KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Nakazit se je tak snadné

Úvod / Občanům / Nakazit se je tak snadné

V roce 2018 jsme evidovali na základě hlášení celkem 13 204 infekčních onemocnění. Počty hlášených akutních průjmových onemocnění (APO) a parazitárních nákaz se prakticky neměnily.

V roce 2018 došlo ke dvěma zásadním změnám v hlášení a vykazování infekčních onemocnění. Tou první bylo spuštění nového centrálního registru infekčních onemocnění (Informační systém infekčních onemocnění – ISIN), který nahradil celou řadu let využívaný a již zastaralý systém EPIDAT.

Druhou zásadní změnou bylo zavedení směrnice EU o ochraně osobních údajů (GDPR). Při sběru epidemiologických dat v terénu a zpracovávání a vykazování údajů jsou tato data pro pracovníky KHS MSK nezbytná. Zůstala zachována zákonná povinnost hlásit infekční onemocnění KHS. Tuto povinnost mají osoby poskytující péči včetně poskytovatelů zdravotních služeb, kteří provádějí laboratorní vyšetření biologického materiálu podle § 62 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví. Dříve běžně využívaná telefonická a volná elektronická komunikace je nahrazována komunikací písemnou, případně elektronickou s různým způsobem zabezpečení zasílaných dat.

V roce 2018 bylo provedeno 9 444 epidemiologických šetření včetně protiepidemických opatření v ohnisku nákazy. Ve srovnání s rokem 2017 došlo ke snížení počtu epidemiologických šetření v ohnisku nákazy o zhruba 5 %.

V roce 2018 jsme provedli epidemiologické šetření a nařídili protiepidemická opatření u 15 ohnisek alimentárních nákaz. Převažovaly nákazy s virovým původcem (7) a nákazy, u kterých se provedeným vyšetřením nepodařilo původce identifikovat (7). Jeden hromadný výskyt měl bakteriálního původce. Jednalo se o výskyt salmonelových průjmů v hotelu v Ostravě. V 15 šetřených ohniscích bylo exponováno celkem 2 684 osob a z nich 299 onemocnělo.

Nejzávažnějším hromadným výskytem na území Moravskoslezského kraje v roce 2018 byla epidemie onemocnění dávivým kašlem, která postihla zejména Ostravu a nejbližší okolí. Naprostou většinu nemocných tvořili zdravotničtí pracovníci, celkem bylo evidováno 91 onemocnění a 100 exponovaných osob.

Při řešení mimořádných epidemiologických situací spolupracujeme s dalšími dozorovými orgány (Krajskou veterinární správou - KVS a Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí – SZPI), s provozovateli zdravotních, stravovacích a ubytovacích služeb a také se složkami integrovaného záchranného systému (HZS MSK, ZZS MSK, PČR).

Podíleli jsme se na zajištění pohotovostních služeb v rámci prevence vysoce nakažlivých nemocí (VNN). Byl řešen jeden případ podezření na výskyt VNN s „ostrým výjezdem“, podezření se však u pacienta nepotvrdilo.

Závažnost epidemiologických témat pro budoucnost lidské populace potvrdila i WHO, která jich na seznam nejzávažnějších zdravotních hrozeb pro lidstvo zařadila hned několik: kromě závažných infekcí, jako jsou hemoragické horečky, horečka Dengue a infekce virem HIV také například riziko chřipkové pandemie, narůstající rezistenci mikrobů vůči antibiotikům a rovněž odmítání očkování.

Zveřejněno: 5.8.2019