Nahrávám...

Informace

Úvod / / Informace

v platném znění, a nařízení vlády č. 364/1990 Sb., kterým se upravuje součinnost orgánů státní správy s obcemi při zajišťování povinností obcí podle zák. č. 106/1999 Sb. stanovím tato závazná pravidla:

 

 1. Povinnost poskytovat informace
  1. KHS MSK (dále jen povinný subjekt) má podle citovaného zákona zákonnou povinnost poskytovat informace vztahující se k její působnosti. Informací se rozumí přímé, nebo zprostředkované sdělení údajů o skutečnostech, které se týkají:
   • zákonem stanovené působnosti
   • činnosti povinného subjektu
   • charakteristiky povinného subjektu, zejména jeho charakteristiky organizace a dělby práce, úkolů, způsobu jejich plnění a hospodaření
  2. Za informaci se nepovažují stanoviska a právní názory, zejména výklad zákonů a jiných právních předpisů, jakož i hodnotící zprávy.
  3. Omezení k přístupu k informacím může být pouze ze zákona.
  4. Zveřejňovanou informací je taková informace, která může být vždy znovu vyhledána a vystavena na úřední desce.
  5. Doprovodnou informací pro účel tohoto zákona je taková informace, která úzce souvisí s požadovanou informací.
  6. Povinný subjekt poskytuje informace žadateli na základě žádosti nebo zveřejnění. Žadatel, který žádá poskytnutí informací, nemusí svou žádost odůvodňovat, ani prokazovat jaký zájem na informaci má.
 2. Zveřejňování informací
  1. Výčet informací, jež musí povinný subjekt zveřejnit ve svém sídle (ve své úřadovně) na obecně přístupném místě je taxativní. Zveřejňují se takto informace, které seznamují veřejnost se základními údaji o skutečnostech, které upravují jeho postavení, působnost, jednání a rozhodování, postup při podávání a vyřizování žádostí, podnětů, stížností a jiných podání spolu s upozorněním, kde a kdy je možno do těchto předpisů nahlížet, popř. z nich pořizovat výpisy nebo opisy.
  2. Povinný subjekt je povinen veřejnosti poskytnout tyto informace:
   • důvod a způsob založení povinného subjektu
   • popis své organizační struktury
   • místo, lhůtu a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu
   • postup, který musí povinný subjekt dodržovat při vyřizování všech žádostí, návrhů a jiných dožádání občanů, včetně lhůt, které je třeba dodržet
   • přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt jedná a rozhoduje
   • sazebník úhrad za poskytování informací
   • výroční zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací (zveřejnit do 1. března za předcházející rok)
 3. Omezení práva na informace
  1. Povinný subjekt informaci neposkytne:
   • informace je označena za utaj ovanou skutečnost (zákon č. 148/1998 Sb.)
   • informace je označená za obchodní tajemství (§ 17, zák 513/1991 Sb.)
   • informace obsahující majetkové poměry (§24 zák. č. 337/1990 Sb. § 24 zák. 592/1992 Sb., § 14 zák č. 582/1991 Sb., § 24a, zák č. 551/1991 Sb. a zák.č. 117/1995 Sb.)
   • informace, na kterou by se vztahovala povinnost mlčenlivosti.
  2. Povinný subjekt má právo omezit právo na informace:
   • informace vztahující se výlučně k vnitřním pokynům (pod pojmem "vnitřní pokyny a personální předpisy" se rozumějí interní normativní instrukce, jež nejsou obecně závazné, vyplývají ze vztahu nadřízenosti a podřízenosti a mají působnost omezenou na osoby v určitém pracovním poměru v rámci povinného subjektu)
 4. Postup při vyřizování písemných žádostí o poskytnutí informací
  1. Ředitel povinného subjektu pověří některé oddělení nebo někoho ze zaměstnanců přijímat žádosti o poskytnutí informací, jejich vyřizováním, evidováním a pořizováním záznamu o postupu při poskytování.
  2. Ústně i telefonicky podané žádosti o poskytnutí informací se vyřizují neformálním způsobem v běžném úředním styku a neevidují se.
  3. Rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti, kterou žadatel k výzvě povinného subjektu neupřesnil ve stanovené lhůtě (§ 14 odst. 3 písm a) zákona) a rozhodnutí povinného subjektu o tom, že žádosti o poskytnutí informací, byť i jen zčásti nevyhovuje (§ 15 odst. 1 zákona), jsou rozhodnutími vydanými ve správním řízení.
  4. Rozhodnutí o odmítnut žádosti vydá ředitel povinného subjektu.
  5. O odvolání proti rozhodnutí povinného subjektu rozhoduje Ministerstvo zdravotnictví nebo povinný subjekt v autoremeduře vyhoví a informaci poskytne.
 5. Hrazení nákladů

  Povinný subjekt je oprávněn žádat náhradu ve výši skutečně vynaložených nákladů.