KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Opatření k ochraně před povodněmi

Úvod / Občanům / Opatření k ochraně před povodněmi

K provádění opatření, popřípadě pomoci při ochraně před povodněmi, jsou příslušné povodňové orgány obce ve svých územních obvodech a povodňové orgány obcí s rozšířenou působností. Po vyhlášení krizových stavů (stav nebezpečí a nouzový stav) přebírají řízení opatření územně příslušné krizové orgány. Za provádění zabezpečovacích prací na vodních dílech pro zajištění jejich bezpečnosti a stability za povodně odpovídají vlastníci, správci, případně stavebníci vodních děl.

V případě hrozby povodní velkého rozsahu a vzniku zvláštní povodně odpovídá za okamžité vyrozumění krajské operační informační středisko Hasičského záchranného sboru kraje a další zákonem stanovené subjekty a vlastník vodního díla.

Na území kraje řídí přípravná opatření, koordinuje záchranné a likvidační práce a organizuje evakuaci, nouzové ubytování, nouzové zásobování pitnou vodou, potravinami a dalšími nezbytnými prostředky k přežití obyvatelstva, hejtman kraje. Obdobné úkoly pro obce zákon stanoví obecnímu úřadu a starostovi obce.

Stupně povodňové aktivity

Stupně povodňové aktivity vyjadřují míru povodňového nebezpečí vázanou na směrodatné limity. Ty se vyjadřují třemi stupni povodňové aktivity.

 • 1. stupeň - stav bdělosti nastává při nebezpečí přirozené povodně a zaniká, pominou-li příčiny takového nebezpečí. Vyžaduje věnovat zvýšenou pozornost vodnímu toku nebo jinému zdroji povodňového nebezpečí, zahajuje činnost hlídková a hlásná služba.
 • 2. stupeň - stav pohotovosti se vyhlašuje v případě, že nebezpečí přirozené povodně přerůstá v povodeň. Vyhlašuje se také při překročení mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností na vodním díle z hlediska jeho bezpečnosti. Aktivizují se povodňové orgány a další účastníci ochrany před povodněmi, uvádějí se do pohotovosti prostředky na zabezpečovací práce, provádějí se opatření ke zmírnění průběhu povodně podle povodňového plánu.
 • 3. stupeň - stav ohrožení se vyhlašuje při nebezpečí vzniku škod většího rozsahu, při ohrožení života a majetku v záplavovém území. Vyhlašuje se také při dosažení kritických hodnot sledovaných jevů a skutečností na vodním díle z hlediska jeho bezpečnosti současně se zahájením nouzových opatření. Provádějí se zabezpečovací a podle potřeby záchranné práce nebo evakuace.

Směrodatné limity vodních stavů pro vyhlášení stupňů povodňové aktivity jsou obsaženy v povodňových plánech.

Zásady chování občanů před vznikem povodně

 • Informujte se na obecním úřadě, jak a kam se budete evakuovat v případě povodňového ohrožení.
 • Připravte si pytle s pískem, těsnící fólii, těsnící desky a další stavební materiál na utěsnění nízko položených dveří a oken. Dále si zajistěte ucpávky kanalizace, odtoku z WC.
 • Připravte si léky, dokumenty, vhodné ošacení, potraviny a pitnou vodu na 2-3 dny.
 • Vlastníte-li osobní automobil, připravte jej k okamžitému použití při evakuaci.
 • Připravte si evakuační zavazadlo, přestěhujte cenné věci a nebezpečné chemické látky do vyšších pater, upevněte věci, které by mohla odnést voda a připravte se na evakuaci zvířat.

Zásady chování občanů při vzniku přirozené povodně

 • V případě nastalého 1. stupně povodňové aktivity průběžně sledujte vývoj povodňové situace. Informace o vyhlášených stupních povodňové aktivity získáte ze zpráv z hromadných informačních prostředků, od orgánů samosprávy nebo orgánů státní správy.
 • V případě vyhlášení 2. stupně povodňové aktivity zahajte vlastní činnost k ochraně zdraví, životů a majetku a k případné evakuaci. Aktivně se zapojte do ochrany před povodní podle pokynů povodňových orgánů, policie a záchranářů. Informujte se o způsobu a místě případně evakuace. Připravte si pytle s pískem a další těsnící materiál na utěsnění nízko položených dveří, oken, odpadních potrubí atd.
 • Při vyhlášení 3. stupně povodňové aktivity si připravte evakuační zavazadlo pro celou rodinu a připravte rodinu a hospodářská zvířata k evakuaci. Přestěhujte cenný nábytek, potraviny a nebezpečné látky do vyšších pater. Při zaplavování domu odpojte přívod elektrického proudu, uzavřete hlavní přívod plynu a vody.

Zásady chování občanů po povodních

 • Nechte si zkontrolovat stav obydlí
  • statickou narušenost,
  • obyvatelnost bytu, domu,
  • rozvody energií (plynu, elektrické energie),
  • stav kanalizace a rozvodu vody,
  • pokud neklesne hladina spodní vody, nečerpejte vodu ze sklepu domu.
 • Podle pokynu hygienika:
  • zlikvidujte potraviny, které byly zasaženy vodou,
  • zlikvidujte polní plodiny, které byly zasaženy vodou,
  • zlikvidujte uhynulé domácí zvířectvo, které bylo usmrceno povodní,
  • nahlaste hygienikovi výskyt úhynu cizích domácích a divokých zvířat,
  • nepijte vodu z místních zdrojů, pokud hygienik vodu jako pitnou neschválil.
 • Informujte se o místech humanitární pomoci a v případe stavu nouze si vyžádejte:
  • finanční pomoc,
  • pitnou vodu, potraviny, teplé oblečení, hygienické prostředky,
  • potřebné nářadí pro likvidaci povodňových škod,
  • další potřebné prostředky.
 • Při obnově studní a zdrojů pitné vody se řiďte pokyny odborníků a zabezpečte:
  • vyčištění studny a odčerpání znečistěné vody,
  • chemické ošetření vody ve studni,
  • laboratorní prověření kvality vody,
  • povolení od hygienika o používání obnoveného zdroje pitné vody.
 • Kontaktujte příslušné pojišťovny ohledně náhrady škod:
  • ohlaste pojistnou událost pojišťovně v souladu s pojistnými podmínkami,
  • vyhotovte soupis škod, případně je zdokumentujte (fotografie, znalecký posudek, účty, svědectví),
  • při řešení pojistné události postupujte podle pokynu pojišťovny,
  • odškodnění obdržíte dle smluvních podmínek po uzavření šetření.
 • Pokud možno aktivně se zapojte při likvidaci následků povodní:
  • situaci lze zvládnout převážně svépomocí, ale nebezpečí nepodceňujte,
  • informace o možnosti zapojit se do likvidačních prací obdržíte od pracovníků obecního úřadu a dalších pověřených pracovníků,
  • jednejte s rozvahou, pomáhejte sousedům, starým a nemocným lidem,
  • dodržujte pokyny územně příslušných správních úřadů.

Zdroj: Portál pro podporu krizového a havarijního plánování a řízení

Zveřejněno: 17.5.2010