KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Úvod / Média / Detail

Nemoci z povolání v Moravskoslezském kraji


Zveřejněno: 5. 4. 2005

Vystupňovaným působením pracovního prostředí je vznik nemoci z povolání. Závodní či praktický lékař při podezření odešle pracovníka na oddělení nemocí z povolání, ty si pak z Krajské hygienické stanice vyžádají posudek k ověření možnosti vzniku nemoci z povolání na daném pracovišti. Toto ověřování je stále narůstající položkou, celkem jich bylo v roce 2004 šetřeno 530. Přitom celkový trend přiznaných nemocí je jak v ČR, tak i v kraji výrazně sestupný.V roce 2003 bylo přiznáno v kraji 362 nemocí, loni již jen 276. Nejčastější položkou je onemocnění z vibrací (80 případů) , dále onemocnění z jednostranného nadměrného zatížení (75 případů), pneumokoniózy a silikózy (52 případů), nemoci přenosné (infekce) – 20 případů, onemocnění kožní (17 případů), hluchota – 5 případů a pouze 1 průmyslová otrava.

Onemocnění z vibrací jeví stálý pokles, oproti dříve častějšímu poškození cév (známější jako vazoneuróza ) se dnes poškozování týká ze 2/3 poškozování nervů . Jedná o faktor těžko řešitelný jak po stránce technické ( u ručních nářadí lze jen těžko zcela vyloučit přenos na ruku ) či náhradní ( osobní ochranné pomůcky zde nejsou dostatečně účinné ) a proto hlavním opatřením zůstává omezování doby expozice. U velkých firem je tento systém již zaveden, letos bude vyhodnocována jeho účinnost.

Onemocnění z jednostranného nadměrného zatížení (známější pod pojmem nemoci z přetěžování) od předchozího období výrazně narostlo, ze se jedná o poškození nervů, z 1/3 o poškození šlach či svalů. Práce spojená s přetěžováním pohybového ústrojí, jehož příčinou jsou nadměrná zátěž drobných svalových skupin, vysoká četnost vykonávaných pohybů, nevhodná pracovní poloha, popř. jejich kombinace, je podobně jako práce spojená s expozicí vibracím jedním ze současných závažných pracovně lékařských problémů. Rozšíření tohoto rizika sahá od výrobních závodů až po velké obchodní řetězce.Proto jim je věnována prvořadá pozornost. Jedenkrát měsíčně se každé onemocnění konzultuje na KHS Ostrava, většinou je nutné pořizovat videozáznamy a podrobně rozpracovat časové snímky na jednotlivé pracovní operace.

Silikózy (pneumokoniózy) – jejich počet se snižuje zejména u horníků, kde se plně osvědčilo preventivní přeřezování mimo riziko fibrogenního ( tj. způsobující silikózu ) prachu po dovršení nejvýše přípustné expozice.

Z infekcí bylo 9 případů přeneseno vzájemně mezi lidmi, 11 přenosem ze zvířat, nejčastěji se uplatnil erysileoid (celkem 6 – jde o onemocnění podobné lidovému názvu „ růže „).

Onemocnění z hluku se pohybuje za poslední roky na nízké úrovni, což svědčí na jedné straně o účinnosti preventivních prohlídek, či uplatňování hygienických opatření ke snížení rizika a na druhé straně též ve větší snaze pracovníků si své zdraví chránit (osobní ochranné pracovní prostředky jsou rovněž dostupné v širokém sortimentu od sluchátek, přes různé zátkové chrániče až po kukly či přilby).

Kožní onemocnění – nejvíce je zde kontaktních alergických dermatitid na pryž u gumových holínek.

Otravy chemickými látkami jsou hlášeny pouze výjimečně (za poslední 3 roky v průměru dvě onemocnění).

Snižování výskytu nemocí z povolání je významným dokladem zlepšování pracovních podmínek, tento trend je za poslední roky dobře patrný.Zpět