KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Odbor protiepidemický

Úvod / O nás / Odbor protiepidemický

Činnost odboru je zaměřena především na prevenci a sledování trendů výskytu infekčních onemocnění v populaci, šetření a zajištění protiepidemických opatření u vybraných nákaz. Dále provádí šetření epidemických výskytů nemocí, prevenci infekcí spojených se zdravotní péčí a prošetřování nemocí z povolání u infekcí. Odbor zajišťuje rovněž výkon preventivního dozoru, státního zdravotního dozoru ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb. Odbor dále řeší podněty a stížnosti v oblasti epidemiologie a dezinfekce, dezinsekce a deratizace. Podílí se na zdravotní výchově obyvatel a realizaci zdravotně výchovných akcí.

Hygienický dozor

 • V řízeních dle stavebního zákona vydává závazná stanoviska ke stavbám v rámci posouzení hygienických požadavků zdravotnických zařízení léčebně preventivní péče a ústavů sociální péče,
 • vydává stanoviska poskytovatelům zdravotnických služeb k poskytování péče mimo zdravotnické zařízení,
 • schvaluje provozní řády a jejich změny u poskytovatelů zdravotní péče a poskytovatelů sociálních služeb,
 • vydává rozhodnutí fyzickým a právnickým osobám k nařízení protiepidemických opatření v ohnisku nákazy.

Státní zdravotní dozor

 • v oblasti problematiky infekčních nemocí, tj. jejich předcházení vzniku a šíření ve zdravotnických zařízeních, ve státních i nestátních lůžkových a ambulantních zdravotnických zařízeních na území Moravskoslezského kraje; kontroly se provádí dle plánu kontrolní činnosti stanoveného Ministerstvem zdravotnictví České republiky, ale také dle regionálních priorit, dle platné legislativy,
 • v oblasti administrativní kontroly proočkovanosti proti nákazám ve smyslu platné legislativy, dle očkovacího kalendáře aktuálně platného v České republice,
 • při kontrole účinnosti sterilizátorů.

Ostatní činnost

 • protiepidemická činnost v populaci – nařizování karantén, lékařského dohledu, zvýšeného zdravotnického dozoru či izolací,
 • vedení registru infekčních onemocnění (ISIN),
 • sběr a analýza dat o výskytu přenosných onemocnění na člověka v rozsahu povinných hlášení dle zákona č. 258/2000 Sb. Data jsou hodnocena, analyzována, jsou poskytovány informace o trendech a výskytech infekčních onemocnění,
 • posuzování nemocí z povolání z epidemiologické stránky u infekčních onemocnění,
 • schvalování návrhů provozních řádů a jejich změn u poskytovatelů zdravotní péče,
 • provádí prevalenční studie výskytu infekčních onemocnění v nemocničních zařízeních, šetření rezistentních kmenů bakterií,
 • vydávání závazných stanovisek, provádění ohledání pro účely rozhodnutí a jiné úkony stavebního úřadu nebo k akcím mimo zdravotnická zařízení pro účely krajského úřadu
 • provádění zkoušek DDD (dezinfekce, dezinsekce a deratizace).

Odkazy na problematiku řešenou odborem

Formuláře


Zákony

 • zákon č. 541/2020 Sb. o odpadech
 • zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách
 • zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících předpisů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů
 • zákon č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)

Prováděcí právní předpisy


Jiné právní předpisy

 • věstník MZ ČR částka 2/2013 – Metodický návod – Program prevence a kontroly infekcí ve zdravotnických zařízeních poskytovatelů akutní lůžkové péče
 • věstník MZ ČR částka 5/2012 – Metodický návod – hygiena rukou při poskytování zdravotní péče
 • věstník MZ ČR částka 8/2012 – Metodický pokyn ke kontrole výskytu importovaných případů kolonizace a/nebo infekce enterobakteriemi produkujícími karbapenamázu
 • věstník MZ ČR částka 7/2010 – Metodický návod k zajištění programu surveillance onemocnění břišním tyfem a paratyfem
 • věstník MZ ČR částka 1/2010 – Postup při uzavírání škol z důvodu zvýšené nemocnosti akutními respiračními infekcemi a chřipkou
 • věstník MZ ČR částka 8/2005 – Metodický návod – Postup při ochraně před vznikem a šířením vztekliny u lidí po poranění zvířetem
 • věstník MZ ČR částka 1/2023 – Metodický návod k řešení problematiky infekce HIV/AIDS v České republice
 • věstník MZ ČR částka 7/2022 – Registr tuberkulózy a jiných mykobakterióz
 • věstník MZ ČR částka 17/2023 - DOPORUČENÝ POSTUP při výskytu případu lidského prionového onemocnění nebo podezření na toto onemocnění (str. 57 – 107)

Archiv

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2010

2009

2008