Nahrávám...

Činnosti epidemiologicky závažné v oboru hygieny výživy a PBÚ

Úvod / Občanům / Činnosti epidemiologicky závažné v oboru hygieny výživy a PBÚ

Činnosti epidemiologicky závažné:
 • provozování stravovacích služeb
 • výroba potravin
 • uvádění potravin do oběhu
 • výroba kosmetických prostředků
Zdravotní průkaz musí mít fyzické osoby přicházející při činnostech epidemiologicky závažných:
 • do přímého styku s potravinami, pokrmy
 • do přímého styku s zařízením, náčiním nebo plochami, které jsou ve styku s potravinami nebo pokrmy
Zdravotní průkaz:
 • musí být vydán před zahájením činnosti
 • vydává praktický lékař, který fyzickou osobu registruje , nebo zařízení vykonávající závadní preventivní péči
 • nenahrazuje vstupní lékařskou preventivní prohlídku
Povinnosti fyzické osoby vykonávající činnosti epidemiologicky závažné:
 • podrobit se v případech daných zákonnými normami lékařským prohlídkám a vyšetřením
 • informovat ošetřujícího lékaře o druhu a povaze pracovní činnosti
 • mít u sebe zdravotní průkaz a na vyzvání ho předložit orgánu ochrany veřejného zdraví
 • uplatňovat při pracovní činnosti znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví
 • dodržovat zásady osobní a provozní hygieny
Povinnosti osoby provozující činnosti epidemiologicky závažné:
 • dodržovat zásady osobní a provozní hygieny, pokus se sama účastní výkonu těchto činností
 • kontrolovat uplatňování znalostí a zásad osobní a provozní hygieny u svých pracovníků
 • zajistit, aby výkonem těchto činností nedošlo k ohrožení nebo poškození zdraví fyzických osob
 • oznámit zahájení a ukončení provozu stravovací služby
 • k výrobě a přípravě pokrmů používat jen látky, suroviny, polotovary a potraviny, které vyhovují požadavkům na zdravotní nezávadnost, jakost, čistotu a značení, stanoveným zvláštními právními předpisy nebo na základě právních předpisů vydaným rozhodnutím orgánu ochrany veřejného zdraví; látky, suroviny, polotovary a potraviny skladovat za podmínek stanovených zvláštními právními předpisy,
 • používat jen technologické a pracovní postupy, které zajistí zdravotní nezávadnost podávaných pokrmů
 • určit ve výrobě, přípravě, skladování, přepravě a uvádění do oběhu technologické úseky (kritické body), ve kterých je největší riziko porušení zdravotní nezávadnosti pokrmů, provádět jejich kontrolu a vést evidenci o kritických bodech, termínech a závěrech jejich kontrol; při stanovení kritických bodů a jejich evidenci postupovat způsobem upraveným prováděcím právním předpisem, Kritické kontrolní body stanoví provozovatelé stravovacích služeb, jejichž výroba je nižší než stanoví § 38 odst. 2 vyhlášky č. 107/2001 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, nejpozději do 7 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
 • dodržovat podmínky upravené prováděcím právním předpisem pro výrobu, přípravu, rozvoz, přepravu, značení, skladování a uvádění pokrmů do oběhu, včetně zmrazených a zchlazených pokrmů,
 • zajistit, aby podávané pokrmy vyhovovaly mikrobiologickým a chemickým požadavkům upraveným prováděcím právním předpisem, měly odpovídající smyslové vlastnosti a splňovaly výživové požadavky podle skupiny spotřebitelů, pro které jsou určeny,
 • provádět opatření proti vzniku a šíření infekčních onemocnění a otrav z podávaných pokrmů,
 • v případech a způsobem upraveným prováděcím právním předpisem odebírat a uchovávat vzorky podávaných pokrmů,
 • v rozsahu a za podmínek upravených zvláštním právním předpisem pro potraviny vypočítat a označit výživovou hodnotu podávaných pokrmů, u kterých uvádí na jídelním lístku výživové tvrzení,
 • při výrobě, přípravě, balení, rozvozu, přepravě, skladování a uvádění pokrmů do oběhu používat pouze bezpečné materiály a předměty
 • zajistit, aby fyzické osoby činné při výrobě, přípravě, balení, rozvozu, přepravě a skladování pokrmů a při jejich uvádění do oběhu používaly po celou dobu výkonu práce čisté osobní ochranné pracovní prostředky,
 • zajistit dodržování zákazu kouření v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem.
 • Pokrmy s výjimkou cukrářských výrobků nesmí osoba provozující stravovací služby chemicky konzervovat a přibarvovat. Cukrářské výrobky lze pouze přibarvovat, a to za podmínek upravených prováděcím právním předpisem.
 • Ve školní jídelně, v menze, při stravování osob vykonávajících vojenskou činnou službu, fyzických osob ve vazbě a výkonu trestu, v rámci zdravotních a sociálních služeb včetně lázeňské péče a při stravování zaměstnanců osoba provozující stravovací služby nesmí podávat pokrmy z tepelně neopracovaných vajec a syrového masa včetně ryb. V ostatních stravovacích službách lze tyto pokrmy připravovat a podávat pouze na základě jednotlivé objednávky spotřebitele.
 • Osoba provozující stravovací služby, která používá k výrobě nebo přípravě pokrmů volně rostoucí nebo pěstované jedlé houby z vlastního sběru nebo pěstování, musí mít osvědčení prokazující znalost hub podle zvláštních právních předpisů nebo za podmínek těchto zvláštních právních předpisů ustanoveného odpovědného zástupce, který má osvědčení prokazující znalost hub.

Zveřejněno: 12.9.2003