Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě


_
_
_
_
_
_
_
Územní pracoviště
Pracovíště Bruntál Pracovíště Opava Pracovíště Karviná Pracovíště Ostrava Pracovíště Frýdek-Místek Pracovíště Nový jičín
Klikem na mapě vyberete požadované pracoviště

Činnost odboru hygieny práce je zaměřena jednak na preventivní hygienický dozor, dále na státní zdravotní dozor a také na ověření podmínek vzniku nemocí z povolání.

Odbor hygieny práce se dělí na oddělení:

 • hygieny práce
 • hygieny práce v těžkém průmyslu
 • toxikologie a hodnocení zdravotních rizik

Činnost KHS při preventivním hygienickém dozoru:

 • Preventivní působení dle náplně jednotlivých oddělení, KHS vydává závazná stanoviska k projektovým dokumentacím pro nové stavby nebo rekonstrukce staveb, změnám v užívání, zkušebním provozům a kolaudacím (druhy staveb)
 • Posuzování akcí se zdroji neionizujícícho záření v pracovním prostředí včetně laserů
 • Posuzování míry rizika při aplikaci injektážních a nástřikových hmot a technických kapalin v důlních podmínkách
 • Vydávání stanovisek k provozním řádům zařízení dle zákona o odpadech
 • Vydávání stanovisek k bezpečnostní dokumentaci zařízení (dle zák.č.59/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů)
 • Stanovení zvláštních podmínek pro provádění oznámené činnosti při provádění speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce, deratizace (dále jen DDD) nebezpečnými chemickými látkami nebo přípravky klasifikovanými jako vysoce toxické nebo toxické (podle § 61 odst. 5 zákona č.258/2000 Sb.)
 • Vydávání osvědčení o odborné způsobilosti pro speciální ochrannou DDD
 • Vydávání osvědčení o odborné způsobilosti pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky klasifikovanými jako vysoce toxické

Činnost KHS při státním zdravotním dozoru:

 • SZD je vykonáván dle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
 • Kontrola plnění požadavků zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, NV č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, NV 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací a souvisejících předpisů, NV č. 291/2015 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, zákoníku práce č. 262/2006 Sb..
 • Rozhoduje o zařazení prací do příslušných kategorií na základě podání žádosti o zařazení prací do kategorie zaměstnavatelem podle § 37 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů a vydává pro rizikové práce rozhodnutí, ve kterém jsou stanoveny lhůty a náplně preventivních prohlídek a lhůty ověření rizikových faktorů měřením
 • Kategorizace prací - návod[XLS - ]
 • Kontrola zajištění pracovnělékařských služeb
 • Ověření podmínek vzniku nemocí z povolání na základě požadavků klinik a oddělení nemocí z povolání
 • Kontrola v oblasti ochrany zdraví při nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky
 • Kontrola v oblasti ochrany zdraví při působení zdrojů elektromagnetického záření a při práci s lasery
 • Spolupracuje s ostatními orgány státní správy v oblasti ochrany zdraví při práci
 • Řeší podněty občanů na nevyhovující pracovní podmínky

Na pracovišti Ostrava je poskytována konzultační činnost v oblasti větrání, vytápění, vzduchotechniky a osvětlení - Ing. Václav Kopecký (tel: 595 138 183) a rovněž konzultační činnost v oblasti neionizujícího záření (elektromagnetická pole, lasery, infračervené a ultrafialové záření) - Bc. Tomáš Diblík (tel: 556 770 363). 'N' and oddeleni<>'N';"; $rs = mysql_query($sSQL) or die (mysql_error()); $row = mysql_fetch_array($rs); $max_rok=substr($row[0],0,4); $roky=array (); for($r=2003;$r<$max_rok+1;$r++) { $roky[]=$r; } rsort($roky); echo "
"; for($i=0;$iOdkazy"; print "

  "; while ($row = mysql_fetch_array($rs)): if ($row['cesta']<>"") { $odkaz=""; $odkaz_konec=""; } print "
 • ".$odkaz.$row['nadpis'].$odkaz_konec."
 • "; endwhile; print "
"; } } else { if(mysql_num_rows($rs)!=0) { echo "

ROK ".$roky[$i]."

"; print "
  "; while ($row = mysql_fetch_array($rs)): if ($row['cesta']<>"") { $odkaz=""; $odkaz_konec=""; } print "
 • ".$odkaz.$row['nadpis'].$odkaz_konec."
 • "; endwhile; print "
"; } } } mysql_free_result($rs); ?>

 

".$typ[$i].""; print "
  "; while ($row = mysql_fetch_array($rs)): if (($row["cesta"])<>"") { print "
 • ".$row["nazev"]."
 • "; } else { print "
 • ".$row['nazev']."
 • "; } endwhile; print "
"; mysql_free_result($rs); } } ?>