KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Legislativa - obecné

Úvod / Občanům / Legislativa - obecné

Zákony


 • zákon č. 64/1986 Sb. o České obchodní inspekci
 • zákon č. 85/1990 Sb. o právu petičním
 • zákon č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
 • zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
 • zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích
 • zákon č. 255/2012 Sb. o kontrole (kontrolní řád)
 • zákon č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění
 • zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
 • zákon č. 166/1999 Sb. o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon)
 • zákon č. 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů
 • zákon č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)
 • zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
 • zákon č. 352/2001 Sb. o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů
 • zákon č. 146/2002 Sb. o Státní zemědělské a potravinářské inspekci
 • zákon č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
 • zákon č. 500/2004 Sb. správní řád
 • zákon č. 201/2017 Sb. o nelékařských zdravotnických povoláních
 • zákon č. 501/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím správního řádu
 • zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích
 • zákon č. 159/2006 Sb. o střetu zájmů
 • zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
 • zákon č. 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění
 • zákon č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)
 • zákon č. 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách
 • zákon č. 51/2020 Sb. o územně správním členění státu a o změně souvisejících zákonů (zákon o územně správním členění státu)

Prováděcí právní předpisy


 • vyhláška č. 490/2000 Sb. o rozsahu znalostí a dalších podmínkách k získání odborné způsobilosti v některých oborech ochrany veřejného zdraví
 • nařízení vlády č. 138/2003 Sb., kterým se stanoví vzor služebního průkazu orgánů ochrany veřejného zdraví
 • vyhláška č. 353/2004 Sb., kterou se stanoví bližší podmínky osvědčení o odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví, postup při jejich ověřování a postup při udělování a odnímání osvědčení
 • vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb
 • vyhláška č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti
 • vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území
 • vyhláška č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření
 • nařízení vlády č. 278/2008 Sb. o obsahových náplní jednotlivých živností
 • vyhláška č. 193/2009 Sb. o stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentů
 • vyhláška č. 194/2009 Sb. o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek
 • vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby
 • vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
 • nařízení vlády č. 222/2010 Sb. o katalogu prací ve veřejných službách a správě
 • vyhláška č. 55/2011 Sb. o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků
 • vyhláška č. 259/2012 Sb. o podrobnostech výkonu spisové služby