KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů - GDPR

Úvod / O nás / GDPR

1. Správce osobních údajů

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě
Na Bělidle 724/7, 702 00 Ostrava
tel.: +420 595 138 111
e-mail: podatelna@khsova.cz (pro podání podepsaná uznávaným elektronickým podpisem)
ID datové schránky: w8pai4f
Web: www.khsova.cz
Úřední hodiny: pondělí, středa 8:00-17:00

(v textu dále jen „KHS MSK“)

2. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Jako správce osobních údajů má KHS MSK coby orgán veřejné moci povinnost k plnění úkolů dle čl. 39 nařízení GDPR jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů. Tato funkce je v rámci KHS MSK zajištěna na oddělení Kancelář ředitele

     Pověřenec:
     Mgr. Petr Alexander Polanský
     krizový manažer
     e-mail: petr.polansky@khsova.cz
     tel.: 595 138 222

3. Právní titul pro zpracování osobních údajů

Zpracování Vašich osobních údajů je vždy podloženo právním základem, kterým je:

 1. zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje. Mezi základní právní předpisy, z nichž tyto povinnosti KHS MSK vyplývají, patří:
  1. zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů;
  2. zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě;
  3. zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce;
  4. zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění;
  5. zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení;
  6. zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu;
  7. zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření;
  8. zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád);
  9. zákon č. 500/2004 Sb., správní řád;
  10. zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník;
  11. zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek;
  12. zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím;
  13. zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích;
  14. zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich;
  15. zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů;
  16. a další oborové předpisy práva veřejného.
 2. zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů;
 3. subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů;
 4. zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby;
 5. zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce;
 6. zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu

4. Účely zpracování

 1. plnění povinností v působnosti KHS MSK jako orgánu veřejného moci, včetně poskytování informací;
 2. plnění povinností v pracovně právních a služebních vztazích se (státními) zaměstnanci KHS;
 3. správa našich smluvních závazků a probíhajícího smluvního vztahu, včetně jednání se smluvními stranami;
 4. zajišťování bezpečnosti našich webových stránek, sítí, systémů a budov a rovněž ochrana KHS proti podvodům a v soudních sporech;
 5. správa každodenních obchodních potřeb, například zpracování úhrad a správa finančních účtů, správa smluv, správa webových stránek, vedení KHS MSK, audit, kontrola, vykazování a dodržování právních předpisů.

5. Doba uchovávání

Osobní údaje jsou uchovávány pouze po dobu, která je potřebná pro účely, za kterými byly shromážděny, obvykle po dobu stanovenou právním řádem ČR. Konkrétní doby uchovávání se u jednotlivých druhů dokumentů řídí právními předpisy upravujícími oblast archivnictví a spisové služby a platným Spisovým a skartačním řádem KHS MSK.

6. Ochrana osobních údajů

Bezpečnostní opatření pro ochranu osobních údajů:

Uplatňujeme vhodná technická, fyzická a organizační opatření, která jsou přiměřeně navržena tak, aby zajišťovala ochranu osobních údajů před náhodným nebo protiprávním zničením, ztrátou, úpravami, nepovoleným zveřejněním nebo přístupem a dalšími formami nezákonného zpracování. Přístup k osobním údajům je omezen na oprávněné příjemce, kteří tyto údaje potřebují znát pro plnění svých služebních úkolů. Udržujeme ucelený systém informační bezpečnosti, jehož rozsah je úměrný rizikům spojeným se zpracováváním údajů. Tento systém je neustále přizpůsobován za účelem zmírnění provozních rizik a k ochraně osobních údajů při zohlednění uplatňovaných postupů. Při zpracovávání jakýchkoli citlivých osobních údajů rovněž uplatňujeme rozšířená bezpečnostní opatření.

7. Vaše práva

Máte právo v relevantních případech a do míry přípustné podle platného zákona se na nás obracet za účelem uplatnění práva:

 1. na přístup k osobním údajům;
 2. jejich opravu nebo aktualizaci svých nepřesných nebo neaktuálních osobních údajů;
 3. výmaz, pokud dochází k jejich zpracování v rozporu s ochranou definovanou příslušnou legislativou nebo v rozporu s uděleným souhlasem, nebo pokud souhlas odvolán;
 4. na omezení zpracování;
 5. vznést námitku proti zpracování;
 6. na přenositelnost údajů;
 7. a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Svá práva můžete uplatnit:
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě
Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava
Tel. +420 595 138 111
e-mail: podatelna@khsova.cz (pro podání podepsaná uznávaným elektronickým podpisem)
ID datové schránky: w8pai4f
Úřední hodiny: pondělí, středa 8:00-17:00

Svá práva v oblasti osobních údajů můžete uplatnit u KHS MSK formou písemné žádosti zaslané prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, či v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky či elektronické podatelny úřadu anebo formou osobního podání žádosti na jednotlivých podatelnách KHS MSK.

Máte vždy možnost zdarma uplatnit námitku proti použití Vašich osobních údajů, nebo odvolat jakýkoli dřívější souhlas udělený ke konkrétnímu účelu.

V případě, že zjistíte, nebo se domníváte, že KHS MSK zpracovává Vaše osobní údaje v rozporu s právními předpisy nebo v rozporu se svými povinnostmi, můžete požádat KHS MSK o vysvětlení a/nebo požadovat odstranění takového stavu. Můžete také podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, ID datové schránky: qkbaa2n, e-mail: posta@uoou.cz, web: https://www.uoou.cz

8. Souhlas a jeho odvolání

Vědomým poskytnutím Vašich osobních údajů berete na vědomí a souhlasíte se shromažďováním, zpracováváním a použitím takových údajů, ve smyslu jak je uvedeno v tomto dokumentu. V případech, kdy tak vyžaduje platný zákon, budete požádáni o výslovný souhlas. Máte vždy možnost zdarma vyjádřit námitku proti použití Vašich osobních údajů, nebo odvolat jakýkoli dřívější souhlas udělený ke konkrétnímu účelu kliknutím na odpovídající odkazy na našich webových stránkách, provedením pokynů uvedených v e-mailu.

V Ostravě, 25.5.2018