Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě


_
_
_
_
_
_
_


Územní pracoviště
Pracovíště Bruntál Pracovíště Opava Pracovíště Karviná Pracovíště Ostrava Pracovíště Frýdek-Místek Pracovíště Nový jičín
Klikem na mapě vyberete požadované pracoviště

Podle ustanovení §3 odst. 8 zákona č.110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů, musí mít provozovatel potravinářského podniku, který uvádí volně rostoucí jedlé houby do oběhu za účelem jejich prodeje spotřebiteli nebo který je používá k dalšímu zpracování pro potravinářské účely, odbornou způsobilost, kterou prokazuje osvědčením.

Osvědčení prokazující znalost hub vydávají orgány ochrany veřejného zdraví tj. krajské hygienické stanice na základě úspěšného složení zkoušky ze znalosti hub. V Moravskoslezském kraji vydává osvědčení Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, ul. Na Bělidle 7, Moravská Ostrava, PSČ 702 00.

V souladu s ustanovením § 24 odst. 4 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, musí mít osvědčení prokazující znalost hub i osoba provozující stravovací služby, která používá k výrobě nebo přípravě pokrmů volně rostoucí nebo pěstované jedlé houby z vlastního sběru nebo pěstování, event. může mít ustanoveného odpovědného zástupce, který toto osvědčení má.

Ke zkoušce ze znalosti hub se může přihlásit plnoletá osoba. Rozsah znalostí je stanoven vyhláškou č. 475/2002 Sb., kterou se stanoví rozsah znalostí pro získání osvědčení prokazujícího znalost hub, způsob zkoušek, jakož i náležitosti žádosti a osvědčení (vyhláška o zkoušce znalosti hub).

V písemné žádosti o provedení zkoušky žadatel uvede:

  • jméno, příjmení, popř.titul, adresu místa trvalého pobytu, datum a místo narození, číslo občanského průkazu nebo cestovního pasu, jde-li o osobu s povolením pobytu
  • dosažené vzdělání a jeho zaměření
  • délku a obsah dosavadní praxe na úseku sběru, třídění a zpracování hub
  • navrhovaný rozsah osvědčení.

K žádosti musí být připojeno osvědčení o zdravotní způsobilosti k této činnosti, které vydá na základě odborného vyšetření zraku praktický lékař, který osobu registruje. Zkouška se skládá ze dvou částí - písemné a ústní. Za vydání osvědčení je stanoven správní poplatek ve výši 500,- Kč, bude placen ve formě kolkové známky. První zkoušky proběhnou v měsíci dubnu, další budou prováděny s ohledem na zájem žadatelů, kteří budou o místě, dnu a hodině konání zkoušek vyrozuměni nejméně 14 dní předem. Žádost je možné podat na výše uvedené adrese nebo na jednotlivých územních pracovištích Krajské hygienické stanice MSK (bývalé Okresní hygienické stanice). Informace je možné získat i na telefonním čísle 595 138 134 (p. Kručinská).

Vzor žádosti o provedení zkoušky znalosti hub - [PDF - , [DOC - ]