Nahrávám...

Úvod / Média / Detail

Ročenka 2017


Zveřejněno: 26. 6. 2018

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě předkládá Ročenku 2017, již v pořadí patnáctou. Postupem času se stala nejen tradicí, ale též žádaným a ceněným materiálem, který využívají obce, orgány státní správy i další subjekty při tvorbě a realizaci zdravotní politiky. Jedná se o souhrnný materiál, ve kterém přehlednou a srozumitelnou formou veřejnosti podáváme výsledky roční činnosti, ale současně také informace týkající se zdravotního stavu obyvatel našeho kraje. Četné ohlasy nás neustále přesvědčují, že ročenky mají svůj význam a že má smysl pokračovat. Naším prvořadým zájmem zůstává poskytovat laické i odborné veřejnosti stále nové a aktuální informace.

Hlavním úkolem je samozřejmě výkon státního zdravotního dozoru. Naše další činnosti však zahrnují široké spektrum aktivit souhrnně vnímaných jako ochrana a podpora veřejného zdraví. Odborní pracovníci KHS MSK se podílejí na teoretické i praktické výuce studentů Lékařské fakulty Ostravské univerzity, zajišťují předatestační praxi praktických lékařů. V loňském roce jsme uskutečnili řadu seminářů pro odbornou veřejnost v našem kraji a připravili tři celostátní konference. Dále se KHS MSK podílela na organizaci ministerské konference WHO na téma „Životní prostředí a zdraví“, která se konala Ostravě. V rámci této konference proběhl samostatný blok zaměřený právě na problematiku ochrany a podpory veřejného zdraví. Mezi aktivity pozitivně přijímané veřejností patří účast pracovníků naší KHS na akcích zaměřených na podporu zdraví (Dny zdraví, Dny sociálních služeb, Den Země), kde je poskytováno poradenství o zdravé výživě, o problematice kouření, o ochraně zdraví před hlukem a jsou k dispozici příslušné zdravotně-výchovné materiály.

KHS MSK každoročně připravuje i další informativní materiál, kterým je Zpravodaj 2018. Ten je široké veřejnosti již k dispozici v tištěné podobě na krajském úřadě, úřadech měst a obcí nebo ve zdravotnických zařízeních. Ročenku i zpravodaj v elektronické podobě najdete na zde.

Zpět