KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Odbor správní

Úvod / O nás / Odbor správní

Odbor správní zajišťuje komplexní výkon služby v oblasti právní, personální a dokumentačně-archivní činnosti správního úřadu za účelem kvalitního výkonu státní správy. Vedle toho zajišťuje i komplexní agendu vzdělávání zaměstnanců KHS.

Odbor správní je členěn na

 • oddělení právní a kontrolní
 • oddělení personální a dokumentační

Oddělení právní a kontrolní

 • Poskytuje zaměstnancům KHS právní, poradenské a konzultační služby v souvislosti s plněním úkolů ochrany veřejného zdraví,
 • zabezpečuje metodickou právní činnost vůči zaměstnancům KHS v oblasti aplikace správního řízení, přestupkového řízení a kontrolní činnosti v praxi,
 • vede přestupková řízení o uložení pokuty podle věcné a místní příslušnosti KHS dané platnými právními předpisy (činnost oddělení se nevztahuje na příkazní řízení na místě),
 • metodicky vede přípravu právních podkladů pro správní řízení, zejména ve věcech odvolání nebo autoremedury a komunikace s veřejným ochráncem práv,
 • poskytuje informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
 • připravuje a reviduje smlouvy k provozu a správě majetku KHS,
 • zajišťuje složité právní agendy KHS, včetně zastupování úřadu před soudy a jinými orgány,
 • zajišťuje činnosti kárné komise a škodní komise.

Oddělení personální a dokumentační

 • Zajišťuje chod podatelny, evidenci doručené pošty a přípravu pošty k odeslání,
 • vede spisovnu a zabezpečuje skartaci dokumentů,
 • vede osobní spisy zaměstnanců a státních zaměstnanců,
 • zajišťuje komplexní úkony spojené s přijetím nových zaměstnanců, resp. s ukončením služebního/pracovního poměru, s průběhem pracovního poměru,
 • připravuje správní rozhodnutí a jiné právní akty dle zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě,
 • realizuje úkoly v oblasti stanovování koncepce rozvoje personální politiky,
 • zabezpečuje systém vzdělávání zaměstnanců KHS,
 • má na starosti agendu úřednických zkoušek,
 • provádí metodickou činnost v oblasti personální a vzdělávání,
 • zajišťuje dokumentační činnost KHS včetně předarchivní péče a metodického vedení zaměstnanců KHS.

Formuláře

Archiv