Nahrávám...

Úvod / Média / Detail

Vývoj dozoru nad atypickými mykobakterii v teplé vodě


Zveřejněno: 14. 11. 2018

Pracovníci Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě se dlouhodobě věnují otázce možného výskytu atypických mykobakterií v teplé vodě, která je pro účely osobní hygieny zaměstnanců na některých důlních a průmyslových podnicích na Karvinsku připravována z upravené povrchové vody. Důvodem pro dlouhodobé sledování byl výskyt onemocnění vyvolaného Mycobacteriem kansasii, případně dalšími rody.

Počátky sledování se týkaly 6 pracovišť důlních závodů OKD, a.s. a 4 pracovišť výrobních závodů v okrese Karviná. Zdrojem pro výrobu teplé vody k osobní hygieně zaměstnanců zde byly povrchové vody z řeky Olše, Bystřinky, Lutyňky, rybníku Větrov, vodní nádrže Štěrkovna a z Těrlické přehrady. V rámci státního zdravotního dozoru byla ve vzorcích teplé vody nalézána široká škála různých druhů těchto mykobakterií, nejčastěji se jednalo o M. kansasii, M. avium nebo M. fortuitum, jejichž přítomnost ve vodě nebo aerosolu může být pro koupající se osoby zdravotním rizikem a je proto vyhl.č. 252/2004 Sb., limitována na 0 KTJ/100 ml.

Provozovatelé kontrolovaných závodů byli současně upozorněni na vzniklá rizika, jejichž příčinou mohl být i špatný stav rozvodných systémů nebo nedostatečné hygienické zabezpečení vody. Výsledkem dlouhodobého sledování je zjištění, že postupnou výměnou původních rozvodných systémů za nerezové včetně instalace zařízení pro zajištění dostatečné cirkulace a ohřev akumulované vody na výměníkových stanicích, řádnou údržbou, opravou vnitřních povrchů akumulačních nádrží a především změnou v chemické úpravě teplé vody došlo k výraznému zlepšení kvality vody. Některé závody rovněž přešly z povrchového zdroje na zdroj pitné vody. Provozovatelé zvýšili vlastní kontrolu účinnosti prováděných opatření.

Z původních 10 sledovaných pracovišť již v roce 2018 byla supervizní kontrola provedena na 2 pracovištích a i zde nebyla mykobakteria nalezena nebo zjištěné druhy svým počtem neovlivnily požadavky na kvalitu vzorků dle normy, resp. zjištěná přítomnost saprofytického druhu Mycobakterium gordonae nepatří mezi sledované druhy a neznamená prokazatelné zdravotní riziko v teplé vodě.

Výsledkem soustavného dlouhodobého dozoru nad kvalitou teplé vody pro koupání zaměstnanců je tedy prokazatelné snížení zdravotního rizika pro pracovníky ve výrobních podnicích.Zpět