Nahrávám...

Laguny Ostramo

Úvod / Laguny Ostramo

Občané některých částí Ostravy zaznamenávají v poslední době obtěžující zápach ropného nebo olejového charakteru. Tento zápach je charakteristický pro sanační práce, které byly zahájeny na ostravských lagunách - staré ekologické zátěži po činnosti bývalého podniku Ostramo. Činnost sanace byla všemi dotčenými orgány připomínkována v rámci procesu EIA podle zákona č. 100/2001 Sb., o vlivu na životní prostředí, a následně bylo pro zařízení „Nápravná opatření - Laguny Ostramo“ vydáno Krajským úřadem Moravskoslezského kraje integrované povolení, kterým jsou stanoveny závazné podmínky provozu, včetně jeho monitorování nebo podmínek pro přerušení prací. Bližší informace o těchto podmínkách jsou dostupné na portálu integrované prevence https://www.mzp.cz/ippc nebo na stránkách společnosti AVE CZ odpadové hospodářství, která sanaci provádí.

Při sanačních činnostech se uvolňuje oxid siřičitý, který je předmětem monitorování. Jedná se o dráždivý plyn, který snižuje plicní funkce a který při vysokých koncentracích a dlouhodobém vystavení může poškodit dýchací cesty. Přitom jedinci se extrémně liší svou citlivostí. Problémem zde je nárazovost a nepravidelnost výskytu zvýšených hodnot, které nelze, bohužel, dopředu předpovědět, neboť jsou výrazně ovlivňovány meteorologickými podmínkami. Z hlediska akutního působení SO2 na lidské zdraví se uvádí, že k závažným poškozením zdraví v pracovním prostředí dochází při hodnotách nad 10 000 µg/m3, koncentrace nad 2 500 µg/m3 pak mohou způsobovat stažení průdušek u astmatiků. U běžné populace se u koncentrací do 1 000 µg/m3 uvádí snížení plicních funkcí o cca 3 %, které pomíjí do cca 30 minut.

Krajská hygienická stanice upozorňuje občany, aby v případě zdravotních obtíží, které by pociťovali jako možný důsledek výrazného zápachu z lagun, navštívili svého ošetřujícího lékaře.