Nahrávám...

Faktory životního prostředí (voda, ovzduší, hluk)

Úvod / Občanům / Faktory životního prostředí (voda, ovzduší, hluk)

  Otázky ze dne 30.,6.2017 z redakce MF Dnes

 • Jaká je momentálně kvalita vody v koupalištích?

 • Podle zjištění z pravidelných kontrol prováděných provozovateli umělých koupališť (provozní kontroly i několikrát denně,např. množství chloru v bazénové vodě), výsledků rozborů vody, které provádí akreditovaná laboratoř i kontrol hygienické služby vyplývá, že voda v bazénech, která je upravována, recirkulována a obměňována podle aktuální návštěvnosti má vyhovující kvalitu.

 • Je nějaké koupaliště, které je z důvodu špatné kvality vody zavřené?

 • V současné době není v našem kraji žádné koupaliště uzavřeno z důvodu nevyhovující kvality vody. Přírodní koupaliště, tj. takové, ve kterém není voda upravována – v našem kraji např.Hlučínské jezero, má aktuálně rovněž vhodné podmínky ke koupání.

 • Očekává se, že by se v následujících dnech měla kvalita vody v koupalištích zhoršit či naopak zlepšit?

 • Není předpoklad, že by v průběhu následujících dnů došlo ke zhoršení.

 • Jaké faktory ovlivňují kvalitu vody v koupalištích?

 • Na kvalitu vody má zcela jistě vliv návštěvnost, déletrvající horké počasí, ale také chování návštěvníků. Je důležité, aby se lidé před vstupem do bazénu řádně osprchovali.
  Otázky k ostravským lagunám

 • Zabývali jste se zdravotní závadností ostramských lagun? Kdy? S jakým výsledkem?

 • Již v roce 1994 vypracovala KHS Ostrava screeningovou analýzu zdravotních rizik. Analýza byla zpracována z důvodu přijetí rozhodnutí města Ostrava, zda trvat na ukončení provozu rafinerie Ostramo nebo zda souhlasit s pokračováním činnosti rafinerie za předem přesně definovaných podmínek. Analýza obsahovala odhad rizika z kontaminace povrchových vod, pitných vod, půdy a dále z kontaminovaného ovzduší i z dermální expozice, a to jak pro exponované pracovníky, tak pro obyvatelstvo.
  Výsledkem bylo detailní zhodnocení zdravotních rizik, ze kterého vyplývalo, že nejzávažnější byla profesionální dermální expozice hlavně při manipulaci s obsahem lagun, a to jak z pohledu možných vlivů karcinogenních, tak nekarcinogenních látek. Vliv expozice z lagun byl na úrovni hraničních zdravotních rizik. Obdobně hraniční zdravotní riziko představovala zátěž volného ovzduší emisemi volatilních uhlovodíků emitovaných z nezakrytých lagun a kontaminovaných půd do nejbližší obytné zóny – tj. sídliště Fifejdy. Konečným výsledkem bylo rozhodnutí o sanaci staré ekologické zátěže Laguny Ostramo.
  Další elaborát byl zpracován společností AQ-test Ostrava v roce 1999 – Analýza rizika ekologické zátěže skládky odpadů s.p. Diamo (tzv. laguny Ostramo). Tento dokument obsahoval průzkum a vyhodnocení kontaminace horninového prostředí, analýzu rizik i návrh možných variant sanace. Ve shrnutí analýzy rizika bylo doporučeno dát přednost likvidaci náplně lagun před variantou spolehlivé trvalé izolace od okolního geologického prostředí. Konečným výsledkem bylo rozhodnutí o provedení likvidace náplně v souladu s jedním z navržených řešení.
  KHS jako dotčený orgán ochrany veřejného zdraví se následně podílela na připomínkování materiálů a povolení potřebných pro sanaci lagun, tj. již cca od roku 2000 se vyjadřovala ke studiím, dokumentaci EIA nebo územním řízením. Ne vždy bylo k předloženým dokumentům vydáno souhlasné stanovisko, a to právě s upozorněním, že podklady neobsahovaly dostatečné garance pro posouzení vlivu stavby na zdraví.
  V průběhu akce byly prováděny kontrolní prohlídky, zejména v souvislosti s podněty občanů na pachy. Ohrožení zdraví nebylo v žádném případě prokázáno, obyvatelé blízkého sídliště však mohli být pachy obtěžováni. V souvislosti s mimořádnou situací - únikem vysokých koncentrací SO2 (viz níže), byla zhodnocena zdravotní rizika se závěrem, že tento stav představoval pro obyvatele dotčených oblastí možné ohrožení jejich zdraví, ke zhoršení příznaků došlo u pacientů s astmatem.
  Bylo kontrolováno také pracovní prostředí. Společnosti, které sanaci prováděly, předkládaly v průběhu sanačních prací měření chemických látek na pracovištích lagun a návrhy na zařazení prací do kategorie, tj. hodnocení zdravotního rizika při expozici chemickým látkám na pracovištích (např. společnost BALTOM nebo společnost Šamonil a další). Výsledkem bylo zajištění sledování zdravotního stavu zaměstnanců z důvodu hodnocení vlivu pracovní činnosti, pracovních podmínek i expozice chemických látek na jejich zdraví.

 • Je v oblasti sídlišť Fifejdy a Mariánské hory (v důsledku blízkosti lagun) vyšší nemocnost? Jakými obtížemi místní trpí?

 • Z dosavadních šetření nevyplynulo, že by v dané oblasti byla vyšší nemocnost.

 • Jaké byly maximální hodinové imisní hodnoty SO2 naměřené v blízkosti ostravských lagun?

 • Koncentrace SO2 byly průběžně monitorovány po celou dobu těžby na hranici areálu i na dalších monitorovacích stanicích zařazených do měřící sítě. Běžně zjišťované hodinové ani denní koncentrace nepřekračovaly imisní limity (125 resp. 350 µg/m3). Dne 22. a 23.9.2011 došlo k mimořádné situaci s únikem SO2 do volného ovzduší, kdy na nejbližších monitorovacích stanicích v Ostravě – Přívoze byly naměřeny krátkodobé koncentrace 4317,5 µg/m3 a v Ostravě - Fifejdách 2234,3 µg/m3.

 • Jaké další látky unikající z lagun jsou z hlediska ohrožení zdraví problematické?

 • Vzhledem k velmi rozsáhlé škále výskytu škodlivin, které se nachází v lagunách – od těžkých kovů, polyaromatických uhlovodíků po těkavé organické látky, je možno konstatovat, že všechny tyto látky, pokud se dostanou do volného ovzduší nebo podzemních či povrchových vod mohou představovat zdravotní rizika. Nutno však upozornit, že únik látek je předpokládán pouze v případě manipulace s kaly. Tento byl v průběhu sanace monitorován a překročení limitních koncentrací nebylo zaznamenáváno.
  Jako nejrizikovější zástupce polyaromatických látek je na monitorovacích stanicích sledován benzo(a)pyren, jako zástupce těkavých organických látek je sledován benzen. Tyto škodliviny se, bohužel, v ostravském ovzduší vyskytují běžně ve zvýšených koncentracích. Jejich navýšení důsledkem činnosti na lagunách však zjištěno nebylo.
  V průběhu vlastních sanačních prací se může do ovzduší uvolňovat i dráždivý oxid vápenatý.

  Koupání v řece Ostravici na území Ostravy

 • Jaká je kvalita vody v řece Ostravici?

 • Hygienická služba neprovádí kontrolu kvality vody v řece Ostravici, neboť se nejedná o vodní plochu, která je ke koupání určena.
  V souvislosti s dotazy občanů na možnost koupání v tomto toku na území města Ostravy v úseku mezi Slezsko-ostravským hradem a sídlištěm Kamenec si KHS vyžádala výsledky sledování kvality tohoto toku v profilu „Ostrava“ od jejího správce – Povodí Odry s.p. Ostrava, který provádí jednorázové odběry vzorků s četností 1 x měsíčně. Poskytnuté výsledky potvrzují nevyhovující mikrobiologickou kvalitu vody a tím její nevhodnost pro koupání. Koupání v této vodě představuje zdravotní riziko.

 • Jaká zdravotní rizika s sebou nese koupání v takové vodě?

 • Mikrobiálně znečištěná voda může být příčinou vzniku především střevních, žaludečních nebo i kožních onemocnění.

 • Dá se kvalita vody v Ostravici nějak ovlivnit/zlepšit, aby se tam koupat dalo?

 • Hygienická služba nemá dostatek informací k tomu, aby se k této otázce mohla vyjádřit. Informace o kvalitě vody v řece Ostravici má na základě dlouhodobého sledování kvality vody k dispozici správce toku, který má rovněž přehled o zdrojích znečištění. Povolení k vypouštění odpadních vod vydává příslušný vodoprávní orgán.

  Problematika smogu

 • Jaké může mít negativní zdravotní dopady dlouhodobý pobyt v oblasti se zvýšeným výskytem smogu? Jeden rok, dva roky, pět let, deset let a více?

 • Za dlouhodobé vlivy, které jsou rozhodující při posuzování na úroveň zdravotního stavu obyvatel je považováno období 10 a více let až celoživotní expozice. Zhoršená kvalita ovzduší zejména v ukazateli prachových částic na území našeho kraje se na zdraví obyvatel projevuje zhoršením průběhu stávajících onemocnění zejména u alergiků, astmatiků a osob s onemocněním dýchacího nebo oběhového systému.

 • Zhoršuje pobyt ve smogové oblasti imunitu? Pokud ano, jak se proti tomu bránit?

 • Výskyt smogových situací představuje krátkodobé (dny až týdny) zhoršení kvality ovzduší, které se projevuje zejména na citlivých skupinách obyvatel, jakými jsou děti, osoby se sníženou imunitou nebo trpící nějakým chronickým onemocněním. V období smogových situací pak dochází ke zhoršení stávajících příznaků onemocnění. Doporučení jak se bránit účinkům smogu jsou průběžně zejména v topné sezóně sdělována občanům na webových stránkách Krajské hygienické stanice i prostřednictvím širokých médií. Např.v období smogových situací omezení fyzických aktivit a zkrácení pobytu ve venkovním prostředí, zajištění kvality ovzduší vnitřního prostředí minimalizací produkce jiných škodlivin (používání chemických látek, krbových topenišť), úprava režimu větrání a další.

 • Které oblasti okresu Karviná jsou na tom co se týče dlouhodobějšího výskytu smogu nejhůře a které nejlépe?

 • V období smogových situací se zhoršení kvality ovzduší týká celého území okresu Karviná, nejvyšší koncentrace poletavého prachu jsou nejčastěji zaznamenávány na měřicí stanici ve Věřnovicích a Bohumíně.

 • Znáte případy, kdy přestěhováním ze smogových do horských oblastí došlo k zásadnímu zlepšení zdraví?

 • Zdravotní efekt byl prokázán u dětí při jejich pobytu minimálně 2 týdny a déle v oblastech s příznivým klimatem a ovzduším. Účinky pobytu jsou závislé i na období, ve kterém je pobyt realizován, při předpokladu nejčastějších výskytů smogových situací v topné sezóně by pobyty měly probíhat v období listopad - duben. Každý pobyt mimo znečištěné prostředí včetně smogových situací má svůj pozitivní význam z hlediska vlivu na zdraví

  Faktory životního prostředí

 • Kolik stížností na nadměrný hluk, zejména v souvislosti se stavební činností, jste řešili v letošním roce?

 • Na Krajské hygienické stanici Moravskoslezského kraje bylo dosud - v roce 2010, v rámci celého kraje přijato cca 150 podnětů na hluk, ať už se jednalo o hluk z dopravy, hudebních produkcí nebo stacionárních zdrojů hluku (například vzduchotechnických zařízení). Podněty na hluk ze stavební činnosti nejsou příliš časté a hygiena je řeší ve spolupráci se stavebními úřady, které problém hluku ze stavební činnosti mají jako jednu z podmínek stavebního povolení příslušné stavby. Kontrolu podmínek stavebního povolení provádí stavební policie.

 • Kolik bylo vyměřeno pokut, v jaké výši?

 • V letošním roce bylo v souvislosti s překročením hygienických limitů hluku – zejména hluku z hudební produkce, podáno 10 návrhů na zahájení správního řízení o pokutě v celkové výši cca 300,000 Kč, výše jednotlivých pokut se přitom odvíjí od míry překročení hygienického limitu, doby trvání, počtu osob zasažených hlukem, ale i dalších skutečností. V případě řešení hlukových stížností je obtížné hodnotit, které pochybení bylo nejhorší, právě vzhledem ke specifikům jednotlivých podnětů. Obecně se lépe řeší problémy s hlukem ze stacionárních zdrojů a hůře hluk z hudebních produkcí.

 • Můžete situaci v letošním roce ve stručnosti srovnat s trendy z předchozích let? Přibývá problémů s hlukem?

 • Z pohledu časového horizontu minulých let vykazují podněty na hluk setrvalý trend, počty ani struktura přijatých podnětů se výrazně nemění, ročně je řešeno cca 180 podnětů z oblasti hluku a vibrací.

 • Imisní situace Opavsko

 • S nástupem topné sezóny dochází ke zhoršení kvality ovzduší na celém území České republiky, momentální imisní situace je však vždy závislá na místních klimatických, meteorologických, geografických a urbanistických podmínkách. Oblast Opavska v rámci Moravskoslezského kraje jako většího regionálního celku, je hodnocena jako méně zatížená, na kvalitě ovzduší se podílí lokální zdroje lehkého průmyslu, obytné zástavby a doprava. Opavsko je rovněž dotčeno přeshraničními vlivy sousední průmyslové oblasti Polska.
  Inverzní stavy, které se nepříznivě projevily na prašných imisích v oblasti Ostravsko-Karvinska se Opavska dotkly v menší míře, přípustný denní limit 50 µg/m3 pro PM10 (částice prachu o průměru 10µm) byl na stanici Opava – Kateřinky mírně překročen pouze 18. listopadu 2010, na rozdíl od jiných stanic, kde dvojnásobné překročení limitu trvá již několik dní a bylo podkladem pro vyhlášení signálu upozornění na možnost výskytu smogové situace.
  Pro období zhoršených rozptylových podmínek, kdy je předpokládáno i zhoršení kvality ovzduší, platí i obecné doporučení pro chování lidí, zejména dětí, seniorů a osob se sníženou imunitou, kterým je například zvýšení příjmu vitamínů, omezení fyzických aktivit ve venkovním prostředí, vytváření příznivých podmínek vnitřního prostředí bytů i společných prostor (bez kouření, používání otevřených topidel, nátěrových hmot a jiných těkavých látek), větrání prostor pouze krátké a intenzivní.
  Aktuální údaje o stavu ovzduší mohou občané sami získat přímo od hydrometeorologů na jejich webových stránkách, popř. telefonním čísle 596 900 265 nebo na teletextu České televize (str.180).

 • Kde si mohu nechat provést rozbor vody ve studni?

 • Rozbor vody ve studni za účelem kolaudace musí být proveden akreditovanou laboratoří, odběr na místě musí provést odborný pracovník této laboratoře. Rozbor vody pro vlastní účely může být proveden vlastníkem studny.

 • Je pitná voda z Ostravského oblastního vodovodu vhodná pro přípravu kojenecké stravy?

 • Ano

 • Můžu si stěžovat na hluk pocházející z běžného užívání bytu a rodinných domů na KHS?

 • Krajská hygienická stanicí řeší podněty, týkající se problematiky hluku v mimopracovním prostředí, která je upravena v ustanovení § 30 - § 34 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, a v nařízení vlády č. 148/2006 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, které je prováděcím právním předpisem.
  Pokud jde o hluk z běžného užívání bytu, nebo pozemku u rodinného domu, tak na tento typ hluku se ustanovení nařízení vlády č. 148/2006 Sb. nevztahuje, proto podněty na tento hluk nemůže KHS řešit. Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. se dále nevztahuje na hluk a vibrace způsobené prováděním a nácvikem hasebních, záchranných a likvidačních prací, jakož i bezpečnostních a vojenských akcí, a dále na akustické výstražné signály související s bezpečnostními opatřeními a záchranou lidského života, zdraví a majetku.

 • Kde si můžu nechat provést měření hluku ke kolaudaci?

 • Ke kolaudaci musí být změřena hladina hluku pouze držitelem osvědčení o autorizaci nebo akreditaci podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, § 83a, § 83b v pozdějším právním znění. (např. Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě)

 • Jak postupovat při výskytu plísně v bytě

 • Výskyt plísně v bytech může pro jejich uživatele představovat možné zdravotní riziko, postup pro řešení jejich odstranění by však měl vycházet primárně ze zjištění příčiny výskytu plísně /zda se jedná o stavební či jinou závadu/ a následně zajistit odstranění této příčiny.Tyto úkony by měl provést vlastník objektu (bytu, nemovitosti), v případě jeho nečinnosti je nutné obrátit se na místně příslušný stavební úřad, který může situaci posoudit a následně nařídit vlastníkovi příslušné úpravy.

 • Je pitná voda, která je po napuštění do sklenice mléčného zbarvení zdravotně závadná?

 • Mléčné zbarvení vody je způsobeno vzduchem rozpuštěným ve vodě, který se postupně uvolňuje až zcela vyprchá. Tato skutečnost nijak neovlivní kvalitu pitné vody. Bližší informace najdete zde.

 • Jak postupovat při zjištění domovních olověných rozvodů

 • Za účelem ověření rizika vyluhování olova do pitné vody je nutné se obrátit na akreditovanou laboratoř s žádostí o provedení odběru a rozboru vzorků vody. V případě nevyhovujících výsledků je nutno provést výměnu vnitřních rozvodů pitné vody. V této souvislosti je možné využít dotačního programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR. (Bližší informace o tomto programu najdete zde.