KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Odbor hygieny výživy a předmětů běžného užívání

Úvod / O nás / Odbor hygieny výživy a předmětů běžného užívání

Činnost odboru je rozdělena na oblast hygieny výživy a oblast předmětů běžného užívání (kosmetických přípravků, výrobků určených pro styk s potravinami a výrobků pro děti do tří let), se zaměřením na provádění preventivního hygienického dozoru, státního zdravotního dozoru spolu s řešením podnětů v jednotlivých oblastech působnosti.

Hygienický dozor

 • Plní roli dotčeného orgánu v řízeních dle stavebního zákona a vydává závazná stanoviska ke stavbám v rozsahu působnosti hygieny výživy,
 • realizuje zkoušky znalosti hub k získání osvědčení,
 • prověřuje znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví u fyzických osob vykonávajících činnosti epidemiologicky závažné.

Státní zdravotní dozor

 • Provádí kontroly potravinářských podniků – provozoven společného stravování otevřeného typu (restaurace, bistra, bufety, kavárny, bary, stánky rychlého občerstvení) a uzavřeného typu (zaměstnanecké jídelny, stravování u poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb, stravování ve věznicích a VŠ menzách),
 • prošetřuje zdravotní potíže v souvislosti s potravinami ve stravovacích službách a dále v ostatních typech potravinářských podniků (např. výroba a prodej potravin), ukládá příslušná opatření,
 • koordinuje svou činnost s ostatními dozorovými orgány v oblasti bezpečnosti potravin a výrobků a zajišťuje vzájemnou výměnu informací,
 • odebírá vzorky potravin a výrobků k ověření, zda splňují příslušná mikrobiologická a chemická kritéria,
 • ověřuje výskyt potravin a výrobků vyhlášených jako nebezpečné v systémech RASFF a RAPEX a dodržování souvisejících povinností provozovatelů,
 • provádí kontroly u výrobců, dovozců a distributorů předmětů běžného užívání, hraček, elektronických cigaret, náhradních náplní do nich a bylinných výrobků určených ke kouření,
 • provádí kontroly předmětů z hlediska chemické bezpečnosti dle Nařízení 1907/2006 (REACH – příloha XVII),
 • vkládá informace a pracuje v evropských informačních systémech (CPNP, EU-CEG, ICSMS),
 • vydává stanoviska KHS pro Celní správu ve věci propuštění zboží do volného oběhu,
 • šetří klamavé obchodní praktiky v rámci ochrany spotřebitele.

Ostatní činnost

Podílí se na výuce a zajištění praxe studentů lékařských fakult, organizuje semináře pro personál provozoven společného stravování.

Odkazy na problematiku řešenou odborem

Formuláře


Zákony


Prováděcí právní předpisy

 • vyhláška č. 296/1997 Sb., kterou se stanoví pravidla pro výběr epidemiologicky rizikových skupin potravin
 • vyhláška č. 329/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro škrob a výrobky ze škrobu, luštěniny a olejnatá semena
 • vyhláška č. 330/1997, kterou se provádí § 18 písm. a), d), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro čaj, kávu a kávoviny
 • vyhláška č. 18/2020 Sb., o požadavcích na mlýnské obilné výrobky, těstoviny, pekařské výrobky a cukrářské výrobky a těsta
 • vyhláška č. 490/2000 Sb. o rozsahu znalostí a dalších podmínkách k získání odborné způsobilosti v některých oborech ochrany veřejného zdraví
 • vyhláška č. 38/2001 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy
 • vyhláška č. 84/2001 Sb. o hygienických požadavcích na hračky a výrobky pro děti ve věku do 3 let
 • vyhláška č. 475/2002 Sb., kterou se stanoví rozsah znalostí pro získání osvědčení prokazujícího znalost hub, způsob zkoušek, jakož i náležitosti žádosti a osvědčení (vyhláška o zkoušce znalosti hub)
 • vyhláška č. 76/2003 Sb., kterou stanoví požadavky pro přírodní sladidla, med, cukrovinky, kakaový prášek a směsi kakaa s cukrem, čokoládu a čokoládové bonbony
 • vyhláška č. 397/2021 o požadavcích na konzervované ovoce a konzervovanou zeleninu, skořápkové plody, houby, brambory a výrobky z nich a banány
 • vyhláška č. 133/2004 Sb. o podmínkách ozařování potravin a surovin, o nejvyšší přípustné dávce záření a o způsobu označení ozáření na obalu
 • vyhláška č. 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných
 • vyhláška č. 211/2019 Sb. o způsobu provádění klasifikace jatečně upravených těl jatečných zvířat a podmínkách vydávání osvědčení o odborné způsobilosti fyzických osob k této činnosti
 • vyhláška č. 209/2004 Sb.o bližších podmínkách nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty
 • vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 275/2004 Sb. o požadavcích na jakost a zdravotní nezávadnost balených vod a o způsobu jejich úpravy
 • nařízení vlády č. 396/2004 Sb. o postupech, obsahu a formě informace o výskytu nebezpečných nepotravinářských výrobků (hlášení RAPEX)
 • vyhláška č. 39/2018 Sb. kterou se mění vyhláška č. 54/2004 Sb., o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití, ve znění pozdějších předpisů
 • nařízení vlády č. 98/2005 Sb., kterým se stanoví systém rychlého varování o vzniku rizika ohrožení zdraví lidí z potravin a krmiv
 • vyhláška č. 366/2005 Sb. o požadavcích vztahujících se na některé zmrazené potraviny
 • vyhláška č. 494/2005 Sb., kterou se stanoví analytické metody kontroly složení kosmetických prostředků
 • vyhláška č. 211/2006 Sb., kterou se zrušuje vyhláška č. 210/2004 Sb. o podmínkách požadavcích na provozní a osobní hygienu při výrobě potravin a jejich uvádění do oběhu s výjimkou prodeje, kromě potravin živočišného původu
 • vyhláška č. 253/2018 Sb., o požadavcích na extrakční rozpouštědla používaná při výrobě potravin
 • vyhláška č. 227/2008 Sb., kterou se stanoví výše paušální částky nákladů dodatečné kontroly, nákladů vynaložených na ověření souladu se specifikacemi a nákladů vzniklých příslušným orgánům v souvislosti se vstupem nebo dovozem potravin a surovin ze třetích zemí (vyhláška o paušálních nákladech)
 • vyhláška č. 299/2012 Sb. o obsahu kyseliny erukové v některých potravinách
 • vyhláška č. 398/2016 Sb. o požadavcích na koření, jedlou sůl, dehydratované výrobky, ochucovadla, studené omáčky, dresinky a hořčici
 • vyhláška č. 69/2016 Sb. o požadavcích na maso, masné výrobky, produkty rybolovu a akvakultury a výrobky z nich, vejce a výrobky z nich
 • vyhláška č. 298/2012 Sb. o zrušení vyhlášky č. 235/2010 Sb., o stanovení požadavků na čistotu a identifikaci přídatných látek
 • vyhláška č. 397/2016 Sb. o požadavcích na mléko a mléčné výrobky, mražené krémy a jedlé tuky a oleje
 • vyhláška č. 261/2016 Sb. o tabákových výrobcích
 • vyhláška č. 231/2016 Sb. o odběru, přípravě a metodách zkoušení kontrolních vzorků potravin a tabákových výrobků
 • vyhláška č. 417/2016 Sb. o některých způsobech označování potravin
 • vyhláška č. 58/2018 Sb., o doplňcích stravy a složení potravin

Evropská legislativa

 • nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 178/2002 kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin
 • směrnice Komise 2003/40/ES, kterou se stanoví seznam, koncentrační limity a požadavky na označování složek přírodních minerálních vod a požadavky na použití vzduchu obohaceného ozonem při úpravě přírodních minerálních vod a pramenitých vod
 • nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin
 • nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu
 • nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 ze dne 27. října 2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami a o zrušení směrnic 80/590/EHS a 89/109/EHS
 • nařízení Komise (ES) č. 37/2005 ze dne 12. ledna 2005 o sledování teplot v přepravních prostředcích, úložných a skladovacích prostorech pro hluboce zmrazené potraviny určené k lidské spotřebě
 • nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) C. 396/2005 ze dne 23. února 2005 o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a o změně směrnice Rady 91/414/EHSText s významem pro EHP
 • nařízení Komise (ES) č. 2073/2005 o mikrobiologických kritériích pro potraviny
 • nařízení Komise č. 1895/2005 o omezení použití některých epoxyderivátů v materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami
 • nařízení Komise (ES) č. 1881/2006 ze dne 19. prosince 2006, kterým se stanoví maximální limity některých kontaminujících látek v potravinách
 • nařízení Komise (ES) č. 1882/2006 ze dne 19. prosince 2006, kterým se stanoví metody odběru vzorků a metody analýzy pro úřední kontrolu množství dusičnanů v některých potravinách
 • nařízení Komise (ES) č. 2023/2006 o správné výrobní praxi pro materiály a předměty určené pro styk s potravinami
 • doporučení Komise č. 2006/647/ES ze dne 22. září 2006 o účinnosti prostředků na ochranu proti slunečnímu záření a o uváděných tvrzeních, která s nimi souvisí.
 • nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/796/EHS a směrnic Komise 91/155 /EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES.
 • The SCCP´S Notes of Guidance for the Testing of Cosmetic Ingredients and Their Safety Evaluation, 6th revision, SCCP 2006 (Návod pro zkoušení ingrediencí kosmetických prostředků a pro vyhodnocení jejich bezpečnosti, SCCP 2006)
 • nařízení Komise (ES) č. 333/2007 ze dne 28. března 2007 , kterým se stanoví metody odběru vzorků a metody analýzy pro úřední kontrolu obsahu olova, kadmia, rtuti, anorganického cínu, 3-MCPD a benzo[ a ]pyrenu v potravinách
 • nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 339/93
 • nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1331/2008, kterým se stanoví jednotné povolovací řízení pro potravinářské přídatné látky, potravinářské enzymy a látky určené k aromatizaci potravin
 • nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1332/2008, o potravinářských enzymech a o změně směrnice Rady 83/417/EHS, nařízení Rady (ES) č. 1493/1999, směrnice 2000/13/ES, směrnice Rady 2001/112/ES a nařízení (ES) č. 258/97
 • nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 o potravinářských přídatných látkách
 • nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008 o látkách určených k aromatizaci a některých složkách potravin vyznačujících se aromatem pro použití v potravinách nebo na jejich povrchu a o změně nařízení Rady (EHS) č. 1601/91, nařízení (ES) č. 2232/96 a č. 110/2008 a směrnice 2000/13/ES
 • Narizeni Komise (EU) 2022_1616 ze dne 15. zari 2022 o materialech a predmetech z recyklovanych plastu urcenych pro styk s potravinami a o zruseni narizeni (ES) c..pdf
 • nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009, o kosmetických přípravcích
 • nařízení Komise (ES) č. 450/2009 o aktivních a inteligentních materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami
 • nařízení komise (EU) č. 284/2011, kterým se stanoví zvláštní podmínky a podrobné postupy dovozu plastového kuchyňského nádobí z polyamidu a melaminu pocházejícího nebo zasílaného z Čínské lidové republiky a čínské zvláštní administrativní oblasti Hongkong
 • nařízení evropského parlamentu a rady (ES) č. 1334/2008 ze dne 16. prosince 2008 o látkách určených k aromatizaci a některých složkách potravin vyznačujících se aromatem pro použití v potravinách nebo na jejich povrchu a o změně nařízení Rady (EHS) č. 1601/91, nařízení (ES) č. 2232/96 a č. 110/2008 a směrnice 2000/13/ES
 • nařízení komise (EU) č. 2017/644 ze dne 5. dubna 2017, kterým se stanoví metody odběru vzorků a analýzy pro kontrolu obsahu dioxinů, PCB s dioxinovým efektem a PCB bez dioxinového efektu v některých potravinách a kterým se zrušuje nařízení (EU) č. 589/2014
 • nařízení Komise (EU) č. 10/2011, o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami

Archiv

2006