KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Pokyny pro občany, kteří se vracejí do České republiky

Úvod / Občanům / Pokyny pro občany, kteří se vracejí do České republiky

V souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem na území České republiky platí s účinností od 17. listopadu 2020 od 0:00 hodin pro všechny osoby, které vstoupí na území České republiky a pobývaly v zahraničí déle než 12 hodin aktualizovaná povinnost oznámit tuto skutečnost příslušné krajské hygienické stanici. Tato povinnost je vyžadována formou vzdáleného přístupu - tedy telefonicky, mailem nebo jiným vzdáleným přístupem.

Výjimka z této povinnosti platí pro osoby, které republikou pouze projíždí a délka jejich pobytu na území ČR nepřesáhne 24 hodin. Další výjimky platí pro přeshraniční pracovníky (pendlery), kteří překračují hranici opakovaně, pro pracovníky mezinárodní dopravy, pro pracovníky servisu kritické infrastruktury, diplomaty a úředníky mezinárodních organizací. Ti všichni musí pobyt oznámit, pouze pokud překročí 14 dnů.

Osoby, na které se oznamovací povinnost vztahuje jsou vymezeny v ochranném opatření ze dne 16.11.2020, které naleznete zde.

Krajská hygienická stanice je povinna u všech osob vymezených v uvedeném ochranném opatření, které oznámí vstup na území ČR, a do 5 dnů od návratu nepředloží KHS negativní výsledek testu na Covid 19, rozhodnout o uložení karantény, která trvá 10 dnů.

V individuálních případech (tj. v případě osob spadajících pod kategorii zájem České republiky, servis kritické infrastruktury, diplomati a úředníci mezinárodních organizací, nebo naléhavá mimořádná situace) mohou orgány ochrany veřejného zdraví místo povinnosti karantény uložit jiná karanténní opatření v souladu se zákonem č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví. Osoby s vydaným rozhodnutím o karanténě následně kontaktují svého registrujícího poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství, který jim vydá (vystaví) karanténu.

Vláda rovněž s účinností od 17. listopadu 2020 od 00 00 hodin všem osobám, které se repatriují na území České republiky uložila povinnost před návratem kontaktovat zastupitelský úřad České republiky v místě odjezdu a zde oznámit datum a způsob dopravy do ČR. V ČR se těmto občanům zakazuje použít k vnitrostátní přepravě hromadné dopravní prostředky nebo taxislužbu.

U osob, kterým krajskou hygienickou stanicí karanténa nařízená nebyla, vláda po dobu nouzového stavu od 17. listopadu.2020 po dobu 10 dnů od návratu zakazuje volný pohyb na území České republiky, vyjma cest do práce a výkonu zaměstnání, obstarání si základních životních potřeb, cest k lékaři a na sociální služby, cesty do místa bydliště a pohřbů.

Za účelem splnění této skutečnosti kontaktujte dle místa svého pobytu krajskou hygienickou stanici na níže uvedených telefonních číslech v čase od 7:00.15:00 hod.

  • okres Bruntál - 554 774 128 nebo 554 774 120
  • okres Frýdek-Místek - 558 418 341 nebo 558 418 315
  • okres Karviná - 596 397 255 nebo 596 397 253
  • okres Nový Jičín - 556 770 385
  • okres Opava - 553 668 842 nebo 553 668 853
  • Ostrava - 595 138 118 nebo 595 138 119

Ministerstvo zdravotnictví si vyhradilo výklad všech mimořádných opatření, které vydávají, na svůj tiskový odbor z důvodu jednotné interpretace a možných právních důsledků, proto se, prosím, obracejte se všemi těmito dotazy na info linku, která byla k tomuto účelu zřízena.

Zveřejněno: 19.11.2020