Nahrávám...

Úvod / Média / Detail

Státní zdravotní dozor u poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb v Moravskoslezském kraji v roce 2017


Zveřejněno: 19. 4. 2018

V rámci výkonu státní správy v ochraně veřejného zdraví byl pracovníky protiepidemického odboru proveden výkon státního zdravotního dozoru v oblasti hygieny provozu a předcházení infekcím spojeným se zdravotní péčí u poskytovatelů zdravotních služeb nebo poskytovatelů sociálních služeb v týdenních stacionářích, domovech pro osoby se zdravotním postižením, domovech pro seniory a domovech se zvláštním režimem. Výkon státního zdravotního dozoru byl zaměřen na dodržování povinností stanovených platnou legislativou. Rozsah a četnost kontrol byl stanoven na základě kontrolních plánů MZ ČR, krajských priorit a cílených kontrol v rámci mimořádných úkolů.

Výsledky kontrolní činnosti

V roce 2017 bylo provedeno 1067 kontrol, z tohoto počtu 1 018 kontrol u poskytovatelů zdravotních služeb (ambulantní, lůžková zařízení) a 49 u poskytovatelů sociálních služeb. Závady byly zjištěny u 74 (6,9 %) kontrolovaných subjektů. Nedostatky, které nepředstavovaly ohrožení zdraví pacientů byly řešeny uložením nápravných opatření, peněžité sankce byly uloženy 51 (4,7 %) kontrolovaným subjektům. V rámci státního zdravotního dozoru bylo v roce 2017 odebráno celkem 994 vzorků, z toho 594 stěrů z prostředí, 23 vzorků dezinfekčních prostředků, 184 vzorků ostatního materiálu (např. odběry vod na mikrobiologickou analýzu nebo biologický materiál), 155 kontrol účinnosti sterilizačních přístrojů a 38 kontrol účinnosti mycích automatů. Z celkového počtu 994 odebraných vzorků, 898 (90,3 %) vzorků vyhovělo a 96 vzorků (9,7 %) nevyhovělo.

Podněty

V roce 2017 byly řešeny i podněty („stížnosti“) občanů na poskytovatele zdravotních služeb našeho kraje. Celkem bylo prošetřeno 20 podnětů z toho 8 podnětů bylo oprávněných. Jednalo se především o nedodržování hygienicko-epidemiologického režimu při ošetřování pacientů ve zdravotnických zařízeních a ústavech sociální péče a nedostatky v dodržování protiepidemických opatření při hromadných výskytech infekčních onemocnění. Na základě výsledků šetření podnětů byly uloženy finanční sankce.

Sankce a opatření nesankčního charakteru

Na základě zjištěných nedostatků při provádění státního zdravotního dozoru bylo za nesplnění nebo porušení povinností stanovených právními předpisy uděleno 51 sankcí v celkové výši 482 tisíc korun. Z důvodu nedostatečné účinnosti sterilizačních přístrojů nebo nepředložení výsledků kontroly účinnosti používaných sterilizačních přístrojů byl pozastaven výkon činnosti 23i kontrolovaným subjektům, a to do doby odstranění zjištěných nedostatků. Nejčastěji byly sankce udělovány za prošlou exspiraci sterilního materiálu, či nedodržení hygienických požadavků pro výkon sterilizace a dezinfekce. Nedostatky byly zjišťovány také v oblasti hygieny rukou, nedodržování bariérového ošetřovacího režimu a nedodržování návodů výrobců v oblasti dekontaminace zdravotnických prostředků.

Preventivní hygienický dozor

Preventivní zdravotní dozor je jednou z významných součástí práce odboru protiepidemického, protože umožňuje ovlivnit vznikající záměr nebo koncepci ve fázi zpracování projektové dokumentace. V rámci preventivního hygienického dozoru bylo v roce 2017 vydáno celkem 239 závazných stanovisek.

V rámci preventivního dozoru, v souladu s § 15 zákona č. 258/2000 Sb., posoudil a vydal protiepidemický odbor celkem 714 rozhodnutí o schválení provozního řádu, a to poskytovatelům zdravotních služeb a osobám provozujícím zařízení sociálních služeb.Zpět