KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Odbor protiepidemický

Úvod / O nás / Odbor protiepidemický

Činnost odboru je zaměřena především na prevenci a sledování trendů výskytu infekčních onemocnění v populaci, šetření a zajištění protiepidemických opatření u vybraných nákaz. Dále provádí šetření epidemických výskytů nemocí, prevenci infekcí spojených se zdravotní péčí a prošetřování nemocí z povolání u infekcí. Odbor zajišťuje rovněž výkon preventivního dozoru, státního zdravotního dozoru ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb. Odbor dále řeší podněty a stížnosti v oblasti epidemiologie a dezinfekce, dezinsekce a deratizace. Podílí se na zdravotní výchově obyvatel a realizaci zdravotně výchovných akcí.

Hygienický dozor

 • V řízeních dle stavebního zákona vydává závazná stanoviska ke stavbám v rámci posouzení hygienických požadavků zdravotnických zařízení léčebně preventivní péče a ústavů sociální péče,
 • vydává stanoviska poskytovatelům zdravotnických služeb k poskytování péče mimo zdravotnické zařízení,
 • schvaluje provozní řády a jejich změny u poskytovatelů zdravotní péče a poskytovatelů sociálních služeb,
 • vydává rozhodnutí fyzickým a právnickým osobám k nařízení protiepidemických opatření v ohnisku nákazy.

Státní zdravotní dozor

 • Kontroly v oblasti předcházení vzniku a šíření infekčních nemocí v dozorovaných zařízeních,
 • kontroly k dodržování opatření stanovených ve schválených provozních řádech,
 • kontroly proočkovanosti proti nákazám ve smyslu platné legislativy, dle očkovacího kalendáře aktuálně platného v České republice,
 • kontroly účinnosti sterilizátorů,
 • kontroly účinnosti dezinfekčního procesu.

Ostatní činnost

Odbor protiepidemický se zabývá prováděním epidemiologických šetření u vybraných druhů infekcí a při hromadném výskytu onemocnění nařizováním karantén, lékařského dohledu, zvýšeného zdravotnického dozoru či izolací včetně kontroly jejich dodržování. Provádí sběr a analýzu dat o výskytu přenosných onemocnění v populaci v rozsahu povinných hlášení. Zajišťuje sběr dat pro registr infekčních onemocnění (ISIN) a pro epidemiologický registr státního zdravotního dozoru v zařízeních poskytovatelů zdravotních služeb a zařízení sociálních služeb. Podílí se na studiích k zamezení šíření výskytu nákaz spojených se zdravotní péči, podílí se na realizaci preventivních zdravotních programů. V rámci krizového řízení řeší ve spolupráci s IZS opatření proti výskytu vysoce nakažlivých nemocí, při pandemii covid 19, chřipky a při mimořádných epidemiologických situacích. Provádí zkoušky odborné způsobilosti osob na úseku DDD (dezinfekce, dezinsekce a deratizace).


Zákony


 • zákon č. 541/2020 Sb. o odpadech
 • zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách
 • zákon č. 378/2007 Sb. o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech) [PDF]
 • zákon č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách
 • zákon 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách
 • zákon č. 314/2015 Sb. kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 221/2003 Sb., o dočasné ochraně cizinců, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Prováděcí právní předpisyJiné právní předpisy


 • usnesení vlády č. 682/2011 k Pandemickému plánu České republiky (čá 6/2011 VVpOK)
 • sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 96/2001 Sb.m.s. o Úmluvě o lidských právech a biomedicině (čl. 5 až 9, 26)
 • metodický návod Ministerstva zdravotnictví č. 18875/2005/OZP postup při ochraně před vznikem a šířením vztekliny u lidí po poranění zvířetem-doporučený standard
 • metodický pokyn Ministerstva zdravotnictví č. HEM-370-22.1.01/3238 zajištění hlášení, diagnostiky a léčení Creutzfeld-Jakobovy nemoci (CJN) a nové varianty této nemoci (nvCJN)
 • MZDR 36368/2007 METODICKÝ POKYN Prevence virového zánětu jater
 • metodický pokyn Ministerstva zdravotnictví č. HEM-370-23.4.99 K zajištění programu surveillance legionelóz
 • metodický návod Ministerstva zdravotnictví č .ZP13/2001 pro nakládání s odpadem ze zdravotnických zařízení
 • metodický návod č. HEM-370-24.9.02/26432 k zajištění surveillance programu invazivních onemocnění způsobených H influenzae b
 • doporučené standardy č. HEM-370-29.10.02/30201 definice případů pro hlášení infekčních onemocnění
 • metodické doporučení ZP36/2007 k nakládání s odpady ze zdravotnictví - z nemocnic a z ostatních zdravotnických zařízení nebo jim podobných zařízení
 • metodický návod ministerstva zdravotnictví čá 5/2012 Věst. MZd Hygiena rukou při poskytování zdravotní péče
 • metodický návod ministerstva zdravotnictví čá 10/2016 Věst. MZd K řešení problematiky infekce HIV/AIDS v České republice


Odkazy


2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005