KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Státní zdravotní dozor u poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb v Moravskoslezském kraji v roce 2015

Úvod / Občanům / Státní zdravotní dozor u poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb v Moravskoslezském kraji v roce 2015

Státní zdravotní dozor u poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb v Moravskoslezském kraji v roce 2015

V roce 2015 bylo provedeno 1785 kontrol, z tohoto počtu 1 736 kontrol u poskytovatelů zdravotních služeb (ambulantní, lůžková zařízení) a 49 u poskytovatelů sociálních služeb. Závady byly zjištěny u 47 (2,6 %) kontrolovaných subjektů. Nedostatky, které nepředstavovaly ohrožení zdraví pacientů byly řešeny uložením nápravných opatření, peněžité sankce byly uloženy 25 kontrolovaným subjektům.

V rámci státního zdravotního dozoru bylo v roce 2015 odebráno celkem 1155 vzorků, z toho 835 stěrů z prostředí, 55 vzorků dezinfekčních prostředků, 126 vzorků ostatního materiálu (např. odběry vod na mikrobiologickou analýzu nebo biologický materiál), 102 kontrol účinnosti sterilizačních přístrojů a 37 kontrol účinnosti mycích automatů. Z celkového počtu 1155 odebraných vzorků, 1013 (88 %) vzorků vyhovělo a 142 vzorků (12 %) nevyhovělo.

V rámci preventivního dozoru bylo vydáno 286 závazných stanovisek k projektové dokumentaci, z toho 79 ke změně užívání, 113 k projektové dokumentaci a 94 ke kolaudačnímu řízení. V rámci schvalování provozních řádů, v souladu s § 15 zákona č. 258/2000 Sb., posoudil a vydal protiepidemický odbor celkem 980 rozhodnutí o schválení provozního řádu, a to poskytovatelům zdravotních služeb a osobám provozujícím zařízení sociálních služeb.

Podněty, sankce a opatření nesankčního charakteru

V roce 2015 byly řešeny i podněty („stížnosti“) občanů na poskytovatele zdravotních služeb našeho kraje. Celkem bylo prošetřeno 14 podnětů z toho 9 podnětů bylo oprávněných. Jednalo se především o nedodržování hygienicko-epidemiologického režimu při ošetřování pacientů ve zdravotnických zařízeních a ústavech sociální péče a nedostatky v dodržování protiepidemických opatření při hromadných výskytech infekčních onemocnění. Na základě výsledků šetření podnětů byly uloženy finanční sankce. Finanční sankce rovněž uděleny na základě zjištěných nedostatků při provádění státního zdravotního dozoru. Za nesplnění nebo porušení povinností stanovených právními předpisy bylo uděleno 25 sankcí v celkové výši 92 tisíc korun. Z důvodu nedostatečné účinnosti sterilizačních přístrojů nebo nepředložení výsledků kontroly účinnosti používaných sterilizačních přístrojů byl pozastaven výkon činnosti 5ti kontrolovaným subjektům, a to do doby odstranění zjištěných nedostatků. Nejčastěji byly sankce udělovány za prošlou exspiraci sterilního materiálu, či nedodržení hygienických požadavků pro výkon sterilizace a dezinfekce. Nedostatky byly zjišťovány také v oblasti hygieny rukou, nedodržování bariérového ošetřovacího režimu a nedodržování návodů výrobců v oblasti dekontaminace zdravotnických prostředků.

Zveřejněno: 7.3.2016