Nahrávám...

 •  
   
  Ostrava
 •  
   
  Ostrava radnice
 •  
   
  Šance
 •  
   
  Dolní Vítkovice
 •  
   
  Hukvaldy
 •  
   
  Karviná
 •  
   
  Lysá hora

Aktuality

Koupání ve volné přírodě – informace o kvalitě vody – 25. týden

21.6.2018

S příchodem slunečného a teplého počasí lze předpokládat zvýšený zájem veřejnosti o koupání ve volné přírodě. Opakované kontroly kvality vody na jednotlivých koupacích místech dosud prokazují vyhovující kvalitu vody v nádržích (s výjimkou nádrže Brušperk na Frýdecko-místecku, kde přetrvává riziko onemocnění cerkáriovou dermatitidou)...

Než vyjedete za hranice všedních dnů – na dovolenou

21.6.2018

Dovolená slouží k odpočinku a regeneraci sil. Trávíme ji se svou rodinou, přáteli, mnohdy poznáváme nové lidi a nové země a těšíme se na příjemně prožitý čas plný nevšedních zážitků. Aby tomu tak skutečně bylo, je třeba mít na paměti některá zdravotní rizika, která mohou být s dovolenou spojena...

Pět klíčů pro bezpečnější potraviny

21.6.2018

Odkaz na animovaný film Světové zdravotnické organizace (WHO)

Cílem tohoto animovaného filmu Světové zdravotnické organizace (WHO) je vysvětlit široké veřejnosti co znamená Pět klíčů pro bezpečnější potraviny a jak je uplatňovat...

Jak jsou dochucovány pokrmy ve školních jídelnách?

19.6.2018

Je mořská sůl drahá? Kdepak! Nejdražší sůl najdete v dochucovadlech! Základem většiny dochucovacích, kořenících směsí je obyčejná kuchyňská sůl...

Kategorizace prací

15.6.2018

Kategorizace prací je nástroj k hodnocení vlivů pracovního prostředí na zdraví zaměstnanců, a to podle míry rizika (jako důsledek působení biologických, chemických a fyzikálních rizikových faktorů), jemuž jsou pracovníci v průběhu své pracovní činnosti vystaveni.

Koupání ve volné přírodě – informace o kvalitě vody – 24. týden

14.6.2018

přes nepříznivé počasí pokračovaly v tomto kalendářním týdnu kontroly kvality vody na místech ke koupání v okresech Frýdek-Místek a Nový Jičín. Pracovníci KHS MSK odebrali vzorky vody na třech místech Žermanické přehrady, na dvou místech přehrady Olešná, v nádržích Brušperk, Baška, Větřkovice a nově i v nádrži Kacabaja...

Okamžité uzavření provozovny – stánku s prodejem a výrobou zmrzliny před prodejnou BAUMAX ve Frýdku-Místku, ul. 17. listopadu

14.6.2018

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě (KHS MSK) provedla dne 12.6.2018 ve stánku s výrobou a prodejem zmrzliny před prodejnou BAUMAX ve Frýdku-Místku, ul. 17. listopadu státní zdravotní dozor...

Alkohol a zdraví

12.6.2018

Alkohol patří mezi tzv. legální drogy, tj. návykové látky, jejichž prodej není zákonem zakázán. V České republice je povoleno konzumovat alkohol až po dovršení 18 let…

Zdraví 2020 – Akční plán č. 2: Správná výživa a stravovací návyky (APSV), Prevence obezity (APPO)

8.6.2018

Nesprávná výživa a nedostatek pohybové aktivity představují nejdůležitější rizikové faktory životního stylu, které se podílejí na rozvoji chronických neinfekčních onemocnění…

Zdraví 2020 – Akční plán č. 1: Podpora pohybové aktivity

6.6.2018

Naprostá většina dětí v České republice neplní doporučení alespoň 60 minut pohybové aktivity denně, pohybová aktivita klesá i mezi dospělými…

Výsledky kontroly bezpečnosti hraček - obsah esterů kyseliny ftalové v měkčených plastových částech hraček

6.6.2018

V rámci regionálního úkolu zaměřeného na bezpečnost plastových hraček provedla Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě v období února až dubna 2018 odběr 7 vzorků plastových hraček…

Táborová sezóna 2018

1.6.2018

Povinnosti osob pořádajících letní dětskou rekreaci

Rady pro rodiče

Rizika spojená s letní dětskou rekreací

Výběr bezpečné hračky - informace pro spotřebitele

1.6.2018

Při výběru vhodné hračky pro dítě je základní prioritou její bezpečnost, zdravotní nezávadnost a celková kvalita provedení...

Koupání ve volné přírodě – informace o kvalitě vody – 22. týden

31.5.2018

V tomto kalendářním týdnu pokračovaly kontroly dle monitorovacího kalendáře na místech ke koupání v okresech Frýdek Místek a Nový Jičín ...

Světový den bez tabáku 31. května

29.5.2018

Kouření je zlozvyk, jedná se o naučené chování. Závislost na tabáku je příčinou mnoha závažných onemocnění…

Jaká byla kvalita koupacích vod v roce 2017?

28.5.2018

Koupání patří mezi významné zdraví prospěšné aktivity, avšak je spojeno i s potenciálním zdravotním rizikem. Za účelem minimalizace zdravotních rizik z koupání jsou stanovena legislativní pravidla ...

Koupání ve volné přírodě – informace o kvalitě vody – 21. týden

24.5.2018

Letošní koupací sezóna je Ministerstvem zdravotnictví ČR stanovena pro období od 31.5.2018 – 1.9.2018. Před zahájením koupací sezóny, v průběhu 20. a 21. kalendářního týdne…

Zásobování obyvatel Moravskoslezského kraje pitnou vodou

23.5.2018

V Moravskoslezském kraji je převážná část obyvatelstva (podle údajů ČSÚ z roku 2016 se jedná o 99,9 %) zásobována pitnou vodou z veřejných vodovodů…

Smogová situace

Alespoň na polovině stanic reprezentativních pro toto území překročil 12hodinový klouzavý průměr koncentrací suspendovaných částic PM10 informativní prahovou hodnotu (IPH) 100 mikrogramů/m3 a ve výhledu 24h není předpokládán jeho pokles pod IPH. Aktuální koncentrace na stanicích smogového varovného a regulačního systému jsou uvedeny zde.

Podrobné aktuální informace o kvalitě ovzduší jsou k dispozici na internetových stránkách ČHMÚ. Každou hodinu jsou doplňovány 1hodinové průměrné koncentrace automaticky měřených škodlivin a hodnoty doprovodných meteorologických prvků. Aktualizovány jsou rovněž vícehodinové průměrné koncentrace škodlivin, vypočtené z 1hodinových koncentrací. Předpověď rozptylových podmínek je součástí předpovědí počasí pro ČR a jednotlivé kraje.

Obyvatelé Moravskoslezského kraje opět trápí zhoršená kvalita ovzduší, která je v tomto období hlavním negativním dopadem smogové situace. K takové situaci dochází při špatných rozptylových podmínkách, tj. bezvětří nebo malém proudění s výrazným přispěním inverzního charakteru teplot, kdy veškeré emitované škodliviny – z průmyslu, vytápění, dopravy i dalších činností zůstávají v místě jejich vzniku a nedochází k naředění jejich koncentrací ve vyšších vrstvách atmosféry. Smogové situace mohou nastat jak v zimním tak v letním období, v letním období jsou nejčastějším zdravotním rizikem vysoké koncentrace ozónu, pro zimní období je v našem kraji charakteristickou škodlivinou poletavý prach.

S ohledem na známé účinky prachových částic na dýchací i oběhový systém jsou obyvatelům oblastí dotčených u situací současně s upozorněním na její vznik doporučeny zásady pro minimalizaci zdravotních dopadů zvýšených koncentrací škodlivin v ovzduší na jejich organismus. Tyto zásady se týkají zejména rizikových skupin obyvatel, ke kterým patří děti, senioři a nemocné osoby, ale lze jej doporučit i širokým vrstvám obyvatel.
• Omezením náročných fyzických aktivit ve venkovním prostředí se sníží energetický výdej
• Způsobem větrání a vytápění, omezením používání dalších zdrojů škodlivin (např. nátěrové hmoty) lze zvýšit ochranu kvality vnitřního prostředí
• K ochraně kvality venkovního prostředí přispějí zásady správného vytápění v domácích topeništích
• Větším využívám hromadné dopravy lze snížit emise výfukových plynů z individuální dopravy
• Zvýšený přísun vitamínů v ovoci a zelenině a zdravý způsob života vede k posílení imunity

Krajská hygienická stanice upozorňuje veřejnost na zodpovědný přístup ke svému zdraví dodržováním opatření podle průběžně zveřejňovaných informací a doporučení.


Smogová situace

NE


Regulace

NEhistorie

Smogová situace

NE


Regulace

NEhistorie

Smogová situace

NE


Regulace

NEhistorie

Úřední deska

 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo představeného „ředitel odboru ekonomicko-provozního (odborný…
5. 6. 2018

Podrobnosti

 

Informace o provozu podatelen a o podmínkách přijímání dokumentů
16. 12. 2015

Podrobnosti

 

Informace o zabezpečení plnění zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
1. 1. 2004

PodrobnostiSlezské dny preventivní medicíny 2018

21. - 23. března 2018
Horský hotel Sepetná, Ostravice

Hlavními tématy konference byly:

 • Problematika očkování
 • Infekční epidemiologie
 • Výživa a zdraví
 • Nutrice a bezpečnost potravin
 • Pitná voda
 • Zdraví a životní prostředí
 • Zdraví a pracovní prostředí
 • Komunikace, zvládání krizových situací
 • Sexuálně přenosné nákazy

www stránky konference

Ostrava

Bruntál

Frýdek Místek

Karviná

Nový Jičín

Opava