KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Pokyny pro občany, kteří se vracejí do České republiky – nová opatření

Úvod / Občanům / Pokyny pro občany, kteří se vracejí do České republiky – nová opatření

V souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem na území České republiky platí s účinností od 14.dubna 2020 od 0:00 hodin pro všechny osoby, které vstoupí na území České republiky povinnost oznámit tuto skutečnost příslušné krajské hygienické stanici. Tato povinnost je vyžadována formou vzdáleného přístupu - tedy telefonicky, mailem nebo jiným vzdáleným přístupem.

Výjimka z této povinnosti platí pro osoby, které republikou pouze projíždí a délka jejich pobytu na území ČR nepřesáhne 24 hodin.

Další výjimky platí pro přeshraniční pracovníky (pendlery), kteří překračují hranici opakovaně, pro pracovníky mezinárodní dopravy, pro pracovníky servisu kritické infrastruktury, diplomaty a úředníky mezinárodních organizací. Ti všichni musí pobyt oznámit, pouze pokud překročí 14 dnů.

Osoby, na které se oznamovací povinnost vztahuje jsou vymezeny v Usnesení vlády č. 387 o přijetí krizového opatření ze dne 6.4.2020 publikovaného ve Sbírce zákonů pod číslem 150/2020 Sb.

Krajská hygienická stanice je povinna u všech osob vymezených v uvedeném usnesení vlády, které oznámí vstup na území ČR, rozhodnout o uložení karantény, která trvá 14 dnů.

V individuálních případech (tj. v případě osob spadajících pod kategorii zájem České republiky, servis kritické infrastruktury, diplomati a úředníci mezinárodních organizací, nebo naléhavá mimořádná situace) mohou orgány ochrany veřejného zdraví místo povinnosti karantény uložit jiná karanténní opatření v souladu se zákonem č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví.

Osoby s vydaným rozhodnutím o karanténě následně kontaktují svého registrujícího poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství, který jim vydá (vystaví) karanténu.

Vláda rovněž s účinností od 7. dubna od 00 00 hodin všem osobám, které se repatriují na území České republiky uložila povinnost před návratem kontaktovat zastupitelský úřad České republiky v místě odjezdu a zde oznámit datum a způsob dopravy do ČR. V ČR se těmto občanům zakazuje použít k vnitrostátní přepravě hromadné dopravní prostředky nebo taxislužbu.

U osob, kterým krajskou hygienickou stanicí karanténa nařízená nebyla, vláda po dobu nouzového stavu od 14.4.2020 zakazuje volný pohyb na území České republiky, vyjma cest do práce a výkonu zaměstnání, obstarání si základních životních potřeb, cest k lékaři a na sociální služby, cesty do místa bydliště a pohřbů.

Uvedené informace jsou obsaženy v usnesení vlády ČR č. 387/2020 ze dne 6.dubna 2020.

Za účelem splněním této skutečnosti kontaktujte dle místa svého pobytu krajskou hygienickou stanici na níže uvedených telefonních číslech v čase od 7:00.15:00 hod.

  • okres Bruntál - 554 774 128 nebo 554 774 120
  • okres Frýdek-Místek - 558 418 341 nebo 558 418 315
  • okres Karviná - 596 397 255 nebo 596 397 253
  • okres Nový Jičín - 556 770 385
  • okres Opava - 553 668 842 nebo 553 668 853
  • Ostrava - 595 138 118 nebo 595 138 119

Zveřejněno: 9.4.2020