Nahrávám...

 •  
   
  Ostrava
 •  
   
  Ostrava radnice
 •  
   
  Šance
 •  
   
  Dolní Vítkovice
 •  
   
  Hukvaldy
 •  
   
  Karviná
 •  
   
  Lysá hora

Aktuality

Státní zdravotní dozor u poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb v Moravskoslezském kraji v roce 2017

19.4.2018

V rámci výkonu státní správy v ochraně veřejného zdraví byl pracovníky protiepidemického odboru proveden výkon státního zdravotního dozoru v oblasti hygieny provozu a předcházení infekcím spojeným se zdravotní péčí u poskytovatelů zdravotních služeb nebo poskytovatelů sociálních služeb v týdenních stacionářích, domovech pro osoby se zdravotním postižením, domovech pro seniory a domovech se zvláštním režimem…

Světový den astmatu 1. května 2018

17.4.2018

Globální iniciativa pro astma (GINA) vyhlásila opět Světový den astmatu. Letošní heslo je: Nikdy není moc brzy, nikdy není moc pozdě.

Úspěšné zvládnutí lokální epidemie virové hepatitidy A v Karviné

13.4.2018

Koncem prosince 2017 onemocněla patnáctiletá dívka virovou hepatitidou A a byla hospitalizována na Klinice infekčního lékařství FNO. Okamžitě po nahlášení onemocnění bylo pracovníky protiepidemického oddělení Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje zahájeno šetření ...

Ministerstvo zdravotnictví informuje o zvýšeném výskytu spalniček v České republice

13.4.2018

K 6. dubnu 2018 bylo v České republice hlášeno celkem 70 případů spalniček. Nejvíce onemocnění evidujeme na území hlavního města Prahy (48 případů), dále ve Středočeském (10 případů), Libereckém (5 případů), Jihomoravském (3 případy), Pardubickém (2 případy), Plzeňském (1 případ) a Královéhradeckém kraji (1 případ)...

Hluková prevence v roce 2017

12.4.2018

Problematice hluku je trvale věnována pozornost v preventivním dozoru (posuzování dokumentací v rámci územního a stavebního řízení nebo změn v užívání staveb) ...

Kontrola kvality vnitřního prostředí

10.4.2018

Pro účely státního zdravotního dozoru nad kvalitou vnitřního prostředí byly v Moravskoslezském kraji v roce 2017 vybrány plavecké bazény…

7.4.2018 - Světový den zdraví: Starejme se o své zdraví, nic cennějšího nemáme!

6.4.2018

U příležitosti Světového dne zdraví (7. 4. 2018) přinášíme tiskovou zprávu Ministerstva zdravotnictví ČR a taky Doporučení k prevenci a k péči o vlastní zdraví a Prohlášení Dr. Zsuzsanny Jakab, ředitelky Regionální úřadovny WHO pro Evropu, pro letošní Světový den zdraví.

Státní zdravotní dozor na pracovištích v Moravskoslezském kraji v roce 2017

5.4.2018

Odbor hygieny práce svoji činnost zaměřuje na kontroly pracovišť a pracovních podmínek (státní zdravotní dozor), na posuzování a hodnocení předkládané dokumentace – projektová dokumentace, oznámení a žádosti o zařazení prací do kategorie (kategorizace prací)…

Slezské dny preventivní medicíny 2018 – průběh a závěry konference

4.4.2018

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě ve spolupráci s Fakultní nemocnicí Ostrava ve dnech 21. - 23. března 2018 uspořádala 18. ročník konference s mezinárodní účastí Slezské dny preventivní medicíny…

Zákazy návštěv ve zdravotnických zařízeních v MSK hlášené k 4. 4. 2018

4.4.2018

K dnešnímu dni, 4. 4. 2018, nejsou evidována žádná zdravotnická zařízení v MSK se zákazy návštěv v souvislosti se zvýšenou nemocností.

Akutní respirační infekce v MS kraji - stav k 29.3.2018

29.3.2018

V celém Moravskoslezském regionu výrazně klesá nemocnost na akutně respirační onemocnění (ARI). V 13. kalendářním týdnu činila nemocnost ARI 1095 případů onemocnění / 100 00 obyvatel, což je pokles o 31 % oproti minulému týdnu…

Ostravská deklarace

29.3.2018

Ve dnech 13. – 15. června 2017 v Ostravě proběhla Šestá ministerská konference Světové zdravotnické organizace (WHO) s podtitulem „Životní prostředí a zdraví“. Na závěr konference přijali delegáti Ostravskou deklaraci. Jedná se dokument, kterým se budou v příštích šesti letech řídit vlády evropských zemí při zavádění jednotlivých kroků pro zlepšování životního prostředí a zdraví obyvatel…

Monitoring nabízené stravy v domovech pro seniory v Moravskoslezském kraji

27.3.2018

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě se v posledních letech věnuje otázkám nutrice. V roce 2017 byl proveden cílený úkol zaměřený na monitoring rozsahu nabídky a vhodnosti stravy v zařízeních sociálních služeb s celodenním stravováním seniorů…

Akutní respirační infekce v MS kraji - stav k 23.3.2018

23.3.2018

V tomto týdnu v Moravskoslezském kraji došlo k poklesu onemocnění o 27,3 % v porovnání s minulým kalendářním týdnem. Ve 12. kalendářním týdnu činila nemocnost na akutně respirační onemocnění (ARI) 1587 případů onemocnění/100 000 obyvatel...

Kontroly předmětů běžného užívání v roce 2017

22.3.2018

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě v rámci své dozorové činnosti provádí kontroly u výrobců, dovozců a distributorů předmětů běžného užívání - materiálů a předmětů určených pro styk s potravinami, kosmetických přípravků, výrobků pro děti ve věku do tří let...

Smogová situace

Alespoň na polovině stanic reprezentativních pro toto území překročil 12hodinový klouzavý průměr koncentrací suspendovaných částic PM10 informativní prahovou hodnotu (IPH) 100 mikrogramů/m3 a ve výhledu 24h není předpokládán jeho pokles pod IPH. Aktuální koncentrace na stanicích smogového varovného a regulačního systému jsou uvedeny zde.

Podrobné aktuální informace o kvalitě ovzduší jsou k dispozici na internetových stránkách ČHMÚ. Každou hodinu jsou doplňovány 1hodinové průměrné koncentrace automaticky měřených škodlivin a hodnoty doprovodných meteorologických prvků. Aktualizovány jsou rovněž vícehodinové průměrné koncentrace škodlivin, vypočtené z 1hodinových koncentrací. Předpověď rozptylových podmínek je součástí předpovědí počasí pro ČR a jednotlivé kraje.

Obyvatelé Moravskoslezského kraje opět trápí zhoršená kvalita ovzduší, která je v tomto období hlavním negativním dopadem smogové situace. K takové situaci dochází při špatných rozptylových podmínkách, tj. bezvětří nebo malém proudění s výrazným přispěním inverzního charakteru teplot, kdy veškeré emitované škodliviny – z průmyslu, vytápění, dopravy i dalších činností zůstávají v místě jejich vzniku a nedochází k naředění jejich koncentrací ve vyšších vrstvách atmosféry. Smogové situace mohou nastat jak v zimním tak v letním období, v letním období jsou nejčastějším zdravotním rizikem vysoké koncentrace ozónu, pro zimní období je v našem kraji charakteristickou škodlivinou poletavý prach.

S ohledem na známé účinky prachových částic na dýchací i oběhový systém jsou obyvatelům oblastí dotčených u situací současně s upozorněním na její vznik doporučeny zásady pro minimalizaci zdravotních dopadů zvýšených koncentrací škodlivin v ovzduší na jejich organismus. Tyto zásady se týkají zejména rizikových skupin obyvatel, ke kterým patří děti, senioři a nemocné osoby, ale lze jej doporučit i širokým vrstvám obyvatel.
• Omezením náročných fyzických aktivit ve venkovním prostředí se sníží energetický výdej
• Způsobem větrání a vytápění, omezením používání dalších zdrojů škodlivin (např. nátěrové hmoty) lze zvýšit ochranu kvality vnitřního prostředí
• K ochraně kvality venkovního prostředí přispějí zásady správného vytápění v domácích topeništích
• Větším využívám hromadné dopravy lze snížit emise výfukových plynů z individuální dopravy
• Zvýšený přísun vitamínů v ovoci a zelenině a zdravý způsob života vede k posílení imunity

Krajská hygienická stanice upozorňuje veřejnost na zodpovědný přístup ke svému zdraví dodržováním opatření podle průběžně zveřejňovaných informací a doporučení.


Smogová situace

NE


Regulace

NEhistorie

Smogová situace

NE


Regulace

NEhistorie

Smogová situace

NE


Regulace

NEhistorie

Úřední deska

 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo představeného „ředitel odboru ekonomicko-provozního (odborný…
19. 4. 2018

Podrobnosti

 

Monitorovací kalendář - Koupací sezóna 2018 jako opatření obecné povahy
13. 4. 2018

Podrobnosti

 

Seznam přírodních koupališť na povrchových vodách, ve kterých nabízí službu koupání provozovatel a dalších povrchových…
26. 3. 2018

Podrobnosti

 

Informace o provozu podatelen a o podmínkách přijímání dokumentů
16. 12. 2015

Podrobnosti

 

Informace o zabezpečení plnění zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
1. 1. 2004

Podrobnosti


Pozvánky

Zásady správné hygienické praxe ve stravovacích zařízeních

18.4.2018, 24.4.2018, 25.4.2018, 26.4.2018, 27.4.2018

Slezské dny preventivní medicíny 2018

21. - 23. března 2018
Horský hotel Sepetná, Ostravice

Hlavními tématy konference byly:

 • Problematika očkování
 • Infekční epidemiologie
 • Výživa a zdraví
 • Nutrice a bezpečnost potravin
 • Pitná voda
 • Zdraví a životní prostředí
 • Zdraví a pracovní prostředí
 • Komunikace, zvládání krizových situací
 • Sexuálně přenosné nákazy

www stránky konference

Ostrava

Bruntál

Frýdek Místek

Karviná

Nový Jičín

Opava