Nahrávám...

Úvod / Média / Detail

Ročenka 2018


Zveřejněno: 25. 6. 2019

Vážení,
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, obdobně jako v minulých letech, předkládá svoji tradiční Ročenku. Jedná se o souhrnný materiál, v němž přehlednou a přístupnou formou poskytuje laické i odborné veřejnosti informace za uplynulý rok o činnosti orgánu ochrany veřejného zdraví při řešení běžných problémů i mimořádných situací. Součástí jsou též informace o zdravotním stavu obyvatel našeho kraje ve srovnání s ČR a údaje o infekčních a neinfekčních onemocněních. Pozitivní reakce nás zavazují v této práci nadále pokračovat. V průběhu let se ročenka stala žádaným materiálem, který využívají obce, orgány státní správy i další subjekty při formulování zdravotní politiky v našem kraji.

Prioritou je výkon státního zdravotního dozoru. Je třeba zmínit odborné aktivity, které dlouhodobě účinně přispívají k postupnému zlepšování způsobu života v MS kraji. Jedná se např. o dlouhodobě prováděný monitoring kvality pitné vody, hodnocení rizika pracovního prostředí, kontroly úrovně poskytovaných služeb ve stravovacích zařízeních, o zajišťování zdravých podmínek pro výchovu dětí a mládeže. Nezastupitelnou úlohu představují činnosti zaměřené na předcházení vzniku a zamezení šíření infekčních onemocnění.

Nedílnou součástí naší práce je předávání zkušeností z kontrolní činnosti a nových poznatků z oblasti ochrany veřejného zdraví. Pořádáme vzdělávací akce na různá aktuální témata (např. pro bezpečnostní techniky, pro zdravotnické pracovníky, pro provozovatele stravovacích zařízení, včetně školních jídelen, hygienické minimum pro provozovatele služeb péče o tělo, školení v oblasti výživy seniorů). Odborní pracovníci se podílejí na teoretické i praktické výuce studentů Lékařské fakulty Ostravské univerzity, zajišťují předatestační praxi praktických lékařů. V loňském roce jsme také připravili tři celostátní konference s mezinárodní účastí.

Mezi další aktivity pozitivně přijímané veřejností patří účast na akcích zaměřených na podporu zdraví (Dny zdraví, Dny sociálních služeb, Den Země), kde je poskytováno poradenství o zdravé výživě, o problematice kouření, ochraně zdraví před hlukem a jsou k dispozici příslušné zdravotně-výchovné materiály, a také výchovné akce pro děti v mateřských a základních školách zaměřené zejména na zdravou výživu a pohybové aktivity.

KHS MSK každoročně připravuje i další informativní materiál, kterým je Zpravodaj. Ten je široké veřejnosti distribuován v tištěné podobě na krajský úřad, úřady měst a obcí, do zdravotnických zařízeních.

Ročenku i Zpravodaj v elektronické podobě najdete zde.

Ochrana veřejného zdraví je každodenním tématem nás všech. Jsem přesvědčena, že naše práce má hluboký smysl. Dovolte mi poděkovat Vám za spolupráci při naplňování společných cílů.

S pozdravem

MUDr. Helena Šebáková
ředitelkaZpět