Nahrávám...

Zkouška odborné způsobilosti v oboru speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace

Úvod / Občanům / Zkoušky DDD

Právní rámec:

  • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • Vyhláška č. 490/2000 Sb., o rozsahu znalostí a dalších podmínkách k získání odborné způsobilosti v některých oborech ochrany veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška č. 490/2000 Sb.)

Uchazeč o získání osvědčení musí podat přihlášku podle § 3 Vyhlášky č. 490/2000 Sb. na jakoukoliv hygienickou stanici, na které chce zkoušku vykonat.

V přihlášce ke zkoušce odborné způsobilosti v oboru speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace se uvede:

  1. jméno, příjmení, akademický titul, datum narození a adresa místa trvalého pobytu, popřípadě bydliště, nemá-li osoba trvalý pobyt na území České republiky,
  2. délka a obsah odborné praxe,
  3. obor činnosti, pro kterou žádá uchazeč o provedení zkoušky odborné způsobilosti (podle § 58 odst. 1, odst. 2, odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb.).

Zkušební komise nejméně 14 dní před konáním zkoušky odborné způsobilosti vyrozumí uchazeče o jejím termínu, časovém rozvrhu a místě konání.

Zkouška odborné způsobilosti sestává z písemné a ústní části; jejím obsahem je ověření znalostí získaných v rozsahu stanoveném v příloze č. 1 vyhlášky č. 490/2000 Sb. Podmínkou pro připuštění k ústní části zkoušky odborné způsobilosti je úspěšné vykonání písemného testu, čímž se rozumí správné zodpovězení alespoň dvou třetin otázek.

Osvědčení o odborné způsobilosti vydá orgán ochrany veřejného zdraví fyzické osobě, která úspěšně vykonala zkoušku před komisí. Osvědčení odborné způsobilosti je platné po dobu 5 let ode dne jeho vydání. Za vydání osvědčení se platí správní poplatek, který činí 1 000 Kč dle Položky 22 písm. b) Sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Poplatek se platí formou kolkové známky, kterou si uchazeč přinese s sebou ke zkoušce.

Kontaktní osoba:
Mgr. Andrea Lipjaková,, tel. 596 397 252