KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Zkoušky vysoce toxických látek

Úvod / Občanům / Zkoušky vysoce toxických látek

Právní rámec:

  • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění.
  • Vyhláška č. 428/2004 Sb., o získání odborné způsobilosti k nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky klasifikovanými jako vysoce toxické, v platném znění.

Právnické osoby a podnikající fyzické osoby smějí nakládat s nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi, které mají přiřazenu třídu nebezpečnosti akutní toxicita kategorie 1 nebo 2 podle nařízení (ES) č. 1272/2008, jen tehdy, jestliže nakládání s nimi mají zabezpečeno fyzickou osobou odborně způsobilou podle § 44b odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak.

Uchazeč o získání osvědčení pro nakládání s NCHLaS musí podat žádost podle § 3 Vyhlášky č. 482/2004 Sb. na jakoukoliv hygienickou stanici, na které chce zkoušku vykonat. Tento uchazeč bude poté písemně informován o termínu konání zkoušky, zpravidla do 30 dnů. Zkouška se provádí ústní formou před zkušební komisí. Po úspěšném absolvování zkoušky obdrží uchazeč osvědčení, které má platnost 5 let. Za vydání osvědčení se platí správní poplatek, který činí 1000,- Kč dle Položky 22 Sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb. Poplatek se platí formou kolkové známky, kterou si uchazeč přinese s sebou ke zkoušce. V případě, že uchazeč u zkoušky neuspěje, může zkoušku opakovat nejdříve za 6 týdnů a na základě jedné žádosti pouze dvakrát.

Znalosti požadované ke složení zkoušky odborné způsobilosti dle přílohy č. 1 k vyhlášce č 428/2004 Sb.:

  • právní předpisy: §44a, 44b zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), ve znění pozdějších předpisů, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 a v Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008,
  • cesty vstupu látek a směsí klasifikovaných jako vysoce toxické (dále jen látky) do organismu člověka obecně a se zaměřením na látky, se kterými uchazeč o zkoušku nakládá nebo bude nakládat, působení látek na zdraví člověka (akutní otrava, chronická otrava) se zaměřením na látky, se kterými uchazeč nakládá nebo bude nakládat,
  • zásady bezpečnosti a hygieny práce při nakládání s látkami obecně a se zaměřením na látky, se kterými uchazeč nakládá nebo bude nakládat,
  • zásady první předlékařské pomoci při zasažení látkami obecně a se zaměřením na látky, se kterými uchazeč nakládá nebo bude nakládat,
  • postupy v případě nehody a zásady ochrany zdraví osob a ochrany životního prostředí se zaměřením na látky, se kterými uchazeč nakládá nebo bude nakládat.

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě nepořádá přípravné kurzy a nevypisuje termíny zkoušek dle doručených požadavků.

Kontaktní osoba:
Ing. Adam Foniok, tel. 595 138 221