Nahrávám...

Úvod / Média / Detail

Kontrola kvality vnitřního prostředí


Zveřejněno: 10. 4. 2018

Pro účely státního zdravotního dozoru nad kvalitou vnitřního prostředí byly v Moravskoslezském kraji v roce 2017 vybrány plavecké bazény. Jejich prostředí může být problematické v závislosti na úpravě vody chlorací a způsobem větrání bazénové haly a kontrolovaným parametrem je pro tyto účely vedlejší produkt chlorace – trichloramin, pro jehož obsah ve volném ovzduší platí limitní koncentrace 0,5 µg/m3.

V rámci Moravskoslezského kraje bylo vytipováno celkem 6 zařízení s vysokou návštěvností dětí (například plavecké učebny) s využitím poznatků z předešlých kontrol a podle předchozích výsledků rozborů bazénové vody v informačním systému PiVo. Byla vybrána zařízení s častým překračováním limitu pro vázaný chlór nebo podle subjektivního posouzení mikroklimatických podmínek - bazénová hala s vyšší teplotou, vlhkostí, problematickým větráním. Mimo běžné kontroly úrovně provozní hygieny na bazénu a jeho zázemí byly odebrány vzorky vody z bazénu a současně proveden odběr vzorku ovzduší na vyšetření obsahu trichloraminu s orientačním měřením mikroklimatických podmínek. Měření ovzduší bylo provedeno v závislosti na řešení bazénové haly, a to v dýchací zóně plavců (0,2 m nad hladinou) a plaveckého dozoru (1,5 m). Veškerá měření byla provedena za plného provozu bazénu.

Z výsledků měření vyplynulo, že na žádném z kontrolovaných bazénů nebylo zjištěno překročení limitní koncentrace trichloraminu, většina měření byla v úrovni desetiny limitu, s nejvyšší naměřenou hodnotou 0,16 µg/m3 při limitu 0,5 µg/m3 na plaveckém bazénu v Brušperku. Kontrolami tedy bylo prokázáno, že tento ukazatel nepředstavuje pro návštěvníky zdravotní riziko. Problémem zůstává subjektivní vnímání mikroklimatických podmínek, které rovněž nevykazovaly odchylky od normových hodnot.Zpět