Nahrávám...

Problematika hluku v Moravskoslezském kraji

Úvod / Občanům / Problematika hluku v Moravskoslezském kraji

Na KHS bylo v r. 2007 podáno 244 stížností na nadměrný hluk., při jejichž řešení bylo provedeno 72 měření hluku ve spolupráci s laboratoří Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě. Za porušení povinností bylo provozovatelům zdrojů hluku uloženo 10 pokut v celkové výši cca 240 tisíc Kč.

Předmětem stížností na hluk v životním, tedy mimopracovním prostředí, které řeší hygienická stanice, jsou nejčastěji technické stacionární zdroje - provozovny, výrobny, dílny se svým provozem, včetně různých ventilátorů, klimatizací, chladících zařízení ap. Častým problémem je i hluk z restauračních a podobných zařízení s případnou hudební produkcí a pořádání veřejných hudebních produkcí ve venkovním prostoru. hluk ze stavení činnosti.

Hluk je kromě znečištění ovzduší jedním z nejzávažnějších negativních faktorů životního prostředí. Je civilizačním faktorem poplatným rozvoji a růstu lidských aktivit. Nárůst množství a intenzity zdrojů hluku - výstavba nových investic, realizace průmyslových podnikatelských aktivit, intenzita dopravy, zábavní aktivity - předbíhá technické a zejména ekonomické možnosti řešení hlukových problémů.

Při povolování nových staveb a zařízení musí investoři již v územním a stavebním řízení garantovat výpočty a studiemi nepřekročení hlukových limitů při výstavbě a budoucím provozu. U kolaudací pak dokládají měřením skutečný stav hluku. Projektová dokumentace podléhá závaznému posouzení orgánu ochrany veřejného zdraví - krajské hygienické stanice. Během provozu pak provozovatelé zdrojů hluku již nemají zákonnou povinnost průběžně sledovat, měřit hluk svých zdrojů, pouze obecnou povinnost nepřekračovat dané hlukové limity. Z toho vyplývá, že stížnosti na hluk jsou vesměs řešeny až na základě podnětu občanů nebo institucí hygienické službě a jejími zásahy v rámci státního zdravotního dozoru. Odpovědnost provozovatelů za nepřekročení hlukových limitů je přitom dle platného zákona individuální a v praxi se stává, že často jednotliví provozovatelé limit splňují, ale v součtu je hluk v místě, které je ze zákona chráněno, nadlimitní. I při výkonu státního zdravotního dozoru musí hygienická služba posoudit a měřením doložit hlukový příspěvek konkrétního provozovatele, a tento porovnat s hygienickým limitem. Státnímu zdravotnímu dozoru a případným sankcím podléhají pouze osoby v rámci své podnikatelské činnosti, ať už osoby fyzické nebo právnické. Dozoru nepodléhá hluk z užívání bytu, tzv. sousedské hluky, a problémy s nimi spojené, hlučnost osob na veřejných prostranstvích - chodnících, ulicích (byť před restauračním zařízením), dále zvukové výstražné signály související s bezpečnostními opatřeními (signály na železničních přejezdech, výstražné sirény), hluk při provádění a nácviku záchranných, hasebních a likvidačních prací.

Samostatnou kapitolu představuje hlučnost z dopravy, silniční i železniční, která roste z roku na rok, a je stále obtížněji řešitelná. Přibývá hlukem zasažených lokalit, ubývá tichých lokalit. Počet stížností na dopravní hluk narůstá takřka geometrickou řadou. Přitom jejich řešení je velmi zdlouhavé a nákladné. Odhlučňování silnic představuje kilometry drahých protihlukových stěn, kde 1 čtvereční metr přijde průměrně na 8.000 Kč. Leckde v zastavěných městských oblastech nelze protihlukové stěny ani umístit, a pak je jediným řešením alespoň ochrana vnitřního chráněného prostoru pro pobyt lidí - výměna oken bytů za zvukotěsná. Všechna opatření jsou financována z veřejných peněz, projekty opatření tedy podléhají přísnému posouzení, výběrovým řízením, a vyžadují delší čas. Pro dobu realizace nápravných opatření žádá správce silnice nebo železnice o udělení časově omezeného povolení, tzv. výjimky, provozovat nadlimitně hlučnou komunikaci. V r.2007 vydala KHS 24 výjimek pro hluk, z toho dvě třetiny právě pro dopravní hluk.

Alarmující je, že i nově budované a do provozu uváděné silnice jsou nadlimitně hlučné, pro nové silnice jsou ovšem mnohem přísnější limity - o 10 dB nižší v denní i noční době. Tyto silnice jsou vedeny jako obchvaty obydlených oblastí, tedy územím, kde dříve byl klid, a lidé velmi negativně vnímají velkou změnu, byť překročení přísnějšího limitu není velké. Takový problém představuje nová rychlostní silnice R 48 z Frýdku-Místku přes Dobrou, Tošanovice do Českého Těšína. V této lokalitě jsou navíc další hlukové problémy spojené s výstavbou průmyslové zóny v Nošovicích a automobilky Hyundai.

V r.2007 byly zpracovány strategické hlukové mapy silnic a železnic s vysokým dopravním zatížením v našem kraji a hluková mapa ostravské aglomerace. V letošním roce je dána zákonná povinnost Krajskému úřadu a Ministerstvu dopravy připravit akční plány nápravných opatření. Akční plány budou aktualizovány minimálně jednou za pět let. Tyto povinnosti vyplývají z převzetí evropské směrnice pro boj s hlukem do naší legislativy.

Zveřejněno: 12.2.2008