Nahrávám...

Odbor protiepidemický

Úvod / O nás / Odbor protiepidemický

Státní zdravotní dozor tohoto odboru je veden:

 • v oblasti problematiky infekčních nemocí, předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění v populaci i ve zdravotnických zařízeních
 • ve státních i nestátních lůžkových a ambulantních zdravotnických zařízeních. Kontroly provádí na základě plánu kontrolní činnosti a podle schváleného provozního řádu
 • při plánování, řízení a kontrole pravidelného očkování ve smyslu platné legislativy
 • při kontrole účinnosti sterilizátorů

Další činnosti odboru:

 • při výskytu infekčního onemocnění provádí konkrétní opatření k zabránění přenosu na další osoby a k ochraně osob, které již byly v kontaktu s nemocným
 • jsou vedeny registry infekčních onemocnění
 • provádění sběru dat o výskytu přenosných onemocnění na člověka v rozsahu povinných hlášení dle zákona č.258/2000 Sb. Data jsou hodnocena, analyzována a poskytovány informace o trendech a výskytech infekčních onemocnění
 • informační systém imunizace dětí (ISID), který zabezpečuje zvaní dětí na pravidelné očkování. Tento systém komunikuje s dìtskými lékaři a rodiči dítěte, jejichž dítě zve formou poštovní pozvánky k očkování
 • sleduje proočkovanost jak dětí, na které se vztahuje povinné očkování, tak osob, které podléhají zvláštnímu či mimořádnému očkování
 • posuzuje z epidemiologické stránky infekční choroby v souvislosti s výkonem povolání
 • pro nově registrované lékaře schvaluje návrhy provozních řádù a případné změny již schválených provozních řádù
 • provádí prevalenční studie výskytu infekčních onemocnění v nemocničních zařízeních, šetření rezistentních kmenù bakterií

Informace o pandemické chřipce


Zákony


 • zákon č. 541/2020 Sb. o odpadech
 • zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách
 • zákon č. 378/2007 Sb. o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech) [PDF]
 • zákon č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách
 • zákon 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách
 • zákon č. 314/2015 Sb. kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 221/2003 Sb., o dočasné ochraně cizinců, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Prováděcí právní předpisyJiné právní předpisy


 • usnesení vlády č. 682/2011 k Pandemickému plánu České republiky (čá 6/2011 VVpOK)
 • sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 96/2001 Sb.m.s. o Úmluvě o lidských právech a biomedicině (čl. 5 až 9, 26)
 • metodický návod Ministerstva zdravotnictví č. 18875/2005/OZP postup při ochraně před vznikem a šířením vztekliny u lidí po poranění zvířetem-doporučený standard
 • metodický pokyn Ministerstva zdravotnictví č. HEM-370-22.1.01/3238 zajištění hlášení, diagnostiky a léčení Creutzfeld-Jakobovy nemoci (CJN) a nové varianty této nemoci (nvCJN)
 • MZDR 36368/2007 METODICKÝ POKYN Prevence virového zánětu jater
 • metodický pokyn Ministerstva zdravotnictví č. HEM-370-23.4.99 K zajištění programu surveillance legionelóz
 • metodický návod Ministerstva zdravotnictví č .ZP13/2001 pro nakládání s odpadem ze zdravotnických zařízení
 • metodický návod č. HEM-370-24.9.02/26432 k zajištění surveillance programu invazivních onemocnění způsobených H influenzae b
 • doporučené standardy č. HEM-370-29.10.02/30201 definice případů pro hlášení infekčních onemocnění
 • metodické doporučení ZP36/2007 k nakládání s odpady ze zdravotnictví - z nemocnic a z ostatních zdravotnických zařízení nebo jim podobných zařízení
 • metodický návod ministerstva zdravotnictví čá 5/2012 Věst. MZd Hygiena rukou při poskytování zdravotní péče
 • metodický návod ministerstva zdravotnictví čá 10/2016 Věst. MZd K řešení problematiky infekce HIV/AIDS v České republice


Odkazy


2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005