Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě


_
_
_
_
_
_
_
_
_
_


Územní pracoviště
Pracovíště Bruntál Pracovíště Opava Pracovíště Karviná Pracovíště Ostrava Pracovíště Frýdek-Místek Pracovíště Nový jičín
Klikem na mapě vyberete požadované pracoviště

Kodex etiky zaměstnanců Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě je základním dokumentem souhrnu norem chování při výkonu povolání, které zdůrazňují vztah k dodavatelům, zaměstnancům, občanům a k širšímu hospodářskému a státnímu společenství zejména při plnění úkolů státní správy na úseku ochrany veřejného zdraví.

Objasňuje, jaké chování očekává organizace od zaměstnance v různých situacích. Etický kodex neupravuje řešení všech možných variant situací. Jeho explicitní normy napomáhají při tvorbě úsudků a vědomí jednotlivců v situacích specifického rozhodování.

 1. KODEX ZAMĚSTNANCE
  1. Zaměstnanec vykonává svou práci ve shodě s Ústavou České republiky, zákony, dalšími právními předpisy a vnitřními předpisy Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě.
  2. Základními hodnotami, které má každý zaměstnanec ctít a vytvářet tak základ pro vybudování a udržení důvěry veřejnosti, jsou zákonnost při rozhodování a rovný přístup ke všem fyzickým a právnickým osobám.
  3. Zaměstnanec činí rozhodnutí a řeší záležitosti objektivně na základě jejich skutkové podstaty, přihlížeje pouze k právně relevantním skutečnostem a bez zbytečných průtahů. Pokud mu to právní předpisy umožňují, usiluje o urychlení a zjednodušení úředních postupů, dodržování termínů a maximální zkrácení zákonných lhůt ve prospěch občanů.
  4. Zaměstnanci společným úsilím vytvářejí v pracovních týmech atmosféru spolupráce a důvěry. Případné pracovní a kolegiální spory řeší věcně, kultivovaně a otevřeně s přímými nadřízenými a jejich rozhodnutí respektují.
  5. Vedoucí zaměstnanci uplatňují vůči zaměstnancům rovný přístup s důrazem na hodnocení dle odvedené práce. Dohlížejí na využití odborných znalostí všech podřízených zaměstnanců a na jejich plnoprávné začlenění do pracovního kolektivu.
  6. S informacemi získanými při výkonu zaměstnání nakládá s potřebnou důvěrností a poskytuje jim příslušnou ochranu. Přihlíží přitom náležitě k právu veřejnosti na přístup k informacím v rozsahu daném zákonem č. 106/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
  7. Jako orgán ochrany veřejného zdraví uplatňuje zdvořilý, korektní a nestranný přístup při výkonu státního zdravotního dozoru.
  8. Zaměstnanec se v soukromém životě vyhýbá takovým činnostem, chování a jednání, které by mohly snížit důvěru ve státní správu v očích veřejnosti, nebo dokonce zavdat příčinu k vydírání zaměstnance v důsledku jeho jednání v rozporu s právními předpisy nebo etickými normami.
  9. Zaměstnanec vynakládá veškeré úsilí, aby zajistil maximálně efektivní a ekonomické spravování a využívání finančních zdrojů, zařízení a služeb, které mu byly svěřeny. V případě, že zjistí ztrátu nebo újmu na majetku, podvodné či korupční jednání, oznámí tuto skutečnost nadřízenému vedoucímu zaměstnanci.
  10. Nevyžaduje ani nepřijímá dary, úsluhy, laskavosti, ani žádná jiná zvýhodnění, která by mohla ovlivnit nebo zdánlivě ovlivnit rozhodování ve věci, narušit profesionální přístup k věci, nebo která by bylo možno považovat za odměnu za práci, která je jeho povinností.

 2. ZÁVĚR

  Tento kodex představuje především morální závazek zaměstnanců k určitému chování či jednání, neobsahuje však sankční opatření bezprostředně nastupující při porušení těchto morálních norem, přesto v určitých případech bude možné kvalifikovat jeho nerespektování jako porušení pracovní kázně se všemi právními důsledky s tím spojenými (např. pokud zaměstnanec porušováním tohoto kodexu jedná v rozporu s oprávněnými zájmy zaměstnavatele, poškozuje jeho dobré jméno či jiným způsobem neplní povinnosti vyplývající z pracovní smlouvy, kolektivní smlouvy nebo právních předpisů).

  Způsob komunikace kodexu

  1. Uvnitř organizace
   1. Stávající zaměstnanci budou s tímto kodexem prokazatelně seznámeni obvyklou formou (pracovní porady, v rámci školení, kurzů apod.)
   2. Při přijímání nového zaměstnance bude kodex etiky přiložen k pracovní smlouvě.
   3. S obsahem tohoto kodexu se eventuálně mohou seznámit i občané při jeho instalaci na vhodném místě v sídle organizace a jednotlivých územních pracovištích.
  2. Vně organizace

Obsah kodexu bude zveřejněn na webových stránkách Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě.

Ostrava 2004