Nahrávám...

Úvod / Média / Detail

Kontrolní činnost KHS MSK v roce 2018


Zveřejněno: 15. 7. 2019

V roce 2018 jsme provedli celkem 19 565 kontrol a šetření. Bylo vydáno celkem 3 366 rozhodnutí, která se týkala zejména nařízení protiepidemických opatření (zvýšený zdravotní dozor), posouzení provozních řádů zdravotnických zařízení, posouzení provozních řádů služeb péče o tělo a ubytovacích zařízení, kategorizace prací, nařízení likvidace zjevně smyslově narušených potravin.

Za zjištěné nedostatky byly uloženy v 1 505 případech finanční pokuty v celkové výši 7 642 000 Kč. Pokuty byly ukládány zejména za nedodržování provozní a osobní hygieny, za neprovedení měření rizikových faktorů pracovních podmínek, za nedostatky v zajištění pracovnělékařských služeb, za nedostatky stavebně-technického charakteru. Ve stravovacích provozech byly pokuty uloženy za křížení neslučitelných druhů činností, za nedostatky ve skladování a značení potravin a v oblasti zajištění správné teploty výdeje pokrmů.

V preventivním dozoru bylo vydáno celkem 9 913 odborných stanovisek. Většinu tvořila závazná stanoviska k územním řízením, k projektovým dokumentacím staveb, ke změnám v užívání a ke kolaudacím staveb. Bylo vydáno 94 stanovisek v procesech IPPC a EIA, 125 stanovisek k zařazení do rejstříku škol. Bylo posouzeno 865 provozních řádů zařízení služeb péče o tělo, pohřebnictví, ubytovacích služeb, koupališť a saun, 712 provozních řádů zdravotnických zařízení, bylo projednáno 1 186 písemných pravidel pro zacházení s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi.

Přijali jsme celkem 727 podnětů, z toho 355 podnětů (49 %) bylo hodnoceno jako oprávněné. Týkaly se zejména nadměrného hluku v mimopracovním prostředí. Autoři podnětů si stěžují rovněž na úroveň poskytovaných služeb v zařízeních péče o tělo a v ubytovacích zařízeních, na nevhodné pracovní podmínky, včetně neposkytování OOPP. V oblasti stravování se podněty týkaly nevyhovujících hygienických podmínek v restauracích, porušování zásad osobní a provozní hygieny, kvality pokrmů i lihovin, nedodržování zákazu kouření. Část podnětů směřovala ke kvalitě zajištění hygienicko-epidemiologického režimu při ošetřování pacientů, či ke stravování ve školských zařízeních.Zpět