Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě


_
_
_
_
_
_
_
Územní pracoviště
Pracovíště Bruntál Pracovíště Opava Pracovíště Karviná Pracovíště Ostrava Pracovíště Frýdek-Místek Pracovíště Nový jičín
Klikem na mapě vyberete požadované pracoviště

Výkon státní správy a státního zdravotního dozoru je zajišťován v oblasti ochrany zdravých životních a pracovních podmínek a zabránění šíření infekčních a hromadně se vyskytujících onemocnění, ohrožení zdraví v souvislosti s vykonávanou prací, vzniku nemocí souvisejících s výchovou a vzděláváním a jiných významných poruch zdraví dětí a mladistvých do dovršení 18. roku věku:

Státní zdravotní dozor je vykonáván:

 • ve všech typech škol a školských zařízeních mimo vysoké školy
 • ve všech typech stravovacích provozů školských zařízení
 • v zařízeních a provozovnách živnosti péče o dítě do 3 let věku (jesle..)
 • v zařízeních sociálně výchovné činnosti (Dětský domov, Ústav soc. péče..)
 • v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc
 • ve školských ubytovacích zařízeních
 • na pracovištích praktické výuky žáků středních škol a učebních oborů provozovaných školou
 • nad dodržováním hyg. požadavků na venkovní hrací plochy
 • na zotavovacích akcích, jiných a podobných akcích pro děti, školách v přírodě
 • v provozovnách živnosti výchova a mimoškolní vzdělávání

Dotčeným správním úřadem je při vydávání stanovisek

 • k návrhům projektové dokumentace výše uvedených staveb
 • k návrhům vydání kolaudačního souhlasu
 • na změnu v užívání staveb
 • k zápisu a změně v rejstříku škol a školských zařízení

Další činnosti odboru

 • posuzuje míru závažnosti zátěže dětí a mladistvých vystavených rizikovým faktorům životních a pracovních podmínek a způsobu života - řídí rozhodovací proces s cílem snížit zdravotní rizika
 • kontroluje a řídí místní programy ochrany a podpory zdraví dětí a mladistvých
 • spolupracuje se správními úřady a orgány samosprávy při tvorbě zdravotní politiky zaměřené na děti a mladistvé

Dokumenty a žádosti ke stažení

'N';"; $rs = mysql_query($sSQL) or die (mysql_error()); $row = mysql_fetch_array($rs); $max_rok=substr($row[0],0,4); $roky=array (); for($r=2003;$r<$max_rok+1;$r++) { $roky[]=$r; } rsort($roky); echo "
"; for($i=0;$iOdkazy"; print "
  "; while ($row = mysql_fetch_array($rs)): if ($row['cesta']<>"") { $odkaz=""; $odkaz_konec=""; } print "
 • ".$odkaz.$row['nadpis'].$odkaz_konec."
 • "; endwhile; print "
"; } } else { if(mysql_num_rows($rs)!=0) { echo "

ROK ".$roky[$i]."

"; print "
  "; while ($row = mysql_fetch_array($rs)): if ($row['cesta']<>"") { $odkaz=""; $odkaz_konec=""; } print "
 • ".$odkaz.$row['nadpis'].$odkaz_konec."
 • "; endwhile; print "
"; } } } mysql_free_result($rs); ?>

 

".$typ[$i].""; print "
  "; while ($row = mysql_fetch_array($rs)): if (($row["cesta"])<>"") { print "
 • ".$row["nazev"]."
 • "; } else { print "
 • ".$row['nazev']."
 • "; } endwhile; print "
"; mysql_free_result($rs); } } ?>