Nahrávám...

Úvod / Média / Detail

Zdraví 2020 – Akční plán č. 1: Podpora pohybové aktivity


Zveřejněno: 6. 6. 2018

Naprostá většina dětí v České republice neplní doporučení alespoň 60 minut pohybové aktivity denně, pohybová aktivita klesá i mezi dospělými. Děti vozí do školy a ze školy rodiče autem, ve škole mají omluvenku z tělesné výchovy, přestávky tráví pasivně u smartphonu a ve volném čase hrají počítačové hry. V dospělém věku potom většina populace vykonává tzv. sedavá zaměstnání, u kterých je jejich energetický výdej během dne minimální.

Pohybová aktivita se vytrácí z životního stylu dětí i dospělých. Ve zvýšené míře tak trpíme chronickými neinfekčními onemocněními, která jsou ve většině případů preventabilní. Právě pasivní životní styl je jednou z hlavních příčin vzniku těchto onemocnění.

Akční plán podpory pohybové aktivity (AP) je prvním koncepčním národním strategickým dokumentem České republiky zaměřeným na zvýšení úrovně pohybové aktivity a snížení sedavého chování. V AP jsou specifikovány cíle a opatření v oblasti vzdělávání předškolního, na základních školách a nižších stupních víceletých gymnázií, na školách poskytujících střední vzdělání, na VOŠ a vysokých školách a také ve výchovně vzdělávacích institucích v rámci celoživotního učení.

Významnou úlohu hraje sektor dopravy, zejména aktivní mobilita - především chůze a jízda na kole. Veřejná správa je zodpovědná za vybudování takových podmínek, které motivují k podpoře pohybové aktivity v rámci běžných denních povinností i volného času (doprava do práce, do školy apod.).

Další oblastí je podpora neorganizovaných forem pohybových aktivit a organizovaného sportu pro všechny. Sportovní akce jsou významnou příležitostí interkulturní výchovy, neformálního setkávání, sociálního kontaktu seniorů, ale i akcí pro děti a mládež a přinášejí tak i jiné než zdravotní efekty. Ve zdravotnictví a sociálních službách se jedná o podporu zavádění vzdělávání zaměřeného na pohybovou aktivitu do plánů lékařských a nelékařských oborů, důležité je zavedení pohybové aktivity do systému léčebné a sociální péče.

Je třeba zajistit potřebný legislativní rámec pro podporu pohybové aktivity zaměstnanců, který zvýhodní podporu pohybové aktivity zaměstnavatelem. Vhodná organizace práce umožňující začlenění pohybové aktivity do pracovní doby, aktivní zóny pro pohybové aktivity v objektech firmy (fitness, posilovna, relaxační zóna), ve venkovním prostředí firmy (stezky pro pěší či severskou chůzi, pro běžce, cyklisty, hřiště pro kolektivní sporty), zřízení sociálního zázemí na pracovišti (sprchy, šatny, sušárny, odkládací místa pro jízdní kola).

Stav sportovní infrastruktury v ČR je neuspokojivý, dochází k nerovnoměrnému využívání již postavených sportovních zařízení, přetěžování či jejich nevyužití. Postup vybudovat sportoviště pro vrcholový sport s tím, že se podaří transformovat pro sport rekreační, zpravidla selhává (viz zkušenosti olympijských měst). Důležitým typem jsou školní sportovní zařízení, u kterých je potřebné zajistit přístupnost a celodenní využití a modernizaci jejich vybavení. Dále lze také využít příměstské krajiny (cesty a dráhy, venkovní sportovní prvky atd.).

Stranou nezůstává ani Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě (KHS MSK), která má dlouholeté zkušenosti s uplatňováním podpory různých typů pohybové aktivity, zejména v oblasti vzdělávání (edukace) dětí předškolního věku a na základních školách. Vzdělávací programy pro děti jsou sice zaměřeny prioritně na zdravou výživu (realizace probíhá formou hry), součástí je však vždy i podpora pohybových aktivit.

V letošním roce jsme se již zúčastnili úspěšné akce „Den Země“ v Ostravě-Porubě, jejíž nosným tématem byl „ŽIVOT V POHYBU“. Akce byla zaměřena hlavně na děti, kterým byl vysvětlován význam pohybu pro člověka a jeho zdraví, jakožto součást zdravého životního stylu. Ve stánku KHS MSK se děti dozvěděly řadu informací o důležitosti srdce, o jeho činnosti, kolik tepů za minutu naměříme v klidu a jak se tep změní po zátěži. Vše si také prakticky vyzkoušely.

V průběhu roku se účastníme dalších zdravotně-výchovných akcí pro veřejnost, které pořádají vesměs obce s rozšířenou působností - Dny zdraví, Dny sociálních služeb, Týden mobility, v jejichž rámci probíhá propagace a edukace občanů ke zdravému životnímu stylu a k prevenci onemocnění. Součástí je též poskytování informativních materiálů.

Akční plán č. 1 - Podpora pohybové aktivity, včetně harmonogramu plnění dílčích cílů, najdete na webu Ministerstva zdravotnictví.Zpět