Nahrávám...

Úvod / Média / Detail

Ostravská deklarace


Zveřejněno: 29. 3. 2018

Ve dnech 13. – 15. června 2017 v Ostravě proběhla Šestá ministerská konference Světové zdravotnické organizace (WHO) s podtitulem „Životní prostředí a zdraví“. Na závěr konference přijali delegáti Ostravskou deklaraci. Jedná se dokument, kterým se budou v příštích šesti letech řídit vlády evropských zemí při zavádění jednotlivých kroků pro zlepšování životního prostředí a zdraví obyvatel.

Deklarace nastoluje agendu WHO v oblasti vlivu životního prostředí na zdraví, která je v současnosti aplikována na nižší úrovně, na jednotlivé státy a regiony, z čehož vznikají konkrétní úkoly.

Ostravská deklarace čítá celkem 18 bodů, které shrnují výchozí situaci, popisují politické cíle, nástroje a mechanismy, kterými dosáhnout výše uvedeného. Sekce věnovaná konkrétním problémům, které ovlivňují kvalitu života občanů, zahrnuje sedm hlavních cílů pro zlepšení životního prostředí, zdraví a udržitelného rozvoje:

  1. Zlepšení kvality vnitřního i venkovního ovzduší všech obyvatel, jednoho z nejvýznamnějších rizikových faktorů v životním prostředí, prostřednictvím opatření, která budou odpovídat pokynům WHO pro kvalitu ovzduší.
  2. Zajištění univerzálního, spravedlivého a udržitelného přístupu k bezpečné pitné vodě, hygienickým zařízením a hygieně pro všechny a ve všech prostředích a současně podporovat integrované hospodaření s vodními zdroji a opětovné použití bezpečně ošetřených odpadních vod tam, kde je to vhodné.
  3. Minimalizace nepříznivých účinků chemických látek na lidské zdraví a životní prostředí prostřednictvím: nahrazení nebezpečných chemikálií bezpečnějšími alternativami, včetně těch bez jakékoli chemikálie; snížení expozice ohrožených skupin nebezpečným chemikáliím, zejména v raných fázích vývoje člověka; posílení kapacit pro hodnocení rizik a výzkum s cílem zajistit lepší pochopení expozice člověka chemickým látkám a související zátěži; a případně uplatnění zásady předběžné opatrnosti.
  4. Předcházení a eliminace nepříznivých dopadů na životní prostředí a zdraví, nákladů a nerovností souvisejících s nakládáním s odpady a kontaminovanými lokalitami prostřednictvím pokroku směrem k odstranění nekontrolovaného a nezákonného zneškodňování a obchodování s odpady a řádného nakládání s odpady a kontaminovanými lokalitami v souvislosti s přechodem na kruhovou ekonomiku.
  5. Posílení adaptivní kapacity a odolnosti vůči zdravotním rizikům souvisejících se změnou klimatu, podpora opatření na zmírnění změny klimatu a dosažení společných přínosů pro zdraví v souladu s Pařížskou dohodou.
  6. Podpora úsilí evropských měst a regionů, aby se staly zdravějšími, bezpečnějšími, odolnějšími a udržitelnějšími prostřednictvím integrovaného a inteligentního přístupu k městskému a územnímu plánování, řízení mobility, provádění účinných a soudržných politik napříč různými úrovněmi řízení, podpora silnějších mechanismů odpovědnosti a výměny zkušeností a osvědčených postupů v souladu se společnou vizí stanovenou Novou městskou agendou.
  7. Budování environmentální udržitelnosti zdravotních systémů a snižování jejich dopadu na životní prostředí skrze prostředky jako je účinnost při využívání energie a zdrojů, řádné nakládání s léčivými přípravky a chemickými látkami po celý jejich životní cyklus a snížení znečištění prostřednictvím bezpečného řízení odpadu a odpadních vod.

Celé znění deklarace v anglickém jazyce zde.Zpět