Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě


_
_
_
_
_
_
_
Územní pracoviště
Pracovíště Bruntál Pracovíště Opava Pracovíště Karviná Pracovíště Ostrava Pracovíště Frýdek-Místek Pracovíště Nový jičín
Klikem na mapě vyberete požadované pracoviště

Tento úsek zajišťuje komplexní rozvojovou činnost v oblasti ekonomiky a provozu, zodpovídá za dodržování finanční a rozpočtové kázně a dodržování všech závazných limitů, pro podmínky Krajské hygienické stanice rozpracovává předpisy a zákony v ekonomické oblasti, zodpovídá za dodržování zákona o platech a předpisů na úseku práce a mzdy.

Úsek:

 • vypracovává návrh rozpočtu KHS
 • sestavuje plán investic, plní funkci investora
 • sleduje a koordinuje rovnoměrné čerpání rozpočtu a vyjadřuje se ke všem návrhům zajištění neplánovaných úkolů z hlediska možnosti jejich financování
 • zpracovává pololetní a roční rozbory hospodaření s finančními prostředky KHS

Oddělení ekonomické

 • zajišťuje vedení účetnictví podle příslušných právních předpisů
 • zajišťuje vedení a evidenci čerpání FKSP v souladu s platnými předpisy
 • zabezpečuje platební styk a jiný kontakt s příslušnou bankou a správními orgány
 • zajišťuje u příslušného finančního úřadu pokutové bloky a vede jejich evidenci
 • vede komplexní mzdovou agendu včetně předepsaného výkaznictví
 • provádí výpočet nemocenských dávek, výpočet a odvod zdravotního a sociálního pojištění
 • provádí odvod daní ze mzdy, včetně předepsaného výkaznictví
 • vede evidenční listy důchodového zabezpečení
 • provádí likvidaci cestovních příkazů

Oddělení provozně organizační

 • provádí a zabezpečuje správu, ochranu a údržbu majetku a odpovídá za jeho inventarizaci
 • sestavuje plán oprav majetku KHS a plán materiálně-technického zajištění, uzavírá k tomuto účelu hospodářské smlouvy a sleduje jejich plnění, vystavuje objednávky pro potřeby KHS a vede jejich evidenci, provádí přejímku dodávek, zajišťuje oběh faktur a vede jejich evidenci
 • sleduje spotřeby energií a provádí kontrolu vyúčtování
 • provádí nákup spotřebního materiálu pro potřeby KHS
 • zajišťuje ostrahu objektů
 • ve spolupráci s požárním technikem a komisí BOZ zabezpečuje úkony požární ochrany a bezpečnosti práce v objektech KHS, včetně zajišťování revizí el. a plynového zařízení
 • vede evidenci o využití a potřebách autoprovozu, sleduje spotřebu PHM
 • zajišťuje úklid prostorů
 • zajišťuje závodní stravování pro zaměstnance
 • podle schváleného seznamu poskytuje zaměstnancům OOPP
 • zajišťuje provoz telefonní ústředny
'N' ORDER BY ID DESC;"; $rs = mysql_query($sSQL) or die (mysql_error()); if(mysql_num_rows($rs)!=0) { echo "

Odkazy

"; print "
  "; while ($row = mysql_fetch_array($rs)): if ($row['cesta']<>"") { $odkaz=""; $odkaz_konec=""; } print "
 • ".$odkaz.$row['nadpis'].$odkaz_konec."
 • "; endwhile; print "
"; } mysql_free_result($rs); $sSQL = "SELECT * FROM 01_legislativa where odbor='EP';"; $rs = mysql_query($sSQL) or die (mysql_error()); if(mysql_num_rows($rs)!=0) { echo "

Legislativa

"; print "
  "; while ($row = mysql_fetch_array($rs)): print "
 • ".$row['zakon']."
 • "; endwhile; print "
"; } mysql_free_result($rs); ?>