KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Základní informace o Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

Úvod / O nás / Základní informace

Zásadním okruhem naší činnosti je plnění úkolů při výkonu státního zdravotního dozoru ve smyslu zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Jde především o odborné aktivity, které dlouhodobě účinně přispívají k postupnému zlepšování způsobu života. Jedná se např. pravidelně prováděný monitoring kvality pitné vody, hodnocení rizika pracovního prostředí, kontroly úrovně poskytovaných služeb ve stravovacích zařízeních, o zajišťování zdravých podmínek pro výchovu dětí a mládeže. Nezastupitelnou úlohu představují činnosti zaměřené na předcházení vzniku a zamezení šíření infekčních onemocnění. Mezi další aktivity pozitivně přijímané veřejností patří účast KHS na akcích zaměřených na podporu zdraví (Dny zdraví, Dny sociálních služeb, Den Země), kde je poskytováno poradenství o zdravé výživě, o problematice kouření, ochraně zdraví před hlukem a jsou k dispozici příslušné zdravotně-výchovné materiály. Příznivé reakce pedagogů i rodičů vyvolávají výchovné akce pro děti v mateřských a základních školách zaměřené zejména na zdravou výživu a pohybové aktivity, které byly realizovány formou hry. KHS poskytuje laické i odborné veřejnosti pravidelně informace o aktuální situaci v oblasti ochrany veřejného zdraví v regionu prostřednictvím všech typů sdělovacích prostředků. Aktuální informace jsou k dispozici na webových stránkách www.khsova.cz a facebooku.

Nejen provádění kontrol, ale také předávání zkušeností z kontrolní činnosti a nových poznatků z oblasti ochrany veřejného zdraví, je nedílnou součástí naší práce. KHS pořádá žádané vzdělávací akce na různá aktuální témata (např. pro bezpečnostní techniky, pro zdravotnické pracovníky, pro provozovatele stravovacích zařízení, včetně školních jídelen, hygienické minimum pro provozovatele služeb péče o tělo, školení v oblasti výživy seniorů). Působí též jako výukové pracoviště Lékařské fakulty Ostravské univerzity – zajišťuje odbornou praxi studentů, dle možností i pravidelnou výuku. Ochrana veřejného zdraví je velké téma, které se bezprostředně dotýká nás všech. Společenská potřebnost nás zavazuje v této práci nadále pokračovat.