Nahrávám...

Bydlení v lokalitě Stodolní

Úvod / Občanům / Bydlení v lokalitě Stodolní

Bydlení v lokalitě Stodolní je dnes problémem nejen pro zde bydlící občany, ale představuje i stálou diskusi hygienické služby se zástupci města. Hygiena se problémy ulice Stodolní zabývala již od prvých stížností na hluk v nočních hodinách, tj. od vzniku prvých barů a hudebních klubů v této lokalitě. Orgán ochrany veřejného zdraví přitom může postupovat pouze v rámci svých kompetencí, vymezených platnými předpisy, tj.zákonem č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v platném znění a souvisejícím prováděcím předpisem, kterým je Nařízení vlády č.502/2000 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací v platném znění. Pro prokázání z hlediska hluku nezákonného provozu kteréhokoli jednoho zařízení s veřejnou hudební produkcí, je nutno zajistit měření hluku prokazující nadlimitní hlučnost tohoto zařízení, tj. měření hluku posuzované hudební produkce ve srovnání s tzv.hlukovým pozadím – tj.stavem bez hudební produkce. Veškeré měření a hodnocení hluku hudební produkce je nutno provádět dle § 1 odst.2b) Nařízení vlády č.502/2000 Sb. s vyloučením hlasových projevů lidí. To v dané lokalitě, kde je kumulováno minimálně 60 obdobných zdrojů hluku a hlasové projevy lidí na veřejných komunikacích v praxi prostě vyloučit nelze, je opravdu obtížné.

V problému jde o dvě roviny hluku – hluk návštěvníků lokality pohybujících se po veřejných komunikacích (hlasových projevů a jevů s tím souvisejících), které nepodléhají hodnocení hygienickou službou a hluk vycházející přímo z klubů. Orgán ochrany veřejného zdraví je kompetentní dozorovat dodržování limitů hluku z klubů, pokud je tvořen hlukem hudební produkce nebo větracích zařízení, nikoli hlasových projevů návštěvníků klubu – za podmínek výše popsaných. Řešení prvé roviny je úlohou městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, který by měl zejména rozhodnout o dalším osudu lokality, tj. zda bude sloužit pro bydlení, tak jak je dosud schváleno územním plánem nebo bude vyhlášeno za reprezentativní zábavnou zónu. Svou roli zde zejména hraje skutečnost, že hlukový limit pro noční dobu pro venkovní chráněný prostor obytné lokality je 40 dB a pro srovnání hlučnost normálního hlasového projevu, běžné řeči, je 50 – 60 dB.

Státní zdravotní dozor, vykonávaný v zařízeních této lokality z pohledu kontroly dodržování podmínek stanovených v rámci kolaudací jednotlivých objektů, nemůže v současnosti – bez změny územního plánu a součinnosti městského obvodu, vyřešit hlukové problémy ulice Stodolní.

Zveřejněno: 1.10.2004