KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Program Zdraví 21 v Moravskoslezském kraji

Úvod / Občanům / Program Zdraví 21 v Moravskoslezském kraji

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje je zapojena do programu ZDRAVÍ 21

Základ programu je dán deklarací Světové zdravotnické organizace (květen 1998) a usnesením vlády ČR (říjen 2002), kde se shodně konstatuje, že zdraví je jedním ze základních lidských práv a jeho zlepšování hlavním cílem sociálního a hospodářského vývoje.

V regionální modifikaci programu - "Zdraví 21 pro Moravskoslezský kraj" - byly stanoveny z definovaných jednadvaceti cílů WHO jako prioritní následující cíle:

Cíl  3 - Zdravý start do života
Cíl  4 - Zdraví mladých
Cíl  5 - Zdravé stárnutí
Cíl  9 - Snížení výskytu poranění způsobených násilím a úrazy
Cíl 10 - Zdravé a bezpečné životní prostředí
Cíl 11 - Zdravější životní styl
Cíl 12 - Snížení škod způsobených alkoholem, drogami a tabákem
Cíl 13 - Zdravé místní podmínky a příležitosti pro zdraví

Je nutné aktivně zapojit do programu zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva maximum subjektů, které mohou zasáhnout do pozitivního ovlivnění zdraví na úrovni regionu. Jde také o úzkou součinnost všech zapojených subjektů a vzájemnou informovanost.

Na programu se aktivně účastní tyto instituce:

 • Moravskoslezský kraj
 • Zdravá města – Kopřivnice, Orlová, Karviná
 • Ostravská univerzita
 • Zdravotní ústav Ostrava
 • Ústav zdravotnických informací a statistiky, regionální pracoviště Ostrava
 • Policie ČR, Správa Severomoravského kraje
 • NGO (občanská sdružení, o.p.s.,nadační fondy aj.)
 • Některá zařízení sociálních služeb (pro seniory, mládež)
 • Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje

Pro realizaci programu byl ustanoven pracovní tým, který má následující strukturu:

 • Řídící komise
 • Komise pro seniory (cíl 5)
 • Komise pro mládež (cíle 3, 4, 9)
 • Komise pro životní prostředí (cíle 10 a 13)
 • Komise pro životní styl a neinfekční nemoci (cíle 11, 12)
 • Koordinační komise

V komisích jsou zastoupeni odborníci v daném oboru, zástupci neziskových organizací, regionální i komunální politici.

Pro rok 2006 byla přijata pracovním týmem tato doporučení:

Komise pro seniory:

V rámci X. Gerontologických dnů v Ostravě ve spolupráci s Domem techniky Ostrava zaměřit jednu pracovní sekci na zvyšování kvality života seniorů.

Pokračovat v medializaci zaměřené na pozitivní hodnocení seniorů, za účasti odborníků právě z řad seniorů.

Podpořit informovanost o novém zákonu o sociálních službách a kvalitativně nových formách terénní péče (rozvoj asistenční péče).

Komise pro mládež:

Zajišťovat zdravé podmínky pro děti a mládež ve školských zařízeních, speciálně se zaměřit na vhodné parametry školního nábytku (dle platné legislativy), pohybová režimová opatření a psychickou pohodu dětí i učitelů.

Omezit dostupnost alkoholu a tabáku u mládeže. V průběhu roku 2006 prosazovat prevenci sociálně patologických jevů zacílenou především na alkohol a tabák na školách (doporučením odboru školství KÚ MSK). Pro období letních měsíců (školních prázdnin) připravit a uskutečnit společný projekt Zdravotního ústavu Ostrava, Policie ČR, odboru prevence a městských policií vybraných měst zaměřený na zvýšenou kontrolu dětí a mladistvých a restaurací i prodejních míst.

Věnovat významnou pozornost prevenci úrazů při volnočasových aktivitách dětí. Spolupráce a podpora Policie ČR při akcích v rámci projektu BESIP.

Komise pro životní prostředí:

Zpracovaný "Místní program zlepšování kvality ovzduší pro město Ostrava" a případné studie odhadu zdravotních rizik využít jako podklad a argumenty ke změně legislativy a zavedení přísnějších emisních i imisních limitů.

V krajském "Integrovaném programu ke zlepšení kvality ovzduší MS kraje" využít přístupu uplatněného v případě města Ostrava (včetně unikátního zpracovaného programu TU-VŠB).

Věnovat zvýšenou pozornost problematice hluku v ŽP. Z hlediska zdravotních rizik a vlivu hluku na obyvatelstvo je nutné zpracovat hlukovou zátěž na úrovni kraje a podpořit snížení hluku z dopravy.

Komise pro životní styl:

Usilovat o snížení negativního vlivu alkoholu na zdraví. Doporučuje se ve spolupráci policie státní a městské a s dalšími kontrolními orgány omezit přístup k alkoholu, a to hlavně u mládeže.

Při prevenci kouření se zaměřit na dětskou populaci. Zdravotní ústav ve spolupráci s Krajskou hygienickou stanicí Moravskoslezského kraje uskuteční cyklus seminářů "Prevence kouření", který proběhne ve všech bývalých okresech kraje pro učitele základních škol.

Zvýšené úsilí věnovat podpoře školního stravování, které má význam jak výchovný, tak nutriční. Zdravotní ústav provede šetření ke zjištění postoje vedení škol a pedagogů k této problematice. V roce 2006 uskutečnit pilotní projekt „mléčný automat“.

Další informace o programu "Zdraví 21 pro Moravskoslezský kraj" lze nalézt na webové stránce www.zdravi21msk.cz

Zveřejněno: 9.3.2005