KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Problematika vysoce nakažlivých nákaz (VNN) - informace pro lékaře prvního kontaktu

Úvod / Občanům / Problematika vysoce nakažlivých nákaz (VNN) - informace pro lékaře prvního kontaktu

V poslední době se objevila v médiích řada článků, které se zabývají nutností ochrany lékařů prvního kontaktu při vzniku podezření na možnost výskytu vysoce nakažlivé nákazy u jejich pacienta.

Základem pro řešení problematiky vysoce nakažlivých nákaz jsou Mezinárodní zdravotnické předpise z roku 2005, na jejichž základě vznikl v roce 2011 v ČR Národní akční plán a směrnice č. 15/2013 z 9.1.2013 - Směrnice pro jednotný postup při vzniku mimořádné události podléhající MZP (2005) v souvislosti s výskytem VNN ve zdravotnickém zařízení poskytovatele zdravotních služeb.

Oba výše zmíněné materiály byly projednány a schváleny vládou ČR a z jejich zněním se zájemci mohou seznámit na www MZ ČR v sekci veřejné zdraví.

V Moravskoslezském kraji vznikla v roce 2013 pracovní skupina, koordinována KHS MSK, která má za úkol zajistit implementaci těchto předpisů na konkrétní podmínky Moravskoslezského kraje. V pracovní skupině jsou kromě zástupců KHS MSK zastoupení rovněž pracovníci Krajského úřadu MS kraje, Hasičského záchranného sboru MS kraje, Zdravotnické záchranné služby MS kraje, zástupci infekčních oddělení nemocnic v MS kraji a další. Výsledkem pracovních schůzek je Operační plán VNN, který se stal součástí Krizového plánu MS kraje a který řeší podrobně modelovou situaci pro případ podezření na vznik VNN (ošetření a izolaci pacienta, jeho transport do zdravotnického zařízení, ochranu pracovníků všech zasahujících složek, likvidaci ohniska nákazy a následnou dekontaminaci).

Jako zdravotnická zařízení prvního kontaktu s pacientem podezřelým s VNN se považují ordinace praktických lékařů pro dospělé, děti a dorost, lékařské pohotovostní služby, příp. urgentní příjmy nebo ambulance nemocnic. Vzhledem k tomu by pracovníci těchto zdravotnických zařízení měli být proškolení , seznámení s nutnými postupy pro případ podezření na výskyt VNN a vybavení příslušnými osobními ochrannými pracovními pomůckami (dále jen OOPP).

Příloha č. 3 směrnice MZ řeší potřebné vybavení pracovníků OOPP v závislosti na předpokládaném riziku kontaktu s pacientem, proto i součástí implementace směrnice na podmínky MS kraje byl a je cyklus školení pro praktické lékaře a lékaře prvního kontaktu a zaměstnavatele (nemocnice) o nutnosti vybavení pracovníků OOPP a míře ochrany.

Pro ordinace lékařů prvního kontaktu a PLDD považujeme dle přílohy č.3 směrnice za odpovídající následující vybavení OOPP.

  • Obličejová maska třídy FFP3
  • Uzavřené ochranné brýle
  • Ochranný oděv
  • Rukavice (2 páry)
  • Ochranná obuv (holínky nebo návleky)

Smyslem těchto opatření je především snaha o ochranu zaměstnanců zdravotnických zařízení při styku s rizikovým pacientem.

Pro pracovníky zdravotnických zařízení, kde se předpokládá vyšší riziko kontaktu s nákazou VNN (např. pracovníci infekčních oddělení, urgentních příjmů nemocnic a záchranné služby) je nutno zajistit vyšší stupeň ochrany (filtroventilační jednotky s přetlakovou ochrannou kuklou, celotělové obleky, holinky atd.)

Povinnost zajistit zaměstnancům odpovídající OOPP vychází ze zákoníku práce (zák. č. 262/2006 Sb. § 104).

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. specifikuje mj. bližší podmínky ochrany zdraví při práci s biologickými činiteli.

V současné době dle informací KÚ MSK je řešeno zajištění ochranných pomůcek pro příslušné zaměstnance zdravotnických zařízeních jejichž zřizovatelem je Moravskoslezský kraj.

V případě nejasností se zájemci mohou obracet na příslušné epidemiology KHS MSK dle své spádové oblasti.

Zveřejněno: 6.6.2014