Nahrávám...

Úvod / Média / Detail

Komunikace a propagace KHS MSK Ostrava v roce 2018, část II.


Zveřejněno: 17. 12. 2018

V rámci spolupráce a komunikace s jinými orgány státní správy a samosprávy proběhla jednání se zástupci OIP a ČIŽP k aktuálním problémům v MSK. Další jednání byla uskutečněna na krajském úřadě ohledně postupu při zpracování programu Zdraví 2020.

Předmětem zvýšeného zájmu obyvatel i médií v ostravské, karvinské a třinecké části regionu je dlouhodobě zhoršená kvalita ovzduší. Zájem souvisí s jejich obavami o ovlivnění zdraví. Přestože hygienická služba nemá v této oblasti přímé kompetence, KHS MSK se o kvalitu ovzduší průběžně zajímá a pravidelně vyhodnocuje zdravotní ukazatele obyvatel. Podklady získává spoluprací se ZÚ Ostrava, SZÚ Praha, ÚZIS a ČHMÚ. V souvislosti s nadále pokračující činností při likvidaci staré ekologické zátěže (laguny Ostramo) a s tím spojeným neustálým obtěžováním obyvatel města Ostravy výrazným zápachem za účelem zajištění ochrany zdraví občanů bydlících zejména v okolních obytných čtvrtích, zaměstnanců firem provozujících v této oblasti podnikatelskou činnost a zaměstnanců provádějících sanační práce iniciovala ředitelka KHS MSK v průběhu roku 2018 dvě jednání se zástupci KÚ MSK a ČIŽP. Záměrem orgánu ochrany veřejného zdraví bylo projednat další možnosti postupu v dané věci.

V rámci přeshraniční spolupráce KHS MSK úzce spolupracuje s polskou stranou - pravidelně jsou předávány informace o epidemiologické situaci, velmi dobře funguje vzájemná výměna informací v průběhu chřipkové sezóny.

KHS MSK se aktivně zapojila do aktivit pro veřejnost typu Den Země, Dny zdraví, Dny sociálních služeb, Dny NATO. Činnost prezentujeme ve vlastním stanu, což bývá přijímáno velmi pozitivně. Nabízíme obcím v rámci možností spolupráci na akcích pro veřejnost. Aktivity v této oblasti se setkávají s velkým zájmem veřejnosti, obcí i příslušných institucí. Dále probíhá edukace dětí v MŠ, která je zaměřena na zdravou výživu (realizace formou hry). Realizovala tzv. Projektové dny na téma Zdravá výživa, zdravé potraviny pro ZŠ a rodiči vysoce ceněný projekt Zdravá školní jídelna.

K dobré propagaci práce KHS MSK jistě přispívá také odborné zapojení do mezinárodních projektů, např. National Focal Point pro legionelózy, a zejména odborné aktivity paní ředitelky. Je předsedkyní poradního sboru HH ČR pro monitoring faktorů životního prostředí ve vztahu ke zdravotnímu stavu obyvatel ČR. Aktivně pracuje jako členka pracovní skupiny ministra zdravotnictví k řešení odměňování lékařů OOVZ. Zúčastnila se jako členka expertní skupiny pro čistý MSK jejího jednání, kde byla diskutována problematika PAU jako faktoru znečištění ovzduší ve vztahu ke zdraví. Účastnila se jednání bezpečnostní rady MS kraje. Za MZ ČR působí v regionální dislokační komisi, kde předkládala ke schválení materiály ohledně objektů Fakultní nemocnice Olomouc, KHS Olomouc, ZÚ Ostrava a KHS MSK Ostrava. Pod vedením ředitelky KHS MSK proběhlo jednání Krajské epidemiologické komise se zaměřením na epidemiologickou situaci v MSK a na cvičení v rámci IZS. Významnou akcí, na které se podílela KHS MSK byl interkontinentální pohár v lehké atletice, kde byla paní ředitelka členkou organizačního výboru z hlediska hygienicko-epidemiologické problematiky.

KHS MSK působí jako výukové pracoviště LF Ostravské univerzity - zajišťuje odbornou praxi studentů i pravidelnou výuku, rovněž odbornou praxi pro studenty Střední školy gastronomie v Šilheřovicích, dále předatestační stáže pro praktické lékaře z regionu. Do oblasti komunikace patří bezesporu také prohlubování vzdělávání vlastních zaměstnanců KHS MSK. Kromě účasti na různých školeních, seminářích nebo konferencích vyplývajících z odborného zaměření, proběhla úspěšně školící akce s Policií ČR na téma „Jednání zaměstnance při kontrolní činnosti“, které se ve dvou turnusech zúčastnilo 147 zaměstnanců.Zpět