KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Hygiena zdravotnických zařízení MSK a podněty v roce 2014

Úvod / Občanům / Hygiena zdravotnických zařízení MSK a podněty v roce 2014

Protiepidemický odbor plní úkoly státní správy v ochraně veřejného zdraví, mezi které patří také výkon státního zdravotní dozoru nad dodržováním povinností stanovených právními předpisy osobám provozujícím nestátní zdravotnická zařízení nebo zařízení sociálních služeb (např. domovy pro seniory apod.) Smyslem státního zdravotního dozoru ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb je předcházení vzniku a šíření infekcí spojených se zdravotní péčí. Rozsah a četnost kontrol a konkretizaci kontrolních postupů pro výkon státního zdravotního dozoru stanovuje Ministerstvo zdravotnictví. Výkon státního zdravotního dozoru probíhá podle kontrolních plánů, které určují priority činnosti na tomto úseku ochrany veřejného zdraví. K potřebám operativního výkonu státního zdravotního dozoru jsou zřízena územní pracoviště v Bruntálu, Frýdku-Místku, Karviné, Opavě a v Novém Jičíně, jejichž místní působnost je stanovena hranicemi jednotlivých okresů.

Řešené podněty a oznámení občanů v roce 2014

Bylo řešeno celkem 23 podnětů, 8 podnětů bylo shledáno oprávněnými či částečně oprávněnými. Jednalo se především o nedodržování hygienicko-epidemiologického režimu při ošetřování pacientů ve zdravotnických zařízeních nebo zařízeních sociálních služeb. Další podněty se týkaly výskytu škodlivých a epidemiologických významných členovců a také plísní v prostorách zdravotnických zařízeních. Ve dvou případech si řešení vyžadovalo spolupráci s jinými dotčenými orgány státní správy.

Výsledky kontrolní činnosti

Výkon státního zdravotního dozoru je zaměřen na dodržování povinností stanovených právními předpisy, zejména zákona č. 258/2000 Sb. a vyhlášky č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče.

Při kontrolách je kladen důraz na dodržování hygienických požadavků na příjem a ošetřování fyzických osob v péči poskytovatele zdravotních nebo sociálních služeb, které jsou stanoveny ve schváleném provozním řádu. Kontrola se zaměřuje na metody, způsoby a postupy dezinfekce a sterilizace, dodržování bariérového ošetřovacího režimu, manipulaci s biologickým materiálem, manipulaci s prádlem, manipulaci s odpady, způsob jejich odstraňování a v neposlední řadě také na způsob a frekvenci úklidu včetně malování prostor. Při zvýšeném výskytu infekcí spojených se zdravotní péčí a výskytu multirezistentních bakteriálních kmenů (vyznačují se mnohočetnou odolností na působení více léků), které se obvykle vyskytují na pracovištích intenzivní medicíny a v lůžkových zdravotnických zařízeních poskytujících akutní a dlouhodobou zdravotní péči, je kontrolováno zejména provádění přijatých protiepidemických opatření k zamezení dalšímu šíření nákazy a dodržování bariérového ošetřovacího režimu.

V roce 2014 bylo provedeno 2054 kontrol, z tohoto počtu 1966 u poskytovatelů zdravotních služeb a 88 v zařízeních sociálních služeb. V rámci státního zdravotního dozoru bylo v roce 2014 odebráno celkem 1435 vzorků, z toho 1079 stěrů z prostředí, 73 vzorků biologického materiálu, 30 vzorků dezinfekčních prostředků a 124 vzorků ostatního materiálu např. odběrů vody na mikrobiologickou analýzu. Celkem 129 analýz odebraných vzorků bylo zaměřeno na kontrolu účinnosti sterilizačních přístrojů, mycích automatů a kontrolu sterility zdravotnických prostředků. Z celkového počtu 1435 odebraných vzorků, 1349 vzorků (94 %) vyhovělo a 86 vzorků (6 %) nevyhovělo.

Sankce a opatření nesankčního charakteru

Na základě zjištěných nedostatků při provádění státního zdravotního dozoru bylo za nesplnění nebo porušení povinností stanovených právními předpisy uloženo 49 sankcí ve výši 235 tisíc Kč. Nejčastěji byly sankce udělovány za prošlou expiraci sterilního materiálu, či nedodržení hygienických požadavků pro výkon sterilizace a dezinfekce. Z důvodu nepředložení výsledků kontroly účinnosti používaných sterilizačních přístrojů bylo vydáno 14 příkazů k pozastavení výkonu činnosti, a to do doby odstranění závady.

Preventivní hygienický dozor

Preventivní zdravotní dozor je jednou z významných součástí práce odboru protiepidemického, protože umožňuje ovlivnit vznikající záměr nebo koncepci ve fázi zpracování projektové dokumentace. Jsou vydávána stanoviska k projektové dokumentaci staveb v různých fázích řízení, od územního, stavebního řízení až po kolaudaci stavby, a to postupem podle § 77 zákona č. 258/2000 Sb. Souhlas může být vázán na splnění podmínek. Vydávaná stanoviska jsou podkladem pro rozhodování stavebních úřadů. V rámci preventivního hygienického dozoru bylo v roce 2014 vydáno celkem 304 stanovisek.

V rámci preventivního dozoru, v souladu s § 15 zákona č. 258/2000 Sb., posoudil a vydal protiepidemický odbor celkem 1086 rozhodnutí o schválení provozního řádu, a to poskytovatelům zdravotních služeb a osobám provozujícím zařízení sociálních služeb.

Plnění úkolů v roce 2015

Úkoly státní správy v ochraně veřejného zdraví na úseku odboru protiepidemického včetně státního zdravotního dozoru ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb budou i v roce 2015 realizovány průběžně dle stanovených kontrolních plánů v nezměněném rozsahu.

Zveřejněno: 2.3.2015