Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě


_
_
_
_
_
_
_
_
_
_


Územní pracoviště
Pracovíště Bruntál Pracovíště Opava Pracovíště Karviná Pracovíště Ostrava Pracovíště Frýdek-Místek Pracovíště Nový jičín
Klikem na mapě vyberete požadované pracoviště

Informace o přijatých protikorupčních opatřeních souvisejících s rozhodováním v rámci svěřené působnosti (úkol II. 10. b/ usnesení vlády č. 1199/2006)

Tato informace byla vypracována na základě úkolu založeného bodem II. 10. b) usnesení vlády ze dne 25. října 2006 č. 1199, o Strategii vlády v boji proti korupci na období let 2006 až 2011:

Vláda ukládá členům vlády a vedoucím ostatních ústředních orgánů státní správy v rámci svých úřadů a organizačních složek státu, příspěvkových organizací, osob ovládaných ve smyslu příslušných ustanovení obchodního zákoníku zabezpečit od 1. ledna 2007 informovanost veřejnosti o přijatých protikorupčních opatřeních souvisejících s rozhodováním orgánů státní správy v rámci svěřené působnosti.

Hlavními protikorupčními aktivitami KHS MSK jsou vytváření a aktualizace vnitřních dokumentů KHS MSK vztahujících se k problematice boje proti korupci:

  • Etický kodex zaměstnanců Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě
  • Informace o zabezpečení plnění zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
  • Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací
  • Zásady finanční kontroly KHS MSK
  • Příkaz ředitele č. 4/2007, kterým se vydává Pracovní řád
  • Příkaz ředitele č. 6/2006, kterým se vydává Směrnice k vyřizování stížností v rámci KHS MSK

Součástí opatření v boji proti korupci byla realizace protikorupčního auditu. Protikorupční audit v rámci Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě byl realizován na základě usnesení vlády ČR ze dne 25. října 2006 č. 1199 (dále jen "usnesení"), které ukládá členům vlády a vedoucím ostatních ústředních orgánů státní správy v rámci svých úřadů a organizačních složek státu, příspěvkových organizací, osob ovládaných ve smyslu příslušných ustanovení obchodního zákoníku do 31. března 2007 provést vnitřní protikorupční audity v rámci svěřené působnosti a přijmout příslušná opatření k minimalizaci rizika korupce zpracované analýzy rizik.

Opatření k minimalizaci rizika korupce např.:

  • realizovat v podmínkách KHS MSK doporučení na základě provedeného protikorupčního auditu a průběžně kontrolovat plnění uložených úkolů ve vztahu ke správné aplikaci zákona o veřejných zakázkách
  • realizovat v podmínkách KHS MSK doporučení na základě provedeného protikorupčního auditu ve vztahu k přípravě realizace elektronického systému předběžné řídící kontroly ve smyslu § 16 prováděcí vyhlášky č. 416/2004 Sb.

Informace o plnění Akčního plánu boje s korupcí na rok 2016 - 2. pololetí 2016

Informace o plnění Akčního plánu boje s korupcí na rok 2016 - 1. pololetí 2016

Informace o plnění Akčního plánu boje s korupcí na rok 2015 - 2. pololetí 2015

Informace o plnění Akčního plánu boje s korupcí na rok 2015 - 1. pololetí 2015


Interní protikorupční program Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě


Informace o plnění Strategie vlády v boji s korupcí na roky 2013-2014 - 2. pololetí 2014

Informace o plnění Strategie vlády v boji s korupcí na roky 2013-2014 - 1. pololetí 2014

Informace o plnění Strategie vlády v boji s korupcí na roky 2013-2014 - 2. pololetí 2013

Informace o plnění Strategie vlády v boji s korupcí na roky 2013-2014 - 1. pololetí 2013

Strategie vlády v boji proti korupci na období let 2013 a 2014