KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Odbor ekonomicko provozní

Úvod / O nás / Odbor ekonomicko provozní

Tento odbor zajišťuje komplexní rozvojovou činnost v oblasti ekonomiky a provozu, zodpovídá za dodržování finanční a rozpočtové kázně a dodržování všech závazných limitů, pro podmínky Krajské hygienické stanice rozpracovává předpisy a zákony v ekonomické oblasti, zodpovídá za dodržování zákona o platech a předpisů na úseku práce a mzdy.

Odbor:

 • vypracovává návrh rozpočtu KHS MSK
 • sestavuje plán investic, plní funkci investora
 • sleduje a koordinuje rovnoměrné čerpání rozpočtu a vyjadřuje se ke všem návrhům zajištění neplánovaných úkolů z hlediska možnosti jejich financování
 • plní funkci správce rozpočtu
 • zpracovává kvartální a roční rozbory hospodaření s finančními prostředky KHS MSK
 • koordinuje a spolu schvaluje zadávané veřejné zakázky
 • sestavuje plán oprav majetku KHS MSK a plán materiálně-technického zajištění
 • zajišťuje ekonomicko-provozní podporu pořádaných konferencí
 • zajišťuje interní školení zaměstnanců v oblastech odpovídajících gesci odboru

Oddělení ekonomické

 • zajišťuje vedení účetnictví podle příslušných právních předpisů včetně výkaznictví
 • zajišťuje vedení a evidenci čerpání benefitů FKSP v souladu s platnými předpisy
 • zabezpečuje platební styk a jiný kontakt s příslušnou bankou a správními orgány
 • zajišťuje pokutové bloky a vede jejich evidenci
 • vede komplexní mzdovou agendu včetně předepsaného výkaznictví
 • vede evidenci stravovacích karet a nároků na čerpání příspěvku na stravování
 • provádí likvidaci cestovních příkazů
 • podle schváleného seznamu poskytuje zaměstnancům, v koordinaci s oddělením provozně organizačním a technikem BOZP, OOPP

Oddělení provozně organizační

 • provádí kompletní správu výpočetní techniky (servery, PC, NTB, tiskárny)
 • provádí správu sítí na všech pracovištích, provoz telefonních ústředen
 • zajišťuje servis VT, dodávku spotřebního materiálu pro VT
 • provádí správu všech provozovaných systémů a registrů
 • připravuje a realizuje výběrová řízení
 • provádí a zabezpečuje správu, ochranu a údržbu majetku
 • realizuje plán oprav majetku, dozoruje realizaci oprav, provádí přejímku dodávek,
 • provádí přípravu investic a dozoruje jejich realizaci
 • sleduje spotřeby energií a provádí kontrolu vyúčtování
 • provádí nákup spotřebního materiálu pro potřeby KHS MSK
 • zajišťuje realizaci smluvní ostrahy objektů a koordinaci při provádění ostrahy
 • ve spolupráci s odborně způsobilou osobou zabezpečuje úkony požární ochrany a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, včetně zajišťování revizí elektrických, plynových a jiných zařízení
 • vede evidenci o využití a potřebách autoprovozu, sleduje spotřebu PHM
 • zajišťuje realizaci smluvního úklidu prostor všech objektů KHS MSK a koordinaci při spolupráci s vybraným dodavatelem služeb

Archiv

2020

2019

2018

2017

2016

2014

2013