Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě


_
_
_
_
_
_
_
Územní pracoviště
Pracovíště Bruntál Pracovíště Opava Pracovíště Karviná Pracovíště Ostrava Pracovíště Frýdek-Místek Pracovíště Nový jičín
Klikem na mapě vyberete požadované pracoviště


Úsek správních činností je jedním ze tří úseků, které jsou zřízeny organizačním řádem Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě. Úsek je přímo řízen náměstkem ředitele pro správní činnost. Tento úsek zajišťuje kvalitní výkon státní správy a všech činností souvisejících s personální agendou správního úřadu.

Úsek správních činností je členěn na

 • oddělení právní a kontrolní
 • oddělení personální a dokumentační

Náměstek ředitele pro správní činnost

 • je přímo podřízen řediteli KHS MSK
 • přímo řídí vedoucí oddělení právního a kontrolního a vedoucího oddělení personálního a dokumentačního
 • koordinuje a kontroluje včasné a úplné vyřízení spisů v případě nutnosti spolupráce s více odbory
 • organizuje, řídí, kontroluje a metodicky vede správní úsek
 • zabezpečuje plnění hlavních úkolů a metodických pokynů hlavního hygienika ČR a ředitele KHS MSK ve svém úseku
 • zpracovává stanoviska k novelám vyhlášek a zákonů
 • schvaluje rozhodnutí o uložení pokuty ve správním řízení od 50.000 Kč do 100.000 Kč
 • zpracovává závazné vzory vydávaných správních aktů dle jednotlivých gescí
 • prošetřuje stížnosti ve smyslu § 175 zákona č. 500/2004 Sb. na podřízené vedoucí oddělení (o výsledku prošetření informuje ředitele) a předkládá řediteli návrhy na přijetí opatření
 • rozhoduje o námitkách pro podjatost na podřízené vedoucí oddělení a o výsledku informuje ředitele
 • podílí se na vypracování interních předpisů KHS MSK
 • v rámci vnitřního připomínkového řízení k návrhu novel zákonů a prováděcích právních předpisů na podkladě odborných připomínek úseku odborných činností a úseku ekonomicko provozních činností
 • vydává nařízení krajské hygienické stanice v souladu s § 85 zákona č.258/2000 Sb.
 • vydává rozhodnutí o mimořádných opravných prostředcích
 • poskytuje právní pomoc zaměstnancům KHS MSK

Vedoucí oddělení právního a kontrolního

 • je přímo podřízen náměstkovi ředitele pro správní činnost
 • plánuje, organizuje, řídí a kontroluje činnosti oddělení po stránce odborné, organizační, administrativní a hospodářské
 • zpracovává vnitřní předpisy KHS MSK a garantuje jejich soulad s platnou obecně právní úpravou
 • zpracovává a posuzuje po obsahové a formální stránce smlouvy uzavírané KHS MSK
 • poskytuje právní podporu oddělení úseku ekonomicko provozních činností při zadávání a realizaci veřejných zakázek
 • připravuje a zpracovává návrhy aplikace obecně závazných předpisů do podmínek KHS MSK
 • podává stanoviska, připravuje a zpracovává návrhy aplikace obecně závazných předpisů na podmínky KHS MSK
 • provádí interpretaci právních stanovisek MZ jako správního úřadu II. stupně
 • spolupracuje při řešení případů odpovědnosti zaměstnanců za škody ve škodní komisi
 • poskytuje právní podporu ve všech činnostech KHS MSK včetně spisové služby
 • garantuje správnost výkonu státního zdravotního dozoru z hlediska správné aplikace právních předpisů
 • zabezpečuje plnění hlavních úkolů metodických pokynů hlavního hygienika ČR
 • předkládá náměstkovi ředitele pro správní činnost návrhy standardizací výkonu SZD v předmětu činnosti KHS MSK
 • schvaluje rozhodnutí o uložení pokuty ve správním řízení do 50.000,- Kč
 • rozhoduje o námitkách na zaměstnance oddělení
 • prošetřuje stížnosti ve smyslu ustanovení § 175 zákona č. 500/2004 Sb., na zaměstnance oddělení právního a kontrolního, zpracovává a předkládá náměstkovi ředitele pro správní činnost stanovisko ke stížnosti a navrhuje opatření
 • zpracovává předkládací zprávu správního orgánu I.stupně k odvolání účastníka řízení proti rozhodnutí KHS MSK a spisový materiál předkládá řediteli KHS MSK k postoupení na MZ
 • podílí se ve správním řízení na zajištění souladu vydávaných správních aktů s platnou právní úpravou zejména při
  • rozhodnutí o námitkách účastníka řízení pro podjatost zaměstnanců správního orgánu
  • rozhodnutí o námitkách proti protokolu o kontrolním zjištění
  • rozhodování ve smyslu § 84 odst. 1 písm. c) l) m) a r) zákona č. 258/2000 Sb.

Vedoucí oddělení personálního a dokumentačního

 • je přímo podřízen náměstkovi ředitele pro správní činnost
 • plánuje, organizuje, řídí a kontroluje činnosti oddělení po stránce odborné, organizační, administrativní a hospodářské
 • dává úkoly a pokyny zaměstnancům spojené s činností podatelny a spisové služby
 • zpracovává vnitřní předpisy KHS MSK a garantuje jejich soulad s platnou obecně právní úpravou
 • zabezpečuje a provádí zpracování pracovních smluv a jejich změn, včetně personálně právní podpory vedoucím zaměstnancům
 • připravuje a zpracovává návrhy aplikace obecně závazných předpisů do podmínek KHS MSK
 • zabezpečuje ve spolupráci s ostatními vedoucími zaměstnanci KHS MSK naplňování cílů personální politiky, jejímž cílem je zaměstnávat schopné zaměstnance na vysoké odborné úrovni, udržuje a rozvíjí kvalifikovaný tým zaměstnanců
 • podílet se na řešení a zajišťování úkolů v boji proti korupci a korupčního jednání a resortních priorit při prosazování rovných příležitostí pro muže a ženy
 • koordinuje, kontroluje a metodicky vede spisovou službu
 • zabezpečuje plnění hlavních úkolů metodických pokynů hlavního hygienika ČR ve svém oboru
 • prošetřuje stížnosti ve smyslu ustanovení § 175 zákona č. 500/2004 Sb. na zaměstnance oddělení personálního a dokumentačního, zpracovává a předkládá náměstkovi ředitele pro správní činnost stanovisko ke stížnosti a navrhuje opatření

Odkazy: