Nahrávám...

Evropská norma pro osvětlování vnitřních prostorů

Úvod / Občanům / Evropská norma pro osvětlování vnitřních prostorů

Českým vydáním ČSN EN 12 464-1 Osvětlení pracovních prostorů – Část 1: Vnitřní pracovní prostory v březnu 2004 byly nahrazeny normy:

  • ČSN EN 12 464-1 z července 2003 (v angličtině)
  • ČSN 36 008 Oslnění, jeho hodnocení a zábrana z 28.12.1961
  • ČSN 36 0450 Umělé osvětlení vnitřních prostorů z 10.1.1986
  • ČSN 36 008 Osvětlování v zemědělských závodech z 16.11.1973

Norma kromě stručného úvodu, vymezení předmětu, normativních odkazů a terminologické části, obsahuje další tři kapitoly:

  • Kriteria pro návrh osvětlení
  • Přehled požadavků na osvětlení
  • Ověřovací postupy

Norma je určena pro vnitřní pracovní prostory kromě podzemních dolů. Slovo pracovní v názvu normy znamená obecnou zrakovou činnost nebo i pouhý pobyt vyžadující zrakovou orientaci. Norma neposkytuje metody jak osvětlení realizovat, ale stanovuje požadavky, které má osvětlení splnit.

Do této evropské normy jsou začleněna formou datovaných nebo nedatovaných odkazů ustanovení z jiných publikací. Použitá terminologie odpovídá ČSN EN 12 665:2002. Pro účely této normy bylo uvedeno dalších sedm termínů, jež byly ve zrušené ČSN 36 0450 již definovány, avšak nové definice se poněkud liší. Jedná se o zrakový úkol, místo zrakového úkolu, bezprostřední okolí úkolu, udržovanou osvětlenost, úhel clonění, stínítko zobrazovacího zařízení a rovnoměrnost osvětlení.

Kriteria pro návrh osvětlení jsou rozvedena v kapitole 4 normy. Kromě splnění požadované osvětlenosti mají být splněny další kvalitativní a kvantitativní požadavky: zraková pohoda, zrakový výkon a bezpečnost. Hlavními parametry určujícími světelné prostředí jsou: rozložení jasu, osvětlenost, oslnění, směrovost světla, podání barev a barevný tón světla, míhání světla a denní světlo. Hodnoty ČSN EN 12 464-1 jsou chápány jako minimální potřebné pro dané taxativně vyjmenované činnosti a mohou tudíž být zajištěny zcela nebo částečně také denním světlem, které může být řešeno dle platných ČSN 75 0580 až ČSN 73 0584 a ČSN 36 0020.

Přehled požadavků na osvětlení je nejrozsáhlejší částí normy. Zahrnuje tyto oblasti:

4.1 Komunikační zóny a společné prostory v budovách
4.2 Průmyslové činnosti a prostory
4.3 Administrativní prostory (kanceláře)
4.4 Obchodní prostory
4.5 Veřejné prostory
4.6 Školská a výchovná zařízení
4.7 Zdravotnická zařízení
4.8 Dopravní prostory

U každé položky je uvedeno referenční číslo, druh prostoru, úkolu nebo činnosti, udržovaná osvětlenost,maximálně přípustná hodnota indexu oslnění v systému UGR, minimální hodnota všeobecného indexu podání barev a u některých položek důležité poznámky k aplikaci těchto parametrů. Parametry osvětlení pro prostory nebo činnosti neuvedené v normě se stanovují podle podobné srovnatelné situace v normě zahrnuté. Požadované osvětlenosti jsou platné pro normální vizuální podmínky. Mohou být zvětšeny, jedná-li se o tyto situace: zraková činnost je kritická, chyby se nákladně opravují, přesnost a vysoká produktivita jsou velmi důležité, zrakové schopnosti pracovníků nedosahují normálních hodnot, zrakové úkoly jsou neobvykle malé a málo kontrastní, úkol je vykonáván po neobvykle dlouhou dobu . Požadované udržované osvětlenosti je možno zmenšit, když: kritické detaily úkolu jsou neobvykle velké nebo mají velký kontrast nebo úkol je vykonáván po neobvykle krátkou dobu. V prostorech s trvalým pobytem osob nesmí být udržovaná osvětlenost menší než 200lx.

Při ověřování projektovaných hodnot měřením musí kontrolní body odpovídat kontrolním bodům použitým při výpočtu. Osvětlenost pro jednotlivá místa zrakových úkolů se ověřuje v rovinách těchto úkolů. Přitom se musí vzít v úvahu kalibrace luxmetru, parametry použitých světelných zdrojů, svítidel i ostatní parametry uvažované v návrhu ve srovnání s ověřovanou skutečností. Hodnoty osvětlenosti a rovnoměrnosti osvětlení vypočtené z výsledků měření nesmí být nižší než hodnoty předepsané normou.Výrobci svítidel musí poskytnout ověřené hodnoty UGR v souladu s Publikací CIE 117. Rozmístění svítidel jakož i celá osvětlovací soustava musí odpovídat projektu. Průměrný jas svítících částí svítidel musí být měřen nebo vypočten v souladu s připravovanou EN 13 032-1.

K doplnění podkladů pro používání nové normy ČSNI vydá technickou normalizační informaci obsahující překlad Publikace CIE 117, která je citována v národní předmluvě a v normativních odkazech (kap.2 normy).

Podrobnější informace k uvedené problematice jsou uvedeny v :
Novotný, J.,
Evropská norma pro osvětlování vnitřních prostorů
Světlo, 2004,č. 2
Staněk, P.,

ČSN EN 12 464-1 – návrh komentáře
Kurz osvětlovací techniky XXIII „Osvětlování v prostředí nově zaváděných norem a předpisů“ – sborník přednášek, Kouty nad Desnou 4.-6. října 2004

Zveřejněno: 15.11.2004