KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Plán očkovacích výkonů - 2004

Úvod / Občanům / Plán očkovacích výkonů - 2004

Ve smyslu § 45 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a jeho prováděcí vyhlášky č. 439/2000 Sb., o očkování proti infekčním nemocem v platném znění, vydávám plán očkovacích výkonů na rok 2004, který je závazný pro všechny očkující lékaře ve spádové oblasti Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje.

1. Pravidelné očkování:

proti tuberkulóze, záškrtu, tetanu, dávivému kašli, onemocnění Haemophillus influenzae, žloutence typu B, přenosné dětské obrně, spalničkám, příušnicím a zarděnkám, onemocněním Streptococus pneumoniae

 

Nákaza,proti které se očkuje Typ očkování Věk očkovance
Tuberkulóza Z 4 dny-6 týdnů
P ve 2 letech u negativních Mx
P od dovršení 11 let u negativních Mx
Záškrt, tetanus, dávivý kašel,
Haemophilus influenzae B
Z1 od 9. týdne-aplikace do levého stehna
Z2 za 1-2 měsíce po 1.inj.
Z3 za 1-2 měsíce po 2.inj. (nejpozději do 1 roku života
Z4 18.-20.měsíc života
P1 v 5.roce života jen záškrt, tetanus, d.kašel
Tetanus P3 od dovršení 14 let
P4-Pn každých 10-15 let
Tetanus u dospělých Z1 V případě prošlého očkování (více než 15 let) rozočkovat
Z2 -6 týdnů po 1 inj.
Z3 -6 měsíců po 2 inj
P1-Pn za 10-max.až 15 let
Spalničky, příušnice, zarděnky Z od 1.dne 15. měsíce života
P za 6-10 měsíců po 1.inj.
Dětská obrna Z1, Z2 V březnu a květnu - dětí narozené v předchozím roce
P1, P2 následující rok po základním očkování
P3 od dovršení 13 let
Virová hepatitida B Z1 lze od 9.týdne současně s DTP-HiB( levé stehno), VHB - aplikace do pravého stehna
Z2 za 1 měsíc po 1.inj.
Z3 za 5 měsíců po 2.inj.
Virová hepatitida B
12-ti letí (pokud nebyli očkováni v dětství)
Z1 od dovršení 12 let
Z2 za měsíc po 1 inj.
Z3 za 5 měsíců po 2.inj.
Virová hepatitida B
novorozenci HBsAg + matek
Z1 + hyperimunní globulin proti VHB Engerix do 24 hod (nejpozději do 7 dnů) od narození
globulin 0-12 hod. (24 hod.) od narození
Z2 za 1 měsíc po 1.inj.
Z3 za 5 měsíců po 2.inj.
Virová hepatitida B pacienti HDJ, nově přijatí do ÚSP, určené kontakty HbsAg+ osob Z1 vybraný den
Z2 za 1 měsíc po 1. inj
Z3 za 5 měsíců po 2 inj.
Virová hepatitida A+B při poranění inj. jehlou (v případě negativních makrkerů VHA, VHB)
* pokud již nebylo očkování dle § 7 nebo 11
Z1 VHA VHA-vybraný den
Z2 VHA VHA za 6-18 měsíců, nespadá do povin. očkování (očkování za úhradu)!
Z1 VHB VHB-vybraný den
Z2 VHB VHB-za měsíc po 1.inj
Z3 VHB VHB-za 5 měsíců po 2.inj.(resp. 0-1měs.-2měs.)
Strp. pneumoniae Z všechny osoby umístěné v LDN, DD. V ÚSP jen osoby trpící chron. onem. stanoveným vyhláškou.
Chřipka Z každý rok všechny osoby umístěné v LDN, DD. V ÚSP jen osoby trpící chron. onem. stanoveným vyhláškou.

 

a) Termíny očkování proti dětské obrně v roce 2004:

1.etapa 15. - 26.3.2004

2.etapa 10. - 21.5.2004

b) ve smyslu § 16 odst.1 vyhl. 439/2000 Sb. přísluší posouzení trvalé kontraindikace očkování odbornému lékaři z oboru neurologie, imunologie, alergologie, neonatologie nebo infekce.

2. Zvláštní očkování:

očkují se osoby, které jsou při své pracovní činnosti vystaveny zvýšenému nebezpečí nákazy.

Upozornění!

Dle § 46 odst.1 zákona č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví jsou osoby, zařazené na pracoviště s vyšším rizikem infekce (§20 vyhl. 439/2000 Sb.), povinny se podrobit ve stanoveném rozsahu zvláštnímu očkování.

a) ve smyslu § 20 odst.1 vyhl. 439/2000 Sb. proti virové hepatitidě B: se očkují osoby činné při vyšetřování a ošetřování osob na pracovištích : chirurgických oborů, oddělení hemodialyzační a infekční, lůžková interní oddělení včetně léčeben dlouhodobě nemocných a interní pracoviště provádějící invazivní výkony, oddělení anesteziologicko-resusucitační, jednotka intenzivní péče, laboratoře mikrobiologických, hematologických, biochemických a imunologických pracovišť, laboratoře transfuzních stanic, pracoviště stomatologická, patologicko-anatomická, soudní lékařství, psychiatrická a pracoviště zdravotnické záchranné služby, pracovníci domovů důchodců, domovů penzionů pro důchodce, ÚSP, studující lékařských fakult, zdravotnických škol a také jiných VŠ a vyšších odborných škol, připravujících se pro činnosti ve zdravotnických zařízeních.

Očkování proti VH B je předpokladem pro výkon práce na stanovených odděleních a pracovištích zdravotnických zařízení.

b) ve smyslu § 20 odst. 3 vyhl. 439/2000Sb. proti chřipce a Strp. pneumoniae se očkují pracovníci LDN, domů s pečovatelskou službou, DD, domovů-pensionů pro důchodce a ÚSP.

c) ve smyslu § 20 odst.2 vyhl. 439/2000 Sb. proti vzteklině: se očkují zaměstnanci laboratoří pro diagnostiku vztekliny, kteří pracují s virulentními kmeny vztekliny.

d) ve smyslu § 11a vyhl. 439/2000 Sb. proti virové hepatitidě A a virové hepatitidě B: se očkují nově přijatí zaměstnanci základních složek integrovaného záchranného systému.

3. Mimořádné očkování:

Očkování proti chřipce u osob trpících chronických nespecifickým onemocněním dýchacích cest, chron. onemocněním srdce, cév, ledvin a diabetem, které byly očkovány v roce 2003 a nespadají pod §8 vyhl. č.439/2000 Sb. bude realizováno formou mimořádného očkování, které bude vyhlášeno hlavním hygienikem ČR.

Vznikne-li nebezpečí epidemie nebo vyžadují-li to jiné důležité zdravotní zájmy, hlavní hygienik ČR nebo s jeho souhlasem krajský hygienik nařídí očkování všeho obyvatelstva nebo určitých skupin obyvatelstva.

Upozorňuji, že vakcína pro stigmatizované osoby pro očkovací sezónu se objednává rok předem a po naočkování stigmatizovaných osob je třeba doložit KHS seznamy očkovaných osob.

4. Očkování osob před odjezdem do ciziny:

Očkování osob před cestou do zahraničí v doporučeném rozsahu provádí:

- Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, Partyzánské nám. 7, Moravská Ostrava, tel. 596 200 156 (158).

- Zdravotní ústav v Karviné, tel 596 397 290.

5. Očkování při úrazech, poraněních a nehojících se ranách, jakož i před některými léčebnými výkony, zejména operacemi na konečníku a tlustém střevě:

Imunoprofylaxe tetanu při poranění

Skupina Anatoxin Hyperimunní lidský antitetanický imunoglobulin
řádně očkování do 15 let věku - -
řádně očkování nad 15 let věku
do 5 let po očkování
nad 5 let po očkování

-
0,5 ml

-
-
Neúplné očkování
-1 dávkou v době 3-6 týdnů před poraněním
-2 dávkami v době 3 týdnů-10 měsíců před poraněním

0,5 ml
0,5 ml

-
-
Neočkovaní nebo neúplně očkování s intervaly jinými než výše 0,5 ml* dávka dle příbal. informace
Osoby nad 60 let věku
s dokladem o očkování v posledních 10 letech
bez takového dokladu


0,5 ml
0,5 ml


-
dávka dle příbal. informace

* dále se pokračuje v základním očkovacím schématu, tj. Z2 za 6 týdnů, a Z3 za 6 měsíců.

Očkování proti vzteklině se provede při pokousání nebo poranění zvířetem podezřelým z nákazy vzteklinou v indikovaných případech.

Lhůty mezi nejčastějšími imunizačními výkony:

Inaktivované vakcíny lze podávat současně, ale na oddělená místa. Jinak v rozestupu minimálně 14 dnů.

Po vakcinaci proti TBC lze podat další vakcíny až po zhojení lokální reakce (přibližně za 2-3 měsíce).

Po tuberkulinovém testu je doporučen odstup 7 dnů pro aplikaci další vakcíny.

Poliovakcínu lze podat současně s inaktivovanými vakcínami, nebo za 4 týdny po živých vakcínách (s vakcínou proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám lze podat i současně). Po polio vakcíně lze očkovat za měsíc.

Imunoglobuliny lze po inaktivovaných vakcínách podat kdykoli (při současném podání na oddělené místo), po živých vakcínách s odstupem 3 měsíců.

Výdej, transport a uchovávání očkovacích látek:

Očkovací látky se vydávají v na jednotlivých územních pracovištích dle výdejní doby uvedené v tabulce níže. Je možné domluvit telefonicky i jiné vyzvednutí vakcíny.

 

Územní pracovištěVýdejní dobaKontaktní telefonAdresa
BruntálPo - Pá 7:00 - 15:00554 774 129Zahradní 5
Frýdek-MístekPo 6:00 - 8:00558 418 315
558 418 341
Palackého 121
KarvináPo, St 8:00 - 15:00596 397 256
596 397 255
Těreškovové 2206
Nový JičínPo - Pá 7:00 - 14:00556 770 385
556 701 110
Štefánikova 7
OpavaPo - Pá 7:00 - 10:00553 715 388Olomoucká 82
OstravaPo - Čt 7:00- 15:00595 138 155Na Bělidle 7

 

Očkovací látky budou vydány na základě předložení řádně vyplněné žádanky s uvedením druhu a množství vakcíny, s podpisem, jmenovkou lékaře a datumem. Upozorňujeme na nutnost transportování vakcíny na jednotlivá zdravotnická zařízení v chladicím boxu (jinak vakcíny nebudou vydány).

KHS Moravskoslezského kraje zajišťuje prostřednictvím svých územních pracovišť rozvoz a doručení živých očkovacích látek na dětská střediska, tj. vakcíny proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám (1x měsíčně) a polio vakcínu ve 2 etapách (březen, květen).

Zveřejněno: 10.2.2004