Nahrávám...

 •  
   
  Ostrava
 •  
   
  Ostrava radnice
 •  
   
  Šance
 •  
   
  Dolní Vítkovice
 •  
   
  Hukvaldy
 •  
   
  Karviná
 •  
   
  Lysá hora

Aktuality

Koupání ve volné přírodě – informace o kvalitě vody – 21. týden

24.5.2018

Letošní koupací sezóna je Ministerstvem zdravotnictví ČR stanovena pro období od 31.5.2018 – 1.9.2018. Před zahájením koupací sezóny, v průběhu 20. a 21. kalendářního týdne…

Zásobování obyvatel Moravskoslezského kraje pitnou vodou

23.5.2018

V Moravskoslezském kraji je převážná část obyvatelstva (podle údajů ČSÚ z roku 2016 se jedná o 99,9 %) zásobována pitnou vodou z veřejných vodovodů…

Okamžité uzavření provozovny „Hospůdky Na hájovně“ Hostašovice

21.5.2018

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě (KHS MSK) provedla dne 19.5.2018 v provozovně Hospůdka Na hájovně, Hostašovice 45 státní zdravotní dozor, který byl zaměřen na kontrolu plnění zákazu používání vody, která nevyhovuje požadavkům na vodu pitnou...

Pracovní prostředí ve víceúčelových sportovních halách

16.5.2018

Každoročně provádí odbor hygieny práce kromě celostátně a celokrajsky zaměřených kontrol i kontroly v některé z oblastí, ve které nebyly delší dobu kontroly z hlediska hygieny práce prováděny nebo oblasti, která zasluhuje zvýšenou pozornost…

Sankce a podněty na úseku hygieny dětí a mladistvých v roce 2017

14.5.2018

V roce 2017 se v zařízeních a provozovnách pro výchovu a vzdělávání dětí uložilo celkem 105 sankcí v celkové výši 183 200 Kč…

Podmínky pro přípravu a výdej stravy pro děti a mladistvé v Moravskoslezském kraji

11.5.2018

V Moravskoslezském kraji jsme v roce 2017 evidovali 1443 provozoven, kontroly byly provedeny v 759 z nich. Podmínky pro přípravu a výdej stravy pro děti a mladistvé ...

Dětské rekreace v roce 2017 na území Moravskoslezského kraje

4.5.2018

V loňském roce proběhlo na území Moravskoslezského kraje 170 zotavovacích akcí (262 běhů), na kterých se zrekreovalo 16 166 dětí, a dále 38 jiných podobných akcí (47 běhů)…

Výsledky státního zdravotního dozoru ve školách a školských zařízeních v Moravskoslezském kraji v roce 2017

4.5.2018

Na území Moravskoslezského kraje bylo v roce 2017 registrováno celkem 2 283 provozoven škol (mateřských, základních, středních a vyšších odborných), školských zařízení…

Den Země - XIV. ročník

2.5.2018

Dne 26. 4. 2017 zaměstnanci KHS MSK prezentovali činnost naší organizace na Dni Země. Akci pořádá každoročně Středisko volného času Korunka, Středisko přírodovědců, Čkalovova 10, Ostrava-Poruba na Hlavní třídě v Ostravě-Porubě…

Spalničky jsou závažné onemocnění - leták ECDC

30.4.2018

Spalničky nejsou banální dětské onemocnění. Jedná se o vysoce nakažlivé virové onemocnění, které se snadno šíří mezi neočkovanými osobami...

Co přinesla novela zákona o pohřebnictví

26.4.2018

V průběhu roku 2017 byla předmětem zvýšené pozornosti odborné veřejnosti připravovaná novela zákona o pohřebnictví, jejíž konečné znění nabylo účinnosti k 1.9.2017 ...

Smogová situace

Alespoň na polovině stanic reprezentativních pro toto území překročil 12hodinový klouzavý průměr koncentrací suspendovaných částic PM10 informativní prahovou hodnotu (IPH) 100 mikrogramů/m3 a ve výhledu 24h není předpokládán jeho pokles pod IPH. Aktuální koncentrace na stanicích smogového varovného a regulačního systému jsou uvedeny zde.

Podrobné aktuální informace o kvalitě ovzduší jsou k dispozici na internetových stránkách ČHMÚ. Každou hodinu jsou doplňovány 1hodinové průměrné koncentrace automaticky měřených škodlivin a hodnoty doprovodných meteorologických prvků. Aktualizovány jsou rovněž vícehodinové průměrné koncentrace škodlivin, vypočtené z 1hodinových koncentrací. Předpověď rozptylových podmínek je součástí předpovědí počasí pro ČR a jednotlivé kraje.

Obyvatelé Moravskoslezského kraje opět trápí zhoršená kvalita ovzduší, která je v tomto období hlavním negativním dopadem smogové situace. K takové situaci dochází při špatných rozptylových podmínkách, tj. bezvětří nebo malém proudění s výrazným přispěním inverzního charakteru teplot, kdy veškeré emitované škodliviny – z průmyslu, vytápění, dopravy i dalších činností zůstávají v místě jejich vzniku a nedochází k naředění jejich koncentrací ve vyšších vrstvách atmosféry. Smogové situace mohou nastat jak v zimním tak v letním období, v letním období jsou nejčastějším zdravotním rizikem vysoké koncentrace ozónu, pro zimní období je v našem kraji charakteristickou škodlivinou poletavý prach.

S ohledem na známé účinky prachových částic na dýchací i oběhový systém jsou obyvatelům oblastí dotčených u situací současně s upozorněním na její vznik doporučeny zásady pro minimalizaci zdravotních dopadů zvýšených koncentrací škodlivin v ovzduší na jejich organismus. Tyto zásady se týkají zejména rizikových skupin obyvatel, ke kterým patří děti, senioři a nemocné osoby, ale lze jej doporučit i širokým vrstvám obyvatel.
• Omezením náročných fyzických aktivit ve venkovním prostředí se sníží energetický výdej
• Způsobem větrání a vytápění, omezením používání dalších zdrojů škodlivin (např. nátěrové hmoty) lze zvýšit ochranu kvality vnitřního prostředí
• K ochraně kvality venkovního prostředí přispějí zásady správného vytápění v domácích topeništích
• Větším využívám hromadné dopravy lze snížit emise výfukových plynů z individuální dopravy
• Zvýšený přísun vitamínů v ovoci a zelenině a zdravý způsob života vede k posílení imunity

Krajská hygienická stanice upozorňuje veřejnost na zodpovědný přístup ke svému zdraví dodržováním opatření podle průběžně zveřejňovaných informací a doporučení.


Smogová situace

NE


Regulace

NEhistorie

Smogová situace

NE


Regulace

NEhistorie

Smogová situace

NE


Regulace

NEhistorie

Úřední deska

 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - odborný referent/vrchní referent oddělení dětí a mladistvých…
15. 5. 2018

Podrobnosti

 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - vrchní referent/rada oddělení hygieny práce II Krajské…
15. 5. 2018

Podrobnosti

 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - odborný referent/vrchní referent oddělení protiepidemického…
15. 5. 2018

Podrobnosti

 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - rada/odborný rada oddělení hygieny práce II Krajské…
15. 5. 2018

Podrobnosti

 

Monitorovací kalendář - Koupací sezóna 2018 jako opatření obecné povahy
3. 5. 2018

Podrobnosti

 

Informace o provozu podatelen a o podmínkách přijímání dokumentů
16. 12. 2015

Podrobnosti

 

Informace o zabezpečení plnění zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
1. 1. 2004

PodrobnostiSlezské dny preventivní medicíny 2018

21. - 23. března 2018
Horský hotel Sepetná, Ostravice

Hlavními tématy konference byly:

 • Problematika očkování
 • Infekční epidemiologie
 • Výživa a zdraví
 • Nutrice a bezpečnost potravin
 • Pitná voda
 • Zdraví a životní prostředí
 • Zdraví a pracovní prostředí
 • Komunikace, zvládání krizových situací
 • Sexuálně přenosné nákazy

www stránky konference

Ostrava

Bruntál

Frýdek Místek

Karviná

Nový Jičín

Opava