidelný dohled na pracovištích, spolupracovat se zaměstnavatelem v oblasti BOZP a vést odděleně dokumentaci o PLS a zdravotní dokumentaci, umožňuje poskytovateli PLP požadovat po zaměstnavateli zajistit měření a expertízy v pracovním prostředí
  Prováděcí vyhl. č. 79/2013 Sb. detailně upravuje:
 • obsah pracovnělékařských služeb:
  • hodnocení zdravotního stavu zaměstnanců nebo osob ucházejících se o zaměstnání v rámci pracovnělékařských prohlídek
  • poradenské činnosti (při výstavbě a rekonstrukci pracovišť, zavádění nových technologií, ergonomie pracovního místa, režim práce a odpočinku) včetně školení o poskytování první pomoci a návrhu na vybavení pracoviště prostředky pro poskytování první pomoci
  • dohled na pracovišti a nad výkonem práce, nad závodním stravováním
 • pracovnělékařské prohlídky se provádějí za účelem vyloučení nemocí, vad nebo stavů, které omezují nebo vylučují zdravotní způsobilost ke konkrétní práci:
  • vstupní prohlídka se provádí za účelem zajištění, aby k výkonu práce v podmínkách s předpokládanou zdravotní náročností nebyla zařazena osoba ucházející se o zaměstnání, jejíž zdravotní způsobilost neodpovídá zařazení k předpokládané práci
  • periodická prohlídka se provádí za účelem zjištění včasné změny zdravotního stavu vzniklé v souvislosti se zdravotní náročností vykonávané práce nebo stárnutím organizmu, kdy další výkon práce by mohl vést k poškození zdraví posuzovaného zaměstnance, nebo k poškození zdraví jiných osob. Periodická prohlídka u zaměstnanců vykonávajících práci zařazenou podle zákona o ochraně veřejného zdraví
   1. v kategorii první se provádí jednou za 6 let, nebo jednou za 4 roky, jde-li o zaměstnance, který dovršil 50 let věku
   2. v kategorii druhé se provádí jednou za 5 let, nebo jednou za 3 roky, jde-li o zaměstnance, který dovršil 50 let věku
   3. v kategorii druhé rizikové a kategorii třetí se provádí jednou za 2 roky
   4. v kategorii čtvrté jednou za 1 rok
  • mimořádná prohlídka se provádí za účelem zjištění zdravotního stavu posuzovaného zaměstnance v případě důvodného předpokladu, že došlo ke ztrátě nebo změně zdravotní způsobilosti k práci nebo pokud dojde ke zvýšení míry rizika již dříve zohledněného rizikového faktoru pracovních podmínek
  • výstupní prohlídka se provádí na základě žádosti zaměstnance, nebo pokud tak stanoví jiný zákon, za účelem zjištění zdravotního stavu zaměstnance v době ukončení výkonu práce, a to s důrazem na zjištění takových změn zdravotního stavu, u kterých lze předpokládat souvislost se zdravotní náročností vykonávané práce
  • následná prohlídka se provádí za účelem včasného zjištění změn zdravotního stavu vzniklých v souvislosti s prací za takových pracovních podmínek, jejichž důsledky se mohou projevit i po ukončení práce, a to za účelem včasného zajištění potřebné zdravotní péče, popřípadě odškodnění

V příloze č. 2 je uveden u jednotlivých rizikových faktorů (chemické látky nebo skupina chemických látek, fyzikální faktory – hluk, vibrace, neionizující záření, dále fyzická zátěž, psychická zátěž, škodliviny způsobující postižení dýchacích cest a plic) výčet nemocí vylučující zdravotní způsobilost k práci, rozsah odborných vyšetření a další okolnosti, které mají vliv na lhůty prohlídek PLP.